Hoppa till innehåll

Säkerheten i järnvägstrafik

Genom sin verksamhet säkerställer Trafikledsverket säkerheten i järnvägstrafik. Trafikledsverkets huvudsakliga uppgift är att se till att bannätet motsvarar de kvalitets- och säkerhetskriterier som ställs på det samt att banarbetena och styrningen av järnvägstrafiken utgår från säkerheten.

Trafikledsverket har ett säkerhetsledningssystem för järnvägsverksamhet som fastställer hur ämbetsverket i egenskap av bannätsförvaltare säkerställer säkerheten i den operativa miljö som ämbetsverket ansvarar för. Systemet omfattar alla delområden inom järnvägssäkerhet: tågsäkerhet, säkerhet i banarbete, plankorsningssäkerhet, trafikstyrningssäkerhet och systemsäkerhet. Trafikledsverket har ett så kallat säkerhetstillstånd som beviljats av Traficom. Traficom övervakar Trafikledsverkets verksamhet regelbundet.

Järnvägssäkerheten regleras av många nationella bestämmelser och EU-bestämmelser. Trafikledsverket deltar i författningsarbetet genom att komma med finländska säkerhetssynpunkter. Traficom ansvarar för järnvägsföreskrifterna i Finland, och Trafikledsverket utfärdar mer detaljerade anvisningar för verksamheten och säkerheten på statens bannät. Länk till Trafikledsverkets instruktionslista (på finska).

Fortlöpande uppföljning och samarbete

Trafikledsverket följer fortlöpande upp säkerhetsläget på järnvägarna. Inträffade tillbud och olyckor samlas i en databas, och säkerhetsanalyser utförs utifrån uppgifterna. Separata säkerhetsutredningar av incidenter som till sin karaktär antingen är allvarliga eller återkommande görs årligen. Verksamheten, rutinerna och anvisningarna utvecklas utifrån utredningarna och analyserna både vid Trafikledsverket och inom hela järnvägssektorn.

Trafikledsverket bedriver omfattande samarbete inom säkerhet och säkerhetsanalyser med olika intressenter (bl.a. tågoperatörer) och tjänsteleverantörer (bl.a. entreprenörer och underhållsutförare). Målet är att säkerställa att hela järnvägssektorn utvecklar säkerheten tillsammans. Vi har också nära samarbete med Traficom och Olycksutredningscentralen.

De centrala åtgärderna fastställs i den årliga planen

Trafikledsverket utarbetar årligen en plan för järnvägssäkerheten, där de centrala åtgärder som säkerställer och ökar säkerheten fastställs. Åtgärderna omfattar bland annat underhåll och byggande av bannätet som Trafikledsverket ansvarar för samt utveckling av anvisningar och rutiner. Även arbetarskyddet samt väg- och sjötrafiken beaktas i arbetet för järnvägssäkerheten för att uppnå synergier.

Förutom på säkerhetsarbetet förberer sig Trafikledsverket också på eventuella olyckor och andra störningar. Det finns separata anvisningar för detta vid Trafikledsverket. Trafikledsverket ordnar också egna olycksövningar på järnvägar och deltar i sådana tillsammans med andra aktörer.