Hoppa till innehåll

Kommuner

Kommunerna spelar en betydande roll för att underhålla Digiroad-materialet.

Kommunen underhåller egenskapsuppgifter om gator, enskilda vägar som kommunen sköter och gång- och cykelbanor som kommunen äger. Digiroad-systemet baserar sig på lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) och statsrådets förordning om de data om egenskaper som skall lagras i informationssystemet för väg- och gatunätet (997/2003). Fördelen med ett material och en datamodell som är landsomfattande och enhetliga är bland annat att tjänster, rutter och analyser som överskrider kommungränserna kan utvecklas. 

Kommunen uppdaterar informationen om nya, avlägsnade och ändrade egenskapsuppgifter främst med Digiroad-underhållstjänsten. Initialt kan uppgifter också lämnas in till Digiroad-operatören för massåtgärd i geodata- eller tabellformat. Digiroad är ett statiskt material och då är tumregeln att ändringar som är i kraft sex månader eller längre ska uppdateras också i Digiroad. 

Lantmäteriverket underhåller positions- och adressuppgifter om vägarnas mittlinjegeometri. Trafikledsverket underhåller uppgifterna i statens vägnät i samarbete med operatören. Avseende väggeometrin, det statsägda vägnätet och vägnätet på andra kommuners område kan kommunerna ge respons om materialet i Digiroad-underhållstjänsten. Då förmedlas responsen till den ansvariga aktören. Respons om Digiroad-materialet kan också ges genom att skicka e-post till adressen [email protected]