Hoppa till innehåll

Slåtterarbeten längs vägkanterna

Slåttern längs vägkanterna inleds i juni när växtligheten har kommit igång. Slåtter förebygger trafikolyckor, stöder naturens mångfald och bekämpar invasiva arter.

Slåtter ger bättre sikt

Slåttern inleds i juni när växtligheten längs vägkanterna har kommit igång. Slåtter förebygger trafikolyckor: den vildvuxna vegetationen precis längs vägarna gör att såväl trafikanter som djuren som gömmer sig i vegetationen syns sämre. Bra sikt ger föraren tid att reagera på oväntade situationer och förbättrar på så sätt trafiksäkerheten.

Slåtter håller vägmiljön åskådlig och snygg. Slåtter minskar också tillväxten av sly, förhindrar att gräset viker sig över körbanan och främjar dikenas funktion. Slåttern genomförs i enlighet med den skötselklass för grönområden som fastställts för varje vägavsnitt. I skötselklassificeringen beaktas trafikledens ställning i nätet, markanvändningen och miljön.

Slåtterarbete som utförs i närheten av skolor tas då och då upp till diskussion. I Trafikledsverkets anvisningar fastställs att slåtter ska utföras i närheten av skolor innan skolorna börjar. Vägkanterna slås i allmänhet från mitten av juni till slutet av augusti.

Ersättande livsmiljöer även för hotade växter

Slåttern längs vägarna stöder bevarandet av den biologiska mångfalden. Årligen dör ett stort antal djur i trafiken och utsläppen och bullret försämrar organismernas levnadsförhållanden. Genom slåtter strävar man efter att minska dessa skadeverkningar.

Regelbunden slåtter har med tiden skapat ett betydande antal ersättande livsmiljöer för gräsmarks- och ängmarksarter och till och med hotade arter – till exempel växt- och fjärilsarter i solexponerade miljöer. De ersättande växtplatserna påminner om traditionella vårdbiotoper och slåttern stöder bevarandet av dessa tillväxtmiljöer.

Vägkanterna längs de livligast trafikerade vägarna slås två gånger per sommar och en stegvis ökning av slåtterbredden hjälper också växtarterna att förnya sig. Den första slåttern görs smalt, så att trafikanterna kan njuta längre av blomsterprakten. Den andra slåttern görs över ett bredare område senare på sommaren.

Slåtterarbetet kan inte senareläggas i all oändlighet på grund av trafiksäkerhet och kostnader: slåtter med kortare intervaller skulle kräva en betydligt större mängd slåtterutrustning, vilket i sin tur ökar kostnaderna. Vägsluttningar längs lågtrafikerade vägar slås endast en gång per sommar i juli-augusti med en bredd på två meter.

Slåtter bekämpar invasiva arter

Sommaren 2019 trädde statsrådets förordning i kraft som förpliktar myndigheterna att bekämpa invasiva arter såsom vresros och blomsterlupin. För att lupinernas frön inte ska sprida sig till nya växtplatser sparas inte blommande lupiner vid slåtter. Förekomster av den farliga jättelokan bortskaffas separat vid upptäckt.

Invasiva arter vid vägkanterna får inte bortskaffas utan tillstånd. Den som planerar bortskaffande kan kontakta Trafikens kundservice, som ger mer information om villkoren för förstöring.