Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

När spränger man och när stannas trafiken på Rävsundsbrons och Hessundsbrons byggarbetsplats?

Du kan beställa en anmälan per textmeddelandet som berättar om följande sprängning eller trafikstopp* ca. 30 minuter i förväg. Du kan beställa meddelandena genom att skicka ett textmeddelande till numret +358 50 902 4107. Som meddelande, skriver du endast
•    A (sv), om du vill ha meddelanden om sprängningar,
•    B (sv), om du vill ha meddelanden om trafikstopp,
•    AB (sv), om du vill ha meddelanden om både sprängningar och trafikstopp).
Tjänsten upprätthålls av projektets allians och den är kostnadsfri. Du kan avboka tjänsten när som helst genom att svara NEJ på ett meddelande.
*Trafiken stoppas i högst 8 minuter åt gången

Trafikarrangemang vid Hessundsbrons projektområde från och med 29.5.2024

Den nuvarande omledningen för fordonstrafik vid Ljusuddavägen fortsätter längs en kort vägsträcka i ändan av Hessundsbron. Trafikarrangemanget tas i bruk på onsdag 29.5 och det gäller i uppskattningsvis 1–1,5 månader. 

 

Trafikarrangemang vid Hessundsbrons projektområde från och med oktober 2023

I Hessundsområdet tas 1.–2.11.2023 (ibruktagandet beror på vintervädret) en ny anslutning för fordonstrafik samt fotgängare och cyklister i bruk till Skärgårdsvägen från Fiskeriskolvägen. Gång- och cykelleden går längs den rutt som presenteras på kartbilden.

Fordonstrafiken dirigeras till en omledning vid Ljusuddavägen från 1.–2.11.2023 (ibruktagandet beror på vintervädret). När omledningen tas i bruk tas busshållplatserna vid den ur bruk. De ersättande hållplatserna finns vid Kalkvägens rondell på de ställen som visas på bilden.

 

8.9.2023 Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas till en omledning i området mellan Fiskeriskolvägen och Bergbovägen 

Omledningen i området mellan Fiskeriskolvägens och Bergbovägens anslutningar går via Kärrängsvägen. Den nya rutten visas i den bifogade kartbilden. Trafikarrangemangen träder i kraft från och med fredagen den 8 september 2023. På omledningen kommer att finnas en hastighetsbegränsning på 50 km/h och omkörningsförbud. 

De nuvarande busshållplatserna i området kring Fiskeriskolvägens anslutning kommer att flyttas till Kärrängsvägen. Hållplatsen som finns nära Bergbovägens avfart i riktning mot Pargas kommer att vara ur bruk.  Även de nya hållplatserna tas i bruk fredagen den 8 september kl. 04:00.

 

Vecka 36, 2023: Trafikarrangemang gällande Hessundets gång- och cykelleder

En ny gång- och cykelled tas i bruk i början av september under vecka 36. Den nya rutten som går via Ljusuddavägen, visas på kartan. 

 

31.8.2023 En omväg tas i bruk vid Rävsundet på vägavsnittet mellan Kårlaxvägen och den tillfälliga rondellen 

Omvägen byggs öster om Skärgårdsvägen på en cirka 500 meter lång sträcka från den tillfälliga rondellen i riktning mot Pargas. På avsnittet har hastighetsbegränsningen fastställts till 50 kilometer i timmen. Arrangemanget påverkar inte arrangemangen för gång- och cykelvägarna. Busshållplatserna i båda riktningarna finns i området mellan Pärnäsvägen och Riåkersvägen när omfartsarrangemanget träder i kraft. Arrangemanget som nu träder i kraft är i bruk till slutet av 2024.
 

 

1.8.2023 Fordonstrafiken flyttas i södra ändan av Hessundsbron till den gamla gång- och cykelleden

Fordonstrafiken flyttas i södra ändan av Hessundsbron till den gamla gång- och cykelleden på en cirka 200 meter lång sträcka tisdagen den 1 augusti. Trafikarrangemanget gäller tills vidare. Den nya gång- och cykelrutten går längs den arbetsbro som redan tidigare öppnats. Genom arrangemangen säkerställs att den kommande brons underkonstruktioner byggs på ett säkert sätt.

 

17.7.2023 Omfartsarrangemangen vid Kärrängsvägens område flyttas till omvägens sista byggnadsfas

I den sista fasen stängs Kärrängsvägens förbindelse till Skärgårdsvägen i Pargas ände. Passage till Kärrängsvägen och anslutande vägar går endast via Kärrängsvägens anslutning i S:t Karins ände. Arrangemangen beräknas pågå i ca. 2 månader. Under arrangemangen förbereds Skärgårdsvägens och Kärrängsvägens anslutningsområde till ibruktagandet av den tillfälliga omledningen. För gång- och cykeltrafiken reserveras en separat led genom arbetsplatsen.

En karta över Kärrängsvägen och trafikarrangemangen.

26.6.2023 Förbindelsen mellan Riåkersvägen på St Karins sida och Skärgårdsvägen stängs

Riåkersvägens anslutning till Skärgårdsvägen stängs på St Karins sida den 26 juni 2023.  Som ersättande anslutning till fastigheterna fungerar Kårlaxvägens anslutning på Riåkersvägen på Pargas sida. Trafikarrangemanget möjliggör byggandet av den planerade omfartsvägen. Trafikarrangemanget tillämpas ända tills omfartsvägen tas i bruk, varvid anslutningen återtas i bruk.
En karta över trafikarrangemang.

 

26.6.2023 Omfartsarrangemang vid Kärrängsvägen i anslutning till projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron

Trafikarrangemangen i anslutning till projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron i området vid Suoniityntie övergår till det nya skedet 26.6.2023. Samtidigt återställs den avstängda vägsträckan från anslutningen vid Varvsviksvägen mot S:t Karins för trafik. I inledningsskedet stängs en cirka 50 meter lång sträcka från Skråbbovägen i riktning mot Pargas. Förbindelsen till fastigheterna på Skråbbovägen förblir oförändrad via anslutningen vid Suoniityntie på S:t Karinssidan. Till fastigheterna belägna längs den stängda delen (Suoniityntie 4–8) har det under arbetets gång ordnats en passage via anslutningen i Pargas ända av Suoniityntie. Den andra fasen beräknas pågå i cirka en månad. För gång- och cykeltrafiken reserveras en led genom arbetsplatsen.
 

26.6.2023 Ändringar i trafiken på Ljusuddavägen under byggandet av omfartsväg till anslutningen

Byggarbetena i området vid Hessundsbron i samband med förnyandet av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron orsakar ändringar i trafiken på Ljusuddavägen och Hessundsvägen. Medan byggandet av Ljusuddavägens underfart samt genomförandet av grundförstärkning, dränering och vägkonstruktioner pågår styrs trafiken på Skärgårdsvägen till en omfartsväg från slutet av år 2023 till början av år 2024. Omfartsvägen löper väster om den nuvarande Skärgårdsvägen längs en sträcka på ca 400 m. Under byggandet av omfartsvägen avskärs Ljusuddavägens anslutning till Skärgårdsvägen 26.6. 2023 för uppskattningsvis en månad.  Arbetena på området görs i faser.

En promenad- och cykelled anläggs genom byggarbetsplatsen under hela den tid trafikarrangemanget pågår. 
En karta över trafikarrangemang.

5.6.2023 En väganslutning mellan Skråbbovägen och Varvsviksvägen byggs från och med den 5 juni

Arbeten pågår i cirka två månader. I ett första skede stängs vägsträckan av från S:t Karins riktning fram till nästa fastighetskorsning. Fastigheterna kan nås via avfarten på S:t Karins sida av Kärrängsvägen. I det stängda avsnittet ordnas passagen till fastigheterna genom arbetsområdet via Kärrängsvägen. För gång- och cykeltrafiken reserveras en separat led genom arbetsområdet.

En karta över trafikarrangemang.

25.5.2023 Ekbacksvägens förbindelse via Pärnäsvägens anslutning till Skärgårdsvägen bryts

Ekbacksvägens förbindelse via Pärnasvägens anslutning till Skärgårdsvägen bryts den 25 maj 2023. Som ersättande förbindelse till Ekbacksvägens fastigheter fungerar den nya byggda enskilda vägen Y103 via Bredviksvägen.

 

Vecka 19 2023: En tillfällig cirkulationsplats tas i bruk på Skärgårdsvägen

Inom projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron tas en tillfällig cirkulationsplats för fordonstrafik i bruk på Skärgårdsvägen från och med vecka 19. Cirkulationsplatsen är i bruk tills vidare och ligger cirka 500 meter söder om Rävsundsbron. Vid cirkulationsplatsen är hastighetsbegränsningen 50 km/h.

 

1.3.2023 Brytningsarbete utförs längs med året i båda projektområdena

Brytningsarbetena som utförs inom projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron pågår för båda broarnas del. Sprängningar utförs under året och de orsakar tidvis bullerolägenheter i omgivningen. Under innehavande år bygger man i huvudsak nya brofundament och i anslutning till dem genomförs pålningar och brytningar. 

Utöver brytningsarbetena utförs pålnings- och borrningsarbeten som orsakar buller i projektområdena. Bullerarbetena utförs varje vecka under vardagar kl. 7–20 med iakttagande av bullertillståndets bestämmelser. Sprängningarna meddelas med en ljudsignal före sprängningen börjar. Under sprängningen stoppas trafiken vid behov för högst åtta minuter. Detta görs så att trafiken inte stannar upp eller bildar köer på Rävsundsbron och Hessundsbron. Man undviker att stoppa trafiken under trafiktoppar på morgonen och eftermiddagen samt under veckoslut och helger.

En karta, brytningsområden markerade i rosa.

 

6.2.2023 Farleden stängd vid byggplatsen vid Hessundsbron

Från och med den 6 februari 2023 är farleden stängd vid Hessundsbron. Den är stängd fram till den 31 mars 2023. Stängningen har att göra med de arbetsbroar som byggs inom projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron. Vid Hessundsbron byggs en arbetsbro öster om den nuvarande bron.

Under båtsäsongen (1.5–30.9.2023) kommer det att finnas en 20 meter bred öppning för sjötrafiken med motsvarande fri höjd som i nuläget på platsen. Passagen stängs igen när båtsäsongen är över i oktober 2023.

Karta över Hessundets projektdel.

 

10.10.2022 De första trafikarrangemangen i projektområdet införs

Från och med måndagen den 10 oktober 2022 monteras informationsskyltar om vägarbete invid Skärgårdsvägen i båda ändarna av projektområdet. Informationsskyltarna sätts upp cirka en kilometer före Rävsundsbron i riktning från S:t Karins och i riktning från Pargas genast efter rondellen norr om centrumområdet (se nedanstående karta). Under arbetet med att sätta upp skyltarna kan vid behov körbanan tillfälligt göras smalare på en kort sträcka och körhastigheten sänkas. Skyltarna placeras i huvudsak på vägrenen. Söder om Rävsundsbron anläggs de anslutningar som behövs för byggplatstrafiken. I början av oktober börjar man också avverka träd på projektavsnittet för Rävsundet.