Hoppa till innehåll

Projektbedömning av trafikleder

För bedömningen av trafikledsprojekt används kostnadsnyttoanalys och miljökonsekvensbedömning. Genom projektbedömningen säkerställer man att det bästa projektalternativet framskrider i planeringen. I sista hand stöder den information som projektbedömningen producerar beslutet om genomförande av projektet. Anvisningar för bedömning av väg-, ban- och farledsprojekt finns i anvisningarna för de olika trafikformerna. Bakom anvisningarna för alla trafikformer ligger den allmänna anvisningen för projektbedömning av trafikleder (Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje) som presenterar de huvudprinciper som är gemensamma för alla trafikformer. De enhetsvärden som använts i kostnadsnyttokalkylerna presenteras i egna publikationer.

Effekter som mäts i pengar beräknas med hjälp av en kostnadsnyttoanalys

I kostnadsnyttoanalysen bedöms förändringen i nettonyttan i pengar av projektets byggnadskostnader och genomförandet av projekten. I kalkylen beaktas bland annat effekterna vad gäller

  • restid,
  • olyckor,
  • buller,
  • utsläpp samt
  • driftskostnader för fordon, fartyg och tåg.

I bedömningen multipliceras de uppskattade beloppen av effekterna med de enhetsvärden som fastställts för olika kostnadsslag och som härletts utifrån de priser som erhållits från eller värderats på marknaden.

I lönsamhetskalkylen bedöms skillnaden mellan projektet och ett jämförelsealternativ. Om besparingarna är större än investeringen är kostnadsnyttoförhållandet mer än ett och projektet är lönsamt i fråga om de penningmässiga konsekvenserna. Om kostnadsnyttoförhållande underskrider ett innebär det dock inte nödvändigtvis att projektet är olönsamt, eftersom kostnadsnyttoförhållandet inte beaktar alla konsekvenser av projektet. På motsvarande sätt är projektet inte nödvändigtvis lönsamt om kostnadsnyttoförhållandet överskrider ett, eftersom det kan medföra betydande olägenheter utanför kalkylen.

Mål och konsekvenser i vågskålen

Med konsekvensbedömningen beskrivs i vilken mån projektalternativen eller projektet leder till olika konsekvenser. I konsekvensbedömningen kan konsekvenserna bedömas mer omfattande än vid kostnadsnyttoanalysen, eftersom alla konsekvenser som är väsentliga för beslutsfattandet kan bedömas.

I bedömningen ställs projektets konsekvenser i proportion till den så kallade effektpotentialen, som beskriver hur mycket projektet skulle kunna åstadkomma i bästa och sämsta fall. Konsekvensbedömningen beskriver också om effekten går i önskad riktning eller om den strider mot målet.