Hoppa till innehåll

Tjällossning och viktbegränsningar

På våren är tjällossning ett problem på grusvägar. När klimatet blir varmare förekommer i synnerhet menföre ofta även på hösten och i södra och mellersta Finland till och med på vintern.

Tjällossning

På våren när tjälen går ut jorden är vägarna som mest sårbara: vattnet som frusit i vägens konstruktion börjar smälta, men det kan inte avdunsta och strömma bort tillräckligt snabbt. Vattnet i konstruktionen försämrar vägens bärighet och om många tunga fordon kör på vägen vid dessa svaga tidpunkter kan vägen ge efter helt.

Fenomenet som uppstår när vattnet smälter kallas tjällossning. Tjällossning är ett bekant problem på grusvägar, men belagda vägar följer också samma lagbundenhet. När klimatet förändras kommer problemen på de belagda vägarna också att öka.

Vatten kan också tränga in i vägkonstruktionerna på hösten och i takt med att klimatet blir varmare till och med vintertid, då konstruktionerna inte fryser till följd av rikliga regn och dålig torkning. Då uppstår menföre som leder till att vägytan blir flytande, vägens bärighet försämras och framkomligheten på vägen försvåras.

Tunga transporter bör göras i god tid före menföresperioden. Till exempel lönar det sig för den som bygger att föregripa viktbegränsningarna och på förhand skaffa det byggmaterial som behövs före tjällossningen. Det är säkrast att skaffa t.ex. byggmaterial redan på vintern, eftersom det annars kan ta länge innan de kan transporteras till bygget på våren.

Viktbegränsningar

På en del vägar där tjälskador är ett problem måste man införa viktbegränsningar. På så sätt kan man hindra att vägar tar för mycket skada av tung trafik och säkerställa att nödvändiga transporter kommer fram. Den vanligaste viktbegränsningen är tolv ton och endast i undantagsfall används en begränsning på fyra ton. Viktbegränsningarna gäller inte livsviktiga transporter.

Som livsviktiga transporter räknas bland annat:
- Utryckningsfordon
- Väghållningsfordon
- Buss och biblioteksbil i reguljär trafik
- Arbetsresetrafik (arbetsresa med tungt fordon till arbetsstället utan last)
- Mjölktransport
- Regelbunden och nödvändig transport av torv, energived och liknande till energikraftverk för den dagliga verksamheten
- Slaktdjurstransport
- Flyttning av tunga jordbruksmaskiner på grund av vårsådd samt transport av utsäde och gödsel etc. mellan gården och åkrar
- Transport av djurfoder och strötorv (när förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek inte ger möjlighet att förutse transportbehovet)
- Hushållsavfallshämtning (kommunens lagstadgade transporter enligt en överenskommen tidtabell)
- Gårdsspecifik körning av flytgödsel
- Transport av dagligvaror till butiker
- Butiksbil

Prognosen för behovet av att införa viktbegränsningar görs vid årsskiftet. Prognosen justeras i början av mars när prognosen om hur svår vårens tjällossning kommer att vara blir klar. Man följer aktivt väderleksförhållanden under våren och rapporterar regelbundet om utbredningen av tjällossningen och viktbegränsningsbehoven.

Dispens

I enskilda, oförutsedda fall kan NTM-centralen bevilja avgiftsbelagda och tillfälliga transporttillstånd för viktbegränsade vägar. Vid handläggningen av tillstånd beaktas transportens nödvändighet och massa. Tillstånd beviljas av områdets NTM-central. Behandlingen av tillståndsansökan tar ett par arbetsdagar. Tillståndet kostar 110 euro. (Tillståndsblankett).

Exempel på transporter som kräver dispens:
- Virke
- Jord
- Bränsle
- Konstgödsel för jordbruk
- Byggnadsmaterial
- Skogs- och byggarbetsfordon
- Specialtransporter