Hoppa till innehåll

Gång- och cykelvägar

Trafikledsverket och NTM-centralerna ser till att trafiklederna är framkomliga året runt. NTM-centralerna ansvarar för underhållet av statsägda gång- och cykelleder.

Längden på det statsägda gång- och cykelledsnätet är cirka 6 000 kilometer. Trafikledsverket styr NTM-centralerna i underhållet av gång- och cykellederna.

Gång- och cykelvägarna beläggs årligen enligt behov och tillgängliga resurser. Tyngdpunkten ligger dock på att lappa gång- och cykelvägar. De lokala NTM-centralerna beställer beläggningsentreprenaderna. Beläggningsobjekten finns i karttjänsten som uppdateras under somrarna allteftersom planerna för beläggningsentreprenaderna preciseras. Gå till applikationen projektkarta.

På våren borstas vägarna rena av den sand och makadam som använts under vintern. Gång- och cykellederna rengörs till först så fort den snöfria perioden är ett faktum. Läs mer om vägarnas sommarunderhåll.

Vinterunderhåll

Gång- och cykelvägarna är indelade i tre vinterunderhållsklasser: K1, K2 ja L. Läs mer om underhållsklasserna och kvalitetskraven för dem.

Ett av målen med snöplogningen är att det bara tillfälligt ska finnas mer än några centimeter snö på livligt trafikerade gång- och cykelvägar. Efter snöfallet plogas snön inom loppet av fyra timmar. Nattetid kan skötselnivån för gång- och cykelvägar vara lägre.

Målet med halkbekämpningen på gång- och cykelvägarna är att säkerställa ett tillräckligt gott skick och fäste särskilt för morgontrafiken. I krävande väderförhållanden, såsom vid underkylt regn, krävs det dock avsevärd försiktighet av fotgängare och cyklister för att kunna röra sig tryggt.

Ge respons på underhållet

Du kan ge respons om statens vägnät och dess underhåll via Responskanalen. Utöver responsen kan man via tjänsten anmäla problem eller komma med förslag gällande statsägda farleder. I tjänsten kan du också se den respons och de anmälningar andra har gjort. Gå till Responskanalen (Trafikens kundservice).

Kommunerna ansvarar för underhållet av gång- och cykelvägarna som hör till gatunätet. I ärenden som gäller gatunätet kan du kontakta kundtjänsten eller responskanalen i din egen kommun. I synnerhet i stadsregioner eller tätorter kan det dock ibland vara svårt att veta vem som ansvarar för vilken led.

Om du är osäker kan du enkelt kontrollera till vem du ska rikta din respons med hjälp av kartan. De statsägda lederna för gång och cykling som upprätthålls av NTM-centralerna samt de olika vägarnas administrativa klass (väg som ägs av staten, kommunen eller är privat) syns på kartan. Länken till kartan samt anvisningar för användningen hittar du på webbplatsen för Trafikens kundservicesidor (på finska).