Hoppa till innehåll

Avlägsnande av plankorsningar

Mopedist vid planövergång.

Plankorsningar avlägsnas i samband med utvecklingsprojekt och grundliga reparationer samt som avlägsnande av enskilda plankorsningar. Trafikledsverket avlägsnar plankorsningar från banavsnitt där målet är att höja hastigheten på banavsnittet. Plankorsningar tillåts inte på banor vars hastighet kommer att vara över 140 km/h. Även på banavsnitt där det byggs ett dubbelspår eller en mötesplats måste plankorsningar avlägsnas. Dessutom avlägsnar Trafikledsverket plankorsningar vars förhållanden inte tillåter en säker passage. Som bristfälliga förhållanden betraktas bl.a. för kort sikt.

Avlägsnande av plankorsningar förutsätter en lantmäteriförrättning där de vägrätter som officiellt antecknats i fastighetsregistret avlägsnas. Lantmäteriförrättningen utförs på ansökan av den lokala lantmäteribyrån.

Valet av plankorsningar som ska avlägsnas påverkas av tidpunkterna för banarbetena, behovet av att höja hastigheterna, plankorsningens farlighet, transporter av farliga ämnen på banavsnittet i fråga, samtidiga förbättringsåtgärder på vägarna samt kommunernas intressen.

Att ersätta en plankorsning med en bro kostar 0,6–2 miljoner euro, i vissa fall upp till 3,5 miljoner euro. Halvbomsutrustningen kostar cirka 300 000–450 000 euro per plankorsning. Vägarrangemangen är i sin tur mycket fallspecifika till sina kostnader.

För byggande av en ny plankorsning krävs baninnehavarens tillstånd. Nya plankorsningar byggs endast i specialfall. Tillstånd beviljas i huvudsak endast för tillfälliga plankorsningar avsedda för byggplatskörning.