Hoppa till innehåll

Godstrafik

Näringslivet producerar varor och tjänster som medborgarna, företagen och den offentliga sektorn behöver. För produktionen av dessa behövs transporter av råvaror, mellanprodukter och slutprodukter samt återvinningsfraktioner. Utöver enskilda vägar och kommunernas gator används statens landsvägar, järnvägar och farleder för näringslivets transporter.

Trafikledsverket ansvarar för underhållet och utvecklingen av statens trafikleder. Verket strävar efter att tillhandahålla en ändamålsenlig infrastruktur som utnyttjar styrkorna i olika transportformer och som möjliggör säkra, smidiga och effektiva transporter.  

Transportbehoven inom olika branscher skiljer sig avsevärt från varandra. I regel strävar man efter att transportera råvaror och massagods så kostnadseffektivt som möjligt. För förädlade produkter är det däremot ofta avgörande att transporten är snabb. Vägtransporter används inom alla branscher. Järnvägstransporter och inrikes sjötransporter används i första hand av skogs-, metall- och kemiindustrin. 

Trafiknätets egenskaper påverkar godstrafikens effektivitet och säkerhet. Vägtransporterna påverkas bl.a. av vägens hastighetsnivå, anslutningstätheten, beläggningens bredd och skick samt olika måttbegränsningar. Järnvägstransporterna påverkas bl.a. av tillåtna axelvikter, elektrifiering, bannätets förmedlingsförmåga och bangårdskapaciteten. Farledernas djup påverkar storleken på de fartyg som kan användas. 

Trafikledsverket gör kundundersökningar, som berättar om hur nöjda respondenterna är med transporternas funktion och trafikledernas servicenivå. Av undersökningarna framgår dessutom näringslivets behov när det gäller transportnätet.