Hoppa till innehåll

Huvudledsnätet

Huvudleder i landsvägs- och järnvägsnätet

Nationellt viktiga huvudleder i landsvägs- och järnvägsnätet fastställs i Kommunikationsministeriets förordning av den 21 november 2018.

Huvudlederna förbinder de största nationella och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra, och betjänar i synnerhet långdistanspendling och näringslivets godstransporter. Alla landskapscentrum nås av en huvudled inom landsvägs- och järnvägsnätet.

Förordningen fastställer även servicenivån för huvudlederna. Högklassigt underhåll året om av huvudlederna prioriteras när det gäller smidigheten i såväl person- som godstrafiken.

Förordningen varken fastställer eller styr investeringarna i eller utvecklingen av Finlands trafikledsnät. Beslut om investerings- och utvecklingsprogrammet fattas senare inom ramen för den riksomfattande trafiksystemplanen som överspänner tolv år.

Huvudleder i landsvägsnätet

Bland landsvägarna har vägar med en trafikvolym på över 6 000 personbilar och över 600 tunga trafikfordon per dygn fastställts som huvudleder. I huvudledsnätet inkluderas dessutom vägar som är viktiga med tanke på förbindelserna eller för att trygga huvudledernas funktion som nät. Hastighetsbegränsningen på landsvägar är huvudsakligen 80 km/h och på motorvägar 120 km/h.

Huvudleder i järnvägsnätet

Banavsnitten på huvudleder i järnvägsnätet kategoriseras i banor för persontrafik och godstrafik beroende på deras huvudsakliga trafikprofil. Som huvudleder i järnvägsnätet fastställs huvudsakligen banavsnitt på vilka över 1 miljon resor görs om året. Som huvudleder fastställs även banavsnitt med en faktisk eller uppskattad lastmängd på minst 2 miljoner ton om året. Banor har fastställts som huvudleder också på andra grunder än att de utgör länkar i nätet. På persontrafikens huvudleder i järnvägsnätet ska hastigheten vara minst 120 km/h. På godstrafikens huvudleder i järnvägsnätet ska hastigheten vara minst 80 km/h. På godstrafikbanor ska axellasten vara minst 22,5 ton. Undantag till dessa kan förekomma.