Hoppa till innehåll

Grundplanen för trafikledshållningen 2024–2027

Grundplanen för trafikledshållningen beskriver hur anslagen för bastrafikledshållningen riktas för att uppnå servicenivån och målen för trafiklederna. Planeringen görs i huvudsak för ett år och preliminärt för en fyraårsperiod. Finansieringen för 2024 har fastställts i statsbudgeten. För åren 2025–2027 följer finansieringen planen för de offentliga finanserna.

I grundplanen för trafikledshållningen beskrivs trafiktjänster inom skötsel och underhåll, reparation och förbättring av det statliga trafikledsnätet som finansieras av trafikledshållningen. Investeringarna å sin sida beskrivs i investeringsprogrammet. Investeringsprogrammet omfattar utöver utvecklingsprojekt för trafikledsnätet även de största förbättringsprojekten som enligt planerna ska genomföras med finansiering från bastrafikledshållningen.

Grundplanen för trafikledshållningen verkställer för sin del den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen. Planen grundar sig på trafiknätets strategiska lägesbild som uppdateras av Transport- och kommunikationsverket Traficom. 

Grundplanen uppdateras årligen och fungerar också som stöd för förvaltningen av Trafikledsverkets trafikledsegendom. 

Hur fattas besluten om finansieringen och styrningen av bastrafikledshållningen?

Varje år fattar riksdagen beslut om anslag till bastrafikledshållningen och fastställer mål för användning av finansieringen. Finansieringen styrs enligt mål och behov. Trafikledsverket styr NTM-centralerna i hanteringen av väghållningsuppgifterna.

NTM-centralerna publicerar regionala planer för väghållningen och trafiken

Plan för bastrafikledshållning för 2024 och preliminär plan för 2025–2027

Den dagliga rörligheten tryggas, men finansieringen av bastrafikledshållningen har under en lång tid varit knapp i förhållande till behoven, vilket har lett till en ökning av trafikledsunderhållets reparationsskuld och köbildning vad gäller genomförandet av förbättringsprojekt. Den föregående regeringen gjorde en årlig nivåökning på 300 miljoner euro i bastrafikledshållningen från och med 2020, vilket fick den årliga finansieringsnivån för bastrafikledshållningen att stiga till cirka 1,3 miljarder euro. Höjningen av kostnadsnivån för underhållet och byggandet av trafiklederna har dock försämrat finansieringens köpkraft betydligt sedan 2021. Kostnaderna för markbyggnad (jordbyggnadskostnadsindex) har stigit med i genomsnitt nästan 30 procent från 2020 till 2023. 

I Petteri Orpos regeringsprogram har man för regeringsperioden dragit upp riktlinjer för en tilläggsfinansiering på sammanlagt 520 miljoner euro för avveckling av trafikledernas reparationsskuld, varav 250 miljoner euro blir tillgängligt för 2024. Den årliga finansieringsnivån för bastrafikledshållningen uppgår således i genomsnitt till cirka 1,4 miljarder euro per år under perioden 2024–2027. 

Ändringar i verksamhetsmiljön påverkar planeringen av trafikledshållningen, och ändringar beaktas i samband med granskning och uppdatering av planen. Tryggandet av den dagliga trafiken och reparationerna av kritiska objekt prioriteras. Höjningen av kostnadsnivån har minskat möjligheterna att dämpa ökningen av reparationsskulden och förbättra trafikförhållandena. Tilläggsfinansieringen går i första hand till att bryta ökningen av trafikledernas reparationsskuld.

Läs mer: Underhåll av trafikledsnätet

Finansiering av bastrafikledshållning som helhet och per trafikledsform

Dispositionsplan för finansiering (M€) med inkomster​ 2024 2025 2026 2027
Väghållning 926 649 641 641
   Underhåll 252 258 264 271
   Reparation 341 321 307 300
   Finansiering av reparationsskuld 250      
   Förbättring och planering 25 12 12 12
   Landsvägsfärjor 58 58 58 58
Banhållning 410 416 411 411
   Drift och underhåll 207 212 217 219
   Reparation 139 165 183 181
   Förbättring och planering 64 39 11 11
Farledshållning 109 111 124 125
   Vintersjöfart 72 72 85 85
   Underhåll 18 18 19 20
   Reparation 18 17 16 16
   Förbättring och planering 1 4 4 4
Trafikstyrning och information 168 170 170 170
TOTALT 1613 1346 1346 1347

 

Tabell. Dispositionsplan för trafikledshållningens finansiering 2024–2027. Tabellen innehåller inkomster cirka 50 M€/år, den största portionen är banavgifts intäkter. (Planeringsläget december 2023)

Dispositionsplan för väghållningens finansiering (miljoner €), inkl. intäkter 2024 2025 2026 2027
   Underhåll 252 258 264 271
   Reparation 341 321 307 300
   Finansiering av reparationsskuld 250      
   Förbättring och planering 25 12 12 12
   Landsvägsfärjor 58 58 58 58
Totalt 926 649 641 641
   Inkomster 1 1 1 1
Nettoanslag 925 648 640 640

Tabell. Dispositionsplan för väghållningens finansiering 2024–2027. Tabellen innehåller inte anslag som överförs från föregående år. (Planeringsläget december 2023)

Underhåll: Vägnätets dagliga framkomlighet har prioriterats och därför dimensioneras finansieringen av underhållet och användningen enligt behov. Finansieringsnivån fastställs utifrån de konkurrensutsatta entreprenadpriserna för landsvägarnas regionalentreprenader och bland annat prognoserna för energiförbrukningen. Finansieringen fördelas regionalt till NTM-centralerna utifrån dessa grunder.  

Den största kostnadsposten i produktgruppen är vägnätets vinterunderhåll. De övriga största utgiftsposterna är underhåll av trafikmiljön och grusvägar samt energikostnader för vägbelysning. Underhållets verksamhetslinjer ligger till grund för valet av åtgärder. 

Reparation: Den största finansieringen har anslagits till reparationer. Största delen av finansieringen riktas till reparationer av landsvägarnas beläggningar och broar. Vanligtvis saknas tillräcklig finansiering, vilket innebär att man särskilt har varit tvungna att gallra bort beläggningsreparationer. I regel är det reparationer av lågtrafikerade vägar som har gallrats bort. Att pruta på reparationerna leder till att man hamnar efter med underhållet och till att reparationsskulden ökar.

Tilläggsfinansieringen för avveckling av reparationsskulden år 2024 (250 miljoner euro) används särskilt för att utvidga beläggningsprogrammet för landsvägar och med den eftersträvas en beläggningsmängd på 4 000 km som ska förhindra att reparationsskulden ökar. Man strävar efter att bevara beläggningsmängden för gång- och cykelvägar på samma nivå som åren 2020–2023. Reparationernas verksamhetslinjer ligger till grund för valet av åtgärder vad gäller reparation av vägnätet. 

Förbättring: Förbättringen består till stor del av projekt som beviljats separat finansiering. Förbättringsprojekt genomförs ofta genom samfinansiering med kommuner. De största objekten som föreslås för genomförande har presenterats i Trafikledsverkets investeringsprogram. På grund av de ökade jordbyggnadskostnaderna kan förbättringsprojekten inte genomföras i enlighet med den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplan som färdigställdes 2021. Annan finansiering än den som anslagits genom separata beslut fördelas till NTM-centralerna i proportion till trafikprestandan i varje enskild NTM-region.  

Landsvägsfärjor: Den finansiering som behövs för landsvägsfärjetrafiken fastställs på grundval av priserna i färjetrafikens serviceavtal. Landsvägsfärjetrafikens finansiering riktas i sin helhet till NTM-centralen i Egentliga Finland, som nationellt ansvarar för landsvägsfärjetrafiken, reparationerna av strandkonstruktioner och underhållet av färjefarleder. 

Trafikreglerings- och trafikledningstjänster: Finansieringen av trafikreglerings- och trafikledningstjänsterna grundar sig på väg-, sjö- och järnvägstrafikens reglerings- och ledningstjänstehelhet som produceras med ett serviceavtal mellan Trafikledsverket och Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab. (Trafikregleringstjänster ingår inte i tabellen som en del av väghållningen).

Dispositionsplan för banhållningens finansiering (miljoner €), inkl. intäkter ​  2024 2025 2026 2027
   Drift och underhåll 207 212 217 219
   Reparation 139 165 183 181
   Förbättring och planering 64 39 11 11
Totalt 410 416 411 411
     Intäkter (banavgift) 46 56 56 56
Nettoanslag 364 360 355 355

Dispositionsplan för banhållningens finansiering 2024–2027. Tabellen innehåller inte anslag som överförs från föregående år. (Planeringsläget december 2023)

Underhåll: Underhållsnivå grundar sig på banornas underhållsklassificering. Underhållsnivåerna fastställs enligt den hastighet som används på banan och banans överbyggnad (räls, sliprar och stödskikt). Hastighetsnivån å sin sida fastställs utifrån banans trafikbehov. Finansieringen av banunderhållet har bundits med långfristiga avtal. 

Reparation: På bannätet genomförs å ena sidan små lokala reparationer och å andra sidan stora reparationsprojekt. I finansieringen för reparationer är de objekt som inletts med separata beslut bundna. Övriga reparationer justeras enligt den återstående, utmanande finansieringsnivån. Av större reparationer har upprättats prioriterade behovs- och genomförandeprogram. 

Förbättring: En betydande del av förbättringsfinansieringen består av projekt som har fått separat finansiering eller som på annat sätt har beslutats om separat. 

Plankorsningar och deras åtgärder behandlas på Trafikledsverkets webbplats: 
Plankorsningar
Avlägsnande av plankorsningar: Plankorsningsprogrammet 

Trafikreglerings- och trafikledningstjänster: Finansieringen av trafikreglerings- och trafikledningstjänsterna grundar sig på väg-, sjö- och järnvägstrafikens reglerings- och ledningstjänstehelhet som produceras med ett serviceavtal mellan Trafikledsverket och Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab. (Trafikregleringstjänster ingår inte i tabellen som en del av banhållningen). 

Dispositionsplan för farledshållningens finansiering (miljoner €) 2024 2025 2026 2027
   Vintersjöfart 72 72 85 85
   Underhåll 18 18 19 20
   Reparation 18 17 16 16
   Förbättring och planering 1 4 4 4
Totalt 109 111 124 125

Dispositionsplan för farledshållningens finansiering 2024–2027. Tabellen innehåller inte anslag som överförs från föregående år. (Planeringsläget december 2023)

Vintersjöfart: Farledshållningens största utgiftspost utgörs av vintersjöfart (isbrytning), som avtalstekniskt baserar sig på beredskapstiden för viss isbrytningsutrustning och beställarens isbrytarspecifika mobiliseringsbeslut. Under planperioden förbereder man sig på att kostnaderna för vintersjöfarten ökar på grund av serviceavtalen och behovet av att förnya materiel. 

Farledshållning: Farledshållning samt användning och underhåll av kanaler säkerställer farledernas dagliga framkomlighet. Finansieringen budgeteras i enlighet med priserna i de konkurrensutsatta entreprenadavtalen. 

Reparation: I reparationerna betonas objekt inom handelssjöfart och reparationen av säkerhetskritiska objekt inom båtlivet.  

Förbättring: Finansieringen av farledshållning är i huvudsak tillräcklig för små förbättringsprojekt. Systematiskt genomförande av större förbättringsprojekt förutsätter separat finansiering riktad till sådana projekt. 

Objekt har presenterats i Trafikledsverkets investeringsprogram 

Trafikreglerings- och trafikledningstjänster: Finansieringen av trafikreglerings- och trafikledningstjänsterna grundar sig på väg-, sjö- och järnvägstrafikens reglerings- och ledningstjänstehelhet som produceras med ett serviceavtal mellan Trafikledsverket och Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab. (Trafikregleringstjänster ingår inte i tabellen som en del av farledshållningen).