Hoppa till innehåll

Trafikering i Saima kanal

Trafikledsverkets farledsenhet ger information om trafikeringen i Saima kanal och på Saimen. Bestämmelser, anvisningar och information om kanalen och kanaltrafiken meddelas också i publikationen Underrättelser för sjöfarande.

Seglationsperioden

Den naturliga säsongen med öppet vatten i södra Saimen och Saima kanal är i genomsnitt 211 dygn. Eftersom de flesta fartyg som trafikerar kanalen och Saimen har besiktigats för vintertrafik, har man på senare tid lyckats få en seglationsperiod som räcker 9,5–10 månader, och som inleds i början av april och avslutas i slutet av januari. Under trafiksäsongen hålls Saima kanal och de övriga djupfarledskanalerna öppna dygnet runt.

Fartygsstorlek

Saima kanal får trafikeras utan särskilt tillstånd av fartyg vilkas dimensioner är maximalt:

Längd: 82,50 m
Bredd: 12,60 m
Djupgående: 4,35 m
Masthöjd över vattenytan: 24,50 m
Djupgåendet på ett fartyg som bogseras får emellertid vara 4,50 m

I kanalen har alla fartyg med en längd över 35 meter lotsplikt. 

Särskilt tillstånd för överstora fartyg

Fartyg som i någon mån överskrider de ovan nämnda dimensionerna kan på ansökan beviljas tillstånd att föras fram i kanalen, förutsatt att fartyget med avseende på sin konstruktion och sina egenskaper är lämpligt för kanaltrafik. Därtill kan ett överstort fartyg eller en anordning som transporterar speciallast beviljas särskilt tillstånd för engångsfärd. Tillstånden beviljas av Trafikledsverkets farledsenhet.

Särskilda bestämmelser för bogsering och flottning

Trafikstadgarna innehåller noggrannare bestämmelser om bl.a. de tillåtna dimensionerna för bogsersläp och virkesflottar som framförs i öppna kanaler.

Marschfart och genomfartstid

Största tillåtna hastighet i kanalen är 9 km/h för fartyg som har ett större djupgående än 3,9 m. För fartyg med mindre djupgående än detta har farten reglerats stegvis mellan 9 och 18 km/h enligt fartygets djupgående och farledsdimensioneringen. Genomfartstiden i kanalens slussavsnitt (Mälkiä–Brusnitjnoje) är 5–8 timmar beroende på fartygets storlek och på hur livlig trafiken är.

Trafikstadgar

I Saima kanal och övriga kanaler i Saimen ska man utöver den allmänna lagstiftningen till havs och föreskrifterna om navigation på de inre farvattnen även följa särskilda trafikstadgar, vilka är följande:
•    Anvisningar gällande sjötrafik till ryska hamnar i Östersjön.
•    Trafikstadga för kanaler och rörliga broar (förordning 512/91).
•    Trafikledsverkets beslut om seglationsperioder och öppettider för statens slusskanaler och öppna kanaler samt rörliga broar (på finska).

Utmärkning av farleder

Systemen för utmärkning av farlederna i inloppet till Saima kanal, i kanalen och farlederna i Saimen är tillräckliga för att trygga fartygens navigation dygnet runt.

Inlopp

Inloppen är märkta med fyrar, lysbojar och prickar i enlighet med lateralmärkena i det internationella A-systemet. De ryska myndigheterna sköter om utmärkningen av inloppen.

Saima kanal

Som utmärkningsanordningar i Saima kanal används signalljus, som på västra sidan av kanalen har orange färg och på östra sidan grön färg, samt prickar, enstavlor, fyrar och radarreflektorer i enlighet med det internationella systemet.

Farlederna i Saimen

Utmärkningen i Saimens farleder följer det kombinerade kardinal- och lateralsystemet enligt det internationella A-systemet.

VHF-kanalerna i trafiken på Saimen

Det finns ett VHF-telefonnät för sjöradio för den sjöburna trafiken i Saimens farvatten. VTS-radiotrafik, anrop: SaimaaVTS, VHF-kanal 9. Alla fartyg och passagerarfartyg med en längd över 20 m ska lyssna på VHF-kanal 9 i området som omfattar Saima kanal och nätverket av djupfarleder. I Saima kanal ska man lyssna på VHF-kanal 9 och 11 och i Saimen på kanalerna 9 och 16.

Fjärrstyrningen i Saima kanal, Taipale sluss (Varkaus) och Konnus sluss (Leppävirta), anrop: "Slussens namn", VHF-kanal 11.

Sjökort över Saimen

På sjökorten som publicerats över Saimens vattendrag och Saima kanal finns det utöver nödvändiga sjökort även information som ökar sjösäkerheten. Skalan på insjökorten över Saimen är 1:40 000 och skalan på sjökorten över Saima kanal mellan Viborg och Saimen är 1:10 000. Korten över kanalen är på finska och engelska.

Formaliteter

Passage tillåten för handelsfartyg av alla nationaliteter.
Handelssjöfarten följer normala internationella sjövägsregler, och det krävs inga dokument som avviker från det normala av fartygen eller deras besättning.

Kontroller

De ryska gränsmyndigheterna i Saima kanal utför kontroller av in- och utresa vid Pälli sluss. De finska myndigheternas motsvarande kontroll vid inresa utförs vid tullbryggan i Nuijamaa.