Hoppa till innehåll

Tilläggsuppgifter

NTM-centralen i Egentliga Finland

Beställarens kontaktperson, projektchef

Kauko Marttila

 • 0295 027 041

Kreate Oy

Entreprenörens kontaktperson, byggplatschef

Mika Huhtala

 • 0400 691 159

Förnyandet av lv 180 Kustö sund bro

Vägprojekt Pågående Egentliga Finland

Förnyandet av Kustö sund bro inleddes i augusti 2023. Entreprenaden blir klar i september 2024. Den gamla bron som är i dåligt skick rivs och den nya bron byggs på den nuvarande brons plats. Den nya bron förbättrar i synnerhet dimensioneringen av gång- och cykelleden och dessutom förbättras broplatsens vertikala geometri genom att landsvägens höjdläge höjs.

Trafikarrangemang 

Under byggarbetet används två körfält för fordonstrafik. Under den tysta trafiken kl. 21–05 kan trafiken begränsas till ett körfält på 4 meter om arbetsskedena kräver det. Hastighetsbegränsningen vid byggplatsen sänks tidvis till 30 km/h medan reservbron byggs. När trafiken befinner sig på reservbron är hastighetsbegränsningen hela tiden 30 km/h. För gång- och cykeltrafiken har man ordnat en asfalterad tillgänglig rutt genom byggplatsen under hela entreprenaden. 

Uppskattningsvis i oktober 2023 flyttas trafiken från den nuvarande bron till reservbron för att rivningsarbetena på den gamla bron ska kunna utföras. Även på reservbron används två körfält för fordonstrafik samt en gång- och cykelled. På reservbron byggs belysning som motsvarar belysningen på den nuvarande bron.

Busstrafikens hållplatser förblir i bruk, men deras platser måste tidvis flyttas. Hållplatserna förverkligas så att bussen inte behöver stanna på körfältet.

Under bron går farleden Erstan-Harvarö-Lemlax. I entreprenaden är det inte tillåtet att stänga farleden under båtsäsongen 1.5–30.9. Utanför båtsäsongen kan farleden vara tillfälligt stängd. Om längre stängningar informeras separat. 

Sjötrafiken har tillgång till en öppning som från medelvattenståndet mätt är 4,5 m hög och 10,0 m bred. Passageöppningens mått markeras på båda sidor i mitten av öppningen och öppningens kanter markeras med reflekterande rambrädor och varningsljus. Dessutom belyses passageöppningen. Aktuell information om hur byggandet av broarna på Skärgårdsvägen påverkar farlederna finns på webbsidan Byggandets påverkan på farleden.

Trafikens smidighet

På grund av det trånga utrymmet tillåter dimensioneringen av reservbrons kurvor att endast hastighetsbegränsningen 30 km/h används på bron. Vinterunderhållet vid objektet kommer att effektiviseras under byggtiden, så att det i synnerhet i den branta backen på Kustösidan går att ta sig fram på ett säkert sätt med tunga fordon.

Man strävar efter att hålla trafiken på byggplatsen smidig genom att dimensionera körbanan så att den är tillräckligt bred och genom att undvika onödiga stopp på grund av byggplatsen samt genom att hålla körförhållandena optimala vintertid.

På Skärgårdsvägen pågår dessutom de betydande byggnadsarbetena vid Rävsundsbron och Hessundsbron, som för sin del medför trafikbegränsningar. Brobyggena bör tas i beaktande när man planerar restiden.

Tidtabell för genomförandet av projektet

Preliminär helhetstidtabell:

 • Byggplatsen inleds 8/2023
 • Byggande av reservbro 8–10/2023
 • Trafiken till reservbron 10/2023
 • Byggande av arbetsbro 10/2023
 • Rivning av den gamla bron 11–12/2023
 • Byggande av pålningsplattor och stöd 12/2023–2/2024
 • Byggande av brodäck 3-7/2024
 • Ytkonstruktioner, räcken, bullerskydd 7-8/2024
 • Trafiken till den nya bron 8/2024
 • Rivning av arbetsbron och omfartsbron, avslutande arbeten 8–9/2024

Information om bron

Den nya bron är en förspänd kontinuerlig balkbro i betong och den byggs på den nuvarande brons plats. Den nya brons nyttobredd ökar till 14,5 meter, på den gamla bron är nyttobredden 12 meter. Den nya brons totala längd kommer att vara 105 meter. Bron anläggs med stålrörspålar som borras och med armerade betongpålar som slås fast i berget. Brons infartsbankar förstärks på Kustö sunds sida med en stålrörspålad länkplatta och en avlastningsbank, samt på S:t Karins sida med en avlastningsbank.

I samband med brobygget förbättras landsväg 180 vid broplatsen. Landsvägens vertikala geometri förbättras genom att landsvägens höjdläge höjs med högst ca 1,6 meter vid mitten av bron, vilket jämnar ut den branta backens stigningsvinkel och underlättar särskilt för den tunga trafiken. Landsvägens trafiktekniska tvärsektion ändras så att den motsvarar dagens krav genom att gång- och cykelleden görs 4 meter bred. Sidoremsan mellan körbanan och gång- och cykelleden ändras så den blir 1,0 meter bred. Körfältens bredd förblir oförändrad. Breddningen av gång- och cykelleden samt sidoremsan förbättrar trafiksäkerheten.

Kostnaderna för projektet uppgår till cirka 7,5 miljoner euro.

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Kustö sund blev färdig 1958. Som en del av beredningen av vägplanen för projektet Kurkela-Kustö gjordes 2020 en specialgranskning av Kustö sund bro. Målet var att utreda behovet av att reparera eller förnya bron i samband med genomförandet av projektet Kurkela-Kustö. Vid specialgranskningen rekommenderades att bron förnyas inom 3-6 år samt att man kontinuerligt följer rörelserna i brons konstruktioner och genomför jordmånsundersökningar för att kunna göra stabilitetsberäkningar för bron. 

Det beslutades att en egen vägplan för Kustö sund bro skulle utarbetas. Genom att utarbeta en vägplan som var separat från projektet Kurkela-Kustö beredde man sig på att förnya bron med en snabbare tidtabell än det övriga projektet. Vägplanen vann laga kraft i juni 2023 och byggnadsplaneringen som genomfördes samtidigt färdigställdes också under juni 2023.

Beställare i projektet är NTM-centralen i Egentliga Finland. Entreprenör för objektet är Kreate Oy.

Nyttiga länkar