Hoppa till innehåll

Vintersjöfart

Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för koordineringen, utvecklingen och styrningen på riksnivå.

Assistansrestriktioner

I takt med att isläget försvåras utfärdar Trafikledsverket assistansrestriktioner för vinterhamnarna. Isbrytarassistans ges till fartyg som uppfyller de assistansrestriktioner som Trafikledsverket utfärdar för fartyg som trafikerar den aktuella hamnen.

Restriktionerna träder i kraft fem dagar efter dagen för utfärdandet, bortsett från lättnader som träder i kraft samma dag som de utfärdas.

Gällande trafikrestriktion (Baltice.org).

Förhandsuppgifter om assistansrestriktioner 30.5.2024 (PDF)

Finska isklasser och isbrytarassistans, Brev Traficom 17.2.2021 (PDF)

 

Dispenser

Trafikledsverket kan på ansökan i enstaka fall bevilja ett fartyg rätt till isbrytarassistans till en hamn eller ett område till vilka assistansen har begränsats enligt 10 § 3 mom. i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005), om:

1) isförhållandena tillfälligt är lättare,

2) det är fråga om en specialtransport, brådskande fall av energiförsörjning eller risk för att produktionen i en fabrik kan stanna upp,

3) fartyget i övrigt vore berättigat till assistans men dess dödvikt ligger högst fem procent under föreskriven dödvikt, eller

4) fartygets resa redan har börjat den dag då begränsningarna i assistansen höjdes och fartygets ankomst inte blir väsentligt försenad från den tidpunkt då de tidigare begränsningarna i assistansen var i kraft.

Ansökan om dispens ska sändas till e-postadressen: [email protected].  

Beslut som fattats med anledning av dispensansökan är avgiftsbelagd enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Ansökan om dispens bör vara Trafikledsverket tillhanda minst 3 arbetsdagar innan fartyget anlöper assistansområdet. Trafikledsverket strävar till att behandla ansökningar som anländer före kl. 12.00 under samma dag och ansökningar som anländer senare, dagen därpå under tjänstetid.

Ansökan om dispens (pdf)

Trafikledsverket har uppdaterat publikationen Finlands vintersjöfart inför nästa vinter 2023–2024

Under den kommande isbrytningssäsongen kommer alla fartyg som för första gången under vintersäsongen anlöper finskt eller svenskt assistansområde att på engelska tillfrågas om de accepterar och har för avsikt att följa de nationella sjöfartsmyndigheternas allmänna instruktioner för vintersjöfart.

Det rekommenderas att fartyget eller rederiet ger sitt svar innan fartyget anlöper assistansområdet per e-post till Turku Radio ([email protected]). Svaret inverkar på kommande assisteringar. 

Vi ber mäklarna försäkra sig om att alla fartyg/rederier har fått publikationen Finlands vintersjöfart 2023-2024 innan fartygen anlöper assistansområdet. Rederierna bör beakta anvisningarna redan då befraktningsavtalen upprättas.

Guiden, som främst är avsedd för fartygens däcksbefäl, är en sjöfartspublikation som följer bestämmelserna i SOLAS samt sjölagen i fråga om ruttplanering och tryggande av säker fart. Den innehåller information och anvisningar för fartygen gällande specialförhållandena i Östersjön och ger nyttig information för befraktare och alla dem som medverkar till att vintersjöfarten ska löpa smidigt och framför allt säkert.

För att vintersjöfarten ska kunna löpa smidigt och säkert, är det ytterst viktigt att försäkra sig om att det egna fartyget uppfyller kraven och att besättningen följer instruktionerna i publikationen Finlands vintersjöfart 20232024.

Vintersjöfart är samspel.

Isbrytartjänster

Med isbrytartjänster avses assistans av fartyg i is och bogsering i samband med det.

För verkställandet av isbrytartjänsterna har Trafikledsverket ingått ett befraktningsavtal med Arctia Icebreaking Ab, Alfons Håkans Ab och andra privata bogseringsbolag.

Arctia Icebreaking Ab besvarar frågor om isbrytarnas verksamhet.
E-post: icebreakers(at)arctia.fi
Internet: www.arctia.fi (information om isbrytare, bytesdagar, assistansområden, m.m.)