Hoppa till innehåll

Tillgänglighet 

Trafikledsverket strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller webbplatsen Vayla.fi. Följande delar ingår inte i beskrivningen och deras tillgänglighet har inte bedömts:
•    sökning
•    personförteckning
•    funktionen för att granska elektroniska signaturer
•    öppna arbetsplatser
•    kungörelser.

Tillgänglighetsstatus

Vayla.fi uppfyller delvis kraven i nivå AA i tillgänglighetsanvisningarna (WCAG) 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Avvikelse och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt av följande skäl:

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

Bilder och videor:
•    Vissa texter har endast tillhandahållits som bilder (WCAG-anvisningarnas kriterium 1.4.5)
•    Vissa bilder använder endast färg för att förmedla information (WCAG 1.4.1)
•    Vissa bilder har brister i textalternativ (WCAG 1.1.1)
•    På en del videor presenterar ljudspåret inte videons hela innehåll (WCAG 1.2.5)
•    På en del bilder är kontrasten mellan text och bakgrund dålig (WCAG 1.4.3)
•    Flickr-bilderna på projektsidorna [VV1] är inte helt tillgängliga av följande orsaker:
•    Bilderna kan inte nås via tangentbordet (WCAG 2.1.1)
•    Genom att klicka på bilden öppnas bilden på det övriga innehållet, vilket inte framgår då man använder skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
•    Det går inte att nå bilden som öppnas på det övriga innehållet eller bildernas bläddringsfunktion med tangentbordet. (WCAG 2.1.1, 2.4.3)
Menyer och länkar:
•    Det finns brister i de programmerade markeringarna av huvudmenylänkarna som innebär utmaningar för skärmläsaranvändare. (WCAG 1.3.1)
•    Med en del skärmstorlekar hamnar huvudmenyn på flera rader och hamnar ovanpå det övriga innehållet. (WCAG 1.4.10)
•    Avsnittsmenyerna är inte programmässigt markerade som menyer. (WCAG 1.3.1)
•    Det avsnitt eller den sida som användaren valt har inte programmässigt markerats i menyerna och framgår alltså inte med skärmläsaren (WCAG 1.3.1)
•    Länkarna i brödtexten har separerats endast med färg (WCAG 1.4.1).
•    En del av de externa länkarna utanför webbplatsen eller länkarna som öppnar en fil har markerats bristfälligt. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)
•    Följande bildlänkar/knappar saknar en textmatchning:
•    Framför rubriken till en enskild nyhet finns en knapp som för till föregående sida
•    Länkarna till de sociala medierna som finns nere på nyhetssidorna
•    Knappen som för till sidans början i slutet av webbplatsen.
•    Knappen som för till sidans början i slutet av webbplatsen för inte tangentbordets inriktning till början av sidan. (WCAG 2.4.3)

Webbplatsstruktur:
•    Brister i den systematiska användningen av rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
•    På webbplatsen finns en del element vars namn till skärmläsaren är på engelska (WCAG 2.4.4)
•    Tabeller och blanketter:
•    Tabellerna har inte programmässigt markerade kolumnrubriker. (WCAG 1.3.1)
•    På en del ställen har man använt tabeller även om den presenterade informationen inte kräver tabellformat (WCAG 1.3.1)
•    Brister i de programmässiga markeringarna av blanketternas valrutor (WCAG 1.3.1, 1.4.11)
•    På blanketten för att beställa nyhetsbrevet har man inte programmässigt angett syftet för de fält som efterfrågar personuppgifter. (WCAG 1.3.5) På blanketten anges heller inte obligatoriska uppgifter. (WCAG 3.3.2)

Annat innehåll:

Nyhetsbreven är inte fullt tillgängliga av följande skäl:
•    Brevens språk har inte programmerats (WCAG 3.3.1)
•    I breven används tabeller för layouten, vilket kan orsaka utmaningar för de som använder skärmläsare (WCAG 1.3.1)
•    Användningen av rubriker och textmotsvarigheter är alltid inte konsekvent (WCAG 1.3.1, 1.1.1)
•    Brister i kontrasterna som används i textalternativen (WCAG 1.4.3)
•    PDF-filerna är inte fullt tillgängliga.

Tillämplig lagstiftning omfattar inte följande innehåll:

Kartor:

Det finns kartor på webbplatsen som inte har verifierats avseende tillgänglighet [VV2].
Vissa funktioner på webbplatsen har inte tillgänglighetsbedömts. Webbplatsens svenska och engelska språkversioner måste ännu länkas till den gamla vayla.fi-webbplatsen.

Upprättande av denna tillgänglighetsbeskrivning

Denna beskrivning upprättades 21.9.2020

Beskrivningen baserar sig på en utvärdering av tredje part om ifall webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Beskrivningen granskades senast 21.9.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot feedback om tillgängligheten på denna webbplats.
Du kan begära information eller tjänster i tillgängligt format till den del tillgänglighetskraven inte uppfylls via den här responsprocessen.

Du kan kontakta Trafikledsverket på följande sätt:

Telefon: 0295 34 3000 (vardagar kl. 8.00–16.15)
E-post: [email protected]

Vi försöker besvara responsen utan dröjsmål, senast inom två veckor från kontakt.

Genomförandeförfarande

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först alltid ge respons till den instans som uppdaterar webbplatsen. Det kan ta 14 dagar för dig att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls under två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning
Webbplatsen tillganglighetskrav.fi 
[email protected] 
växeln 0295 016 000

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att korrigera bristerna i webbplatsens tillgänglighet vad gäller det tekniska under våren 2021.

Den förnyade webbplatsen vayla.fi publicerades 22.9.2020.