Hoppa till innehåll

Landskap och kulturmiljö

Trafikledsverket har som mål att samordna landskapets och kulturmiljöns värden med trafikledshållningen på ett sätt som kan förebygga och mildra trafikens och trafikledshållningens skadliga effekter på landskap och kulturmiljöer. Trafikledsverket värnar och förvaltar kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom i verkets besittning.

Landskap

Trafikledsnätet erbjuder en bra möjlighet att bekanta sig med Finlands finaste landskap. I Finland finns det 156 nationellt värdefulla landskapsområden och 27 nationallandskap.

Vid planeringen av nya trafikledsprojekt undviker man att dra upp riktlinjer för fornminnen, landskapshelheter, kulturhistoriska miljöer och värdefulla landskapsområden. Trafiklederna anpassas till närmiljön med hjälp av landskapsvård, såsom terrängutformning och planteringar. Orternas och de värdefulla objektens särprägel respekteras och värdefullt byggnadsbestånd skyddas. I synnerhet stora nya trafikledskonstruktioner, såsom planskilda anslutningar till riksvägar, ska anpassas till miljön.

Kulturmiljö

Enligt Museiverkets riksomfattande inventering (RKY) finns det knappt 1 500 byggda kulturmiljöer av riksintresse i Finland och enligt fornlämningsregistret nästan 33 100 fasta fornlämningar. Utöver de riksomfattande objekten finns det också många regionalt eller lokalt värdefulla kulturmiljöer.
Det är en utmaning att anpassa den nuvarande trafikens behov till den gamla boendemiljön och trafikledernas skala och det måste göras med respekt för miljöns värden. Förbättringsprojekten för trafiklederna ska anpassas till värdefulla områden med beaktande av deras särdrag.

Värdefulla objekt i trafikledsnätet

I sin besittning har Trafikledsverket ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt som hör till trafikinfrastrukturen och som verket har ansvar att ta hand om. Dessa värdefulla objekt är bl.a. gamla fyrar, museivägar och -broar samt museikanaler. Vid underhåll av lagstadgat skyddade objekt samt vid planering och byggande i anslutning till dem iakttas museimyndigheternas föreskrifter och rekommendationer.

Rekommenderad praxis gällande värdefulla objekt har samlats i utredningen ”Verksamhetsmodell för trafikledsnätverkets värdeobjekt” som färdigställdes 2018. Värdefulla objekt i det befintliga trafikledsnätet underhålls långsiktigt och planmässigt enligt verksamhetsmodellen. I verksamhetsmodellen föreslås bland annat att en underhållsplan utarbetas för varje objekt. I planen fastställs värden som ska bevaras, mål och åtgärder för underhållet samt uppföljning. Man strävar efter att bevara de värdefulla objekten i den form de är när de utses. Det är ändå möjligt att göra ändringar i objekten om till exempel trafiksäkerheten kräver det.

Trafikledsverket samarbetar med Museiverket och Forststyrelsen i frågor som gäller kulturmiljön och värdefulla objekt. Trafikledsverket deltar också i organiseringen av museiverksamheten inom trafikbranschen. Berättelsekartan ”På tidsresa i Finland: en berättelse om de olika trafiklederna” presenterar museivägar, fyrar, broar och kanaler som utsetts till värdefulla objekt. Även farledsmuseer och museijärnvägar finns med. Objekten på berättelsekartan har märkts ut på kartan med ett litet referat om objektets historia, läge och andra besöksmål i närheten.

Åk på en tidsresa till Finland