Säkerheten i vägtrafiken

Säkerheten har förbättrats på landsvägarna under de senaste tio åren. Men den bör förbättras ytterligare. Målet är att halvera antalet dödsfall under 2010–2020 och även minska antalet allvarligt skadade. Då skulle högst 136 personer omkomma i trafikolyckor per år.

År 2014 omkom 218 personer i vägtrafiken, största delen av dem i olyckor på landsvägar. Både trafiken och olyckorna koncentreras till huvudvägnätet. En utmaning under de närmaste åren när det gäller huvudvägarna är framför allt att minska antalet mötesolyckor.

I Maanteiden liikenneturvallisuuskatsaus 2015 finns fakta om hur säkerheten på landsvägarna har utvecklats i synnerhet under de senaste 10 åren.

Arbete för trafiksäkerheten och styrning av det

Statsrådet har styrt förbättringen av vägtrafiken genom principbeslut. Kommunikationsministeriet styr förvaltningsområdet och även Trafikledsverkets verksamhet för att förbättra säkerheten i trafiken.

Tillsammans med de regionala NTM-centralerna påverkar Trafikledsverket säkerheten på vägarna genom att underhålla och förbättra farlederna. Dessutom utförs en hel del samarbete för säkerheten på både det nationella och regionala planet. Fortlöpande arbete för säkerheten tillsammans med andra myndigheter och aktörer går bland annat ut på planering av trafiksystem och markanvändning, styrning av rörlighet samt trafikövervakning och -information.

Den internationella styrningen för att förbättra trafiksäkerheten ökar. EU har ställt strikta mål för en förbättrad trafiksäkerhet på medlemsländerna. Krav ställs också på kvaliteten på vägförbindelsernas säkerhet när det gäller internationella förbindelser (TEN-nätet) och i synnerhet i vägtunnlar. I dessa frågor ansvarar Trafiksäkerhetsverket Trafi för tillsynen.