Hoppa till innehåll

Luftkvalitet

Trafikledsverket har som mål att minska utsläppen av föroreningar från trafiken och trafikledshållningen i luften och därigenom förbättra luftkvaliteten särskilt i tätorter.

Luftkvaliteten är i allmänhet god i Finland, men trots det orsakar luftföroreningar 1 600–2 000 förtida dödsfall i Finland varje år. De skadliga hälsoeffekterna orsakas till stor del av små partiklar som innehåller bl.a. cancerframkallande föreningar och tungmetaller. Även andra luftföroreningar påverkar människans hälsa, men i jämförelse med små partiklar är effekterna mindre.EU:s direktiv om utsläppstak (2016/2284) förutsätter att medlemsländerna minskar sina utsläpp av bl.a. svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX) och små partiklar (PM2.5). Fram till år 2030 måste Finland minska sina svaveldioxidutsläpp med 30 %, utsläppen av kväveoxider med 35 % och utsläppen av små partiklar med 34 % jämfört med 2005 års utsläppsnivåer.

Det nationella luftvårdsprogrammet 2030 innehåller nödvändiga åtgärder för att uppfylla förpliktelserna att minska utsläppen och andra åtgärder som behövs för att förbättra luftkvaliteten. Dessa tilläggsåtgärder gäller i synnerhet utsläppskällor i andningshöjd i tätorter (småskalig vedeldning, gatudamm). 

Första uppdatering av det nationella luftvårdsprogrammet 2030 (Miljöministeriets publikationer 2023:10)

Vägtrafikens negativa inverkan på luftkvaliteten

Avgasutsläpp och gatudamm från vägtrafiken har en negativ inverkan på luftkvaliteten. Olägenheterna kan minskas

  • genom att påverka trafiksystemens och fordonens energieffektivitet
  • genom att ersätta fossila bränslen med el och gas samt
  • genom att reglera avgasutsläppen från fordon.

Utsläppen från vägtrafiken minskar också när trafikmängden minskar. Sätten att minska trafikens negativa inverkan på luftkvaliteten är därmed i stor utsträckning desamma som för att stävja klimatförändringen.

Förutom de bränslerelaterade luftföroreningarna orsakar gatudamm hälso- och trivselolägenheter som man kan minska genom att förhindra uppkomsten av gatudamm.
Vi utredde problemen med damm på landsvägar i tätorter

År 2018 lät Trafikledsverkets föregångare, Trafikverket, göra en utredning om landsvägar som är problematiska på grund av dammbildning. Dammproblemen är särskilt förknippade med stora trafikmängder i tätorter och exponeringen för damm ökar när bosättningen blir tätare längs landsvägarna. Man kan minska skadorna som dammet orsakar genom att påverka partiklarnas uppkomst, spridning och exponeringen för dem. De viktigaste sätten på vilka Trafikledsverket kan påverka är i samband med upphandling av underhåll och i samarbetet med olika aktörer, till exempel kommuner.

Trafikledsverket har som mål att minska utsläppen av föroreningar från trafiken och trafikledshållningen i luften och därigenom förbättra luftkvaliteten särskilt i tätorter.

Utsläpp från sjötrafiken

Utsläppen av svaveldioxid från fartygstrafiken har minskat betydligt tack vare bestämmelserna i EU:s svaveldirektiv, som trädde i kraft 2015, men är fortfarande den största källan till svaveldioxidutsläpp från trafiken. Sjötrafiken orsakar idag en betydande andel av trafikens totala utsläpp av partiklar och kvävedioxid samt av utsläppen i hamnarnas omedelbara närområden. För att minska utsläppen ytterligare krävs internationellt godkända beslut i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och utsläppen kan inte nämnvärt påverkas genom nationella beslut.

Trafikledsverket kan för sin del påverka mängden utsläpp från fartygstrafiken via servicenivån för farlederna. Att säkerställa ett optimalt farledsdjup med tanke på transporterna samt att tillhandahålla fartygstrafiken aktuella uppgifter om förhållandena är de viktigaste verktygen för att påverka fartygstrafikens utsläpp. På längre sikt är det också viktigt att stödja möjligheterna att använda alternativa drivmedel för att minska utsläppen.