Hoppa till innehåll

Planering av trafiksystemet

Med planeringen främjar Trafikledsverket lösningar som förbättrar rese- och transportkedjornas funktion och säkerhet samt trafiksystemets effektivitet och beaktar miljösynpunkterna.

Smidiga resor och effektiva transporter uppnås genom samarbete mellan olika trafikformer

De viktigaste landsvägs- och järnvägssträckorna samt hamnarna och flygplatserna som kompletterar dem utgör grunden när det riksomfattande trafiksystemet planeras.

Strategisk planering av trafiksystemet på riksnivå utgörs av

  • Kommunikationsministeriets förberedande riktlinjer (t.ex. framtidsöversikter, statsrådets principbeslut).
  • Trafikledsverkets riktlinjer (långsiktig plan för trafiksystemet PTS).
  • Politiska riktlinjer (regeringsprogrammet, den trafikpolitiska redogörelsen).

Regional planering av trafiksystemet utgörs av

  • Flera landskaps gemensamma planer
  • Landskapens planer för trafiksystemet
  • Regionala planer för trafiksystemet

Regional planering av trafiksystemet

Syftet med den regionala planeringen av trafiksystemet är att samla de regionala aktörerna för att de tillsammans ska diskutera vad som är viktigt för regionen, vilka åtgärder som borde prioriteras i deras egen verksamhet och vilka ärenden eller projekt staten borde ansvara för.

Planen för trafiksystemet är de regionala aktörernas gemensamma riktlinjer för vad som är viktigt för regionen och en uppfattning som beretts tillsammans med statsförvaltningen om den verksamhet och de åtgärder som borde prioriteras.

Planeringen utgår å ena sidan från utvecklingsmål som är mer omfattande än trafiksektorn och å andra sidan från nationella trafikpolitiska mål och randvillkor.

Trafiksystemarbetet är en fortlöpande process där samarbetet mellan olika aktörer påverkar utvecklingen av hela trafiksystemet. Utvecklingen av trafiksystemet anknyter till samordningen av markanvändningen, boendet, servicen och verksamhetsförutsättningarna för näringslivet.

Trafiksystemarbetet är en förutsättning för planeringen av markanvändningen. Samtidigt säkerställs en långsiktig planering av stomnätet inom landtrafiken och en effektiv användning av resurserna.

Staten deltar i trafiksystemarbetet i både landskapen och stadsregionerna, dvs. i utarbetandet av planer, avsiktsförklaringar och uppföljning.

Hur kollektivtrafiken planeras och ordnas och hur styrningen av mobiliteten utvecklas liksom också avsiktsförklaringarna mellan staten och kommunerna om markanvändningen, boendet och trafiken ger nya perspektiv för arbetet.

I områden där markanvändningen utvecklas snabbt är det viktigt att sammanjämka markanvändningen och trafiken.  En hållbar samhällsstruktur och en konkurrenskraftig kollektivtrafik är centrala mål.