Hoppa till innehåll

Strategi

Ett fungerande och säkert trafikledsnät möjliggör välfärd, konkurrenskraft, försörjningsberedskap och hållbar tillväxt i Finland.

Ett fungerande och säkert trafikledsnät möjliggör välfärd, konkurrenskraft, försörjningsberedskap och hållbar tillväxt i Finland

Kärnan i Trafikledsverkets arbete är att säkerställa ett smidigt och säkert trafikledsnät för våra kunder i föränderliga situationer. Vi ser till att trafikledshållningen är effektiv och ändamålsenlig genom att på ett mångsidigt sätt utnyttja den information som samlas in om trafikledsnätets tillstånd och samhällets behov. Vi utgår alltid från effektivitet när vi väljer åtgärder och producerar lösningar. Vi har en bred uppfattning om vad säkerhet är: Det är allt från den enskilda medborgarens resa till den riksomfattande försörjningsberedskapen och informationssäkerheten. 

Genom att vidta åtgärder i rätt tid säkerställer vi trafikinfrastruktur som håller långt in i framtiden. För oss innebär ansvarsfullhet både att förstå miljökonsekvenser och tänka på ekonomisk effektivitet. Tusentals människor arbetar med vägar, banor och farleder. Ett gott samarbete, en fungerande marknad, ett kompetent partnernätverk och innovativa tillvägagångssätt garanterar högklassiga lösningar och leder till en god kundupplevelse för trafikledsnätets användare och dem som bor i närheten av trafiklederna.

Kärnan i Trafikledsverkets verksamhetskultur utgörs av värderingar som vi enats om tillsammans med personalen: expertis, effektivitet, samarbete och förtroende. Vi vill agera på samma vis med intressegrupper och med våra kunder.

Verksamhetsidé:

Trafikledsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som i egenskap av huvudman för trafik- och farleder svarar för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder när det gäller de trafik- och farleder som förvaltas av staten. Verket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integrerad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet och en balanserad utveckling av dem. Trafikledsverket utgår i sin verksamhet från kundernas behov och utnyttjar befintlig sakkunskap. Verket bedriver en förutseende verksamhet som är informations- och riskbaserad. Trafikledsverkets geografiska verksamhetsområde är hela landet, om inte något annat föreskrivs särskilt. (Lag om Trafikledsverket)