Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om banprojektet Helsingfors-Riihimäki.

1. Vad händer på banavsnittet Helsingfors–Riihimäki under 2024?

År 2024 förnyas spåren och växlarna i norra ändan av Dickursby bangård. 
På sträckan Kytömaa–Ainola fortsätter arbetet på det östligaste spåret med överbyggnads- och elbanarbeten. När arbetet avslutas, avslutas också det första skedet där fokus legat på trafikplatser.
 
Byggandet av det östra tilläggsspåret fortsätter mellan Kytömaa och Ainola i Träskända. Växelbytena inleds vecka 16 och genomförs under tre på varandra följande veckoslut i april och juni. Byggandet av den nya östra hållplatsen i Ainola fortsätter.

Den nuvarande östra plattformen i Ainola rivs och i stället byggs stödskikt av makadam, bansliprar och räler för det östra tilläggsspåret. Den nuvarande östra plattformen är ur bruk 07/2024-12/2024. Under denna tid kommer tågen att stanna på den nuvarande västra plattformen i båda riktningarna. Den nya östra banan och den nya östra plattformen tas i bruk den 15 december 2024 när vintertidtabellerna träder i kraft. Sommaren 2024 inleds också arbetet med att bygga det västra tilläggsspåret på västra sidan av banan i Ainola.  

2. Varför görs ändringarna? Och varför just nu?

Banavsnittet Helsingfors–Riihimäki är en del av Finlands äldsta huvudbana som byggdes för drygt 160 år sedan. Till antalet tåg är banan det mest trafikerade banavsnittet i Finland. Banavsnittets trafikkapacitet räcker inte längre till för de ökade trafikmängderna och det förekommer tidvis störningar i tågtrafiken. Man har också konstaterat ett behov av fler tågturer i området längs järnvägen. På banavsnittet är det svårt att öka trafiken till det nuvarande bannätet eftersom det inte finns plats för bl.a. tågens tidtabellsenliga omkörningar.

De tilläggsspår som byggs mellan Kervo och Jokela ökar banavsnittets kapacitet, förbättrar banavsnittets driftsäkerhet och möjliggör fler tågturer. Godstrafikens konkurrens- och funktionsförmåga förbättras också när tidtabellerna bättre motsvarar kundernas behov.

När tilläggsspåren blir färdiga blir trafikkapaciteten i Dickursby otillräcklig. Med bangårdens spår- och växeländringar möjliggörs fyra plattformsspår för fjärrtåg samt närtågen i Lahtis och Riihimäki i stället för de nuvarande tre.

Dessutom görs ändringar i plattformarna och förbindelserna till stationerna samt ändringar i broarna, säkerhetsanordningar, elektriska bananordningar och bullerbekämpningen.

3. Vad görs på Ainola station?

Den nya stationen i Ainola byggs i anslutning till Ainola regioncentrum. Stationen byggs med plattformstak och hissar med en mycket högre servicenivå än för närvarande.

Båda passagerarplattformarna på Ainola station förnyas. På plattformarna byggs bland annat tak, skyltar och belysning. På Ainola nya station byggs en helt ny broplats, Ainola stations underfart. Från den nya underfarten byggs trapp- och hissförbindelser till plattformarna.

Vid byggandet av stationsområdet beaktas tillgänglighetskraven. Både cykelparkering och parkeringsplatser för bilar byggs för passagerarnas bruk. Av dessa kommer en del att placeras i en parkeringsanläggning som byggs på det nya regioncentrumets område.

4. I Ainolaområdet pågår samtidigt flera arbeten som på olika sätt påverkar människors rörlighet. Hurdant samarbete har Träskända stad och Trafikledsverket haft för att samordna arbetena?

Det finns ett nära samarbete mellan Ainola regioncentrum i Träskända stad och Trafikledsverkets banprojekt. Både i genomförandeskedet och tidigare under detaljplaneringen och banplaneringen enligt banlagen har byggplanerna ansetts vara enhetliga och trafikarrangemangen under byggtiden smidiga.
 
Byggandet av tilläggsspåret har konsekvenser för Horsmatie som går vid regioncentrumet, och samtidigt kan man förkorta den totala längden av trafikkonsekvenserna. Byggandet av Ainola stations underfart samordnas å sin sida från Sinfonia-platsen till underfarten och från underfarten till Lepolaleden med byggandet av gång- och cykelleder. Underfarten byggs när båda tilläggsspåren är färdiga. Slutligen är det ändå Träskända stad som beslutar om trafikarrangemangen på gatorna. Byggandet av tilläggsspåret eller den tillfälliga stängningen av Ainola hållplats påverkar inte trafiken på stadens interna busslinjer. Närmare information om dessa fås också från Träskända stad.

 5. Vad görs i Dickursby?

I Dickursby har ändringsarbeten på bangården gjorts. Med arbetet vill man förhindra att bangården blir en flaskhals för trafiken. I södra ändan av bangården har sex nuvarande växlar rivits och sex nya växlar installerats. Växlarnas platser ändrades och nödvändiga spår byggdes mellan de nya växlarna. På bangården har man dessutom gjort de ändringar i elbanan och säkerhetsanordningarna som de nya växlarna och spåren kräver.

Ändringsarbetena fortsätter våren 2024 i norra ändan av bangården. För passagerarna syns arbetet i Dickursby i huvudsak som ändringar i plattformarna och tidtabellerna.

6. Varför fortsätter arbetet på Dickursby bangård 2024 och varför gjordes arbetet inte på en gång? 

På Dickursby bangård görs arbetet mitt i en mycket tät stadsstruktur och tågtrafiken är livlig. Genom Dickursby bangård går i genomsnitt 500 tåg per dag. Under arbetets gång är två spår i taget stängda på Dickursby station i olika skeden av arbetet. När spåren är ur bruk ryms inte lika många tåg genom bangården som tidigare. Dessutom måste tågen ha en lägre hastighet i området och antalet tåg som går via Dickursby måste därför begränsas.
 
Om arbetet hade utförts på en gång skulle trafikkonsekvenserna ha varit ännu större.  

7. Var får passagerarna mer information om trafikarrangemangen och hur kan de förbereda sig på förändringarna?

Det lönar sig att reservera mer tid än vanligt för resan och det rekommenderas att redan på förhand kontrollera om undantagsarrangemangen påverkar den egna resan. Trafikkonsekvenserna har beaktats i HRT:s och VR:s tidtabeller.

HRT:s reseplanerare (www.hsl.fi) kan beakta avvikande trafikarrangemang och användningen av reseplaneraren rekommenderas. Ruttförslagen kommer till Reseplaneraren fyra veckor i förväg. Information om ändringar i tågtrafiken till följd av kommande arbetsskeden ges i Trafikledsverkets, HRT:s och VR:s digitala kanaler. Vid eventuella störningar informerar HRT och Bantrafikcentralen om trafiksituationen. På stationerna inom arbetets verkningsområde installeras dessutom skyltar som styr passagerarna. Bildskärmar och utrop på stationerna utnyttjas också stationsspecifikt för att informera passagerarna. Passagerarna kan dessutom be om råd vid stationernas biljettförsäljningsställen.

8. Hur sannolikt är det att byggandet av någon anledning drar ut på tiden och hur har ni förberett er på eventuella fördröjningar?

När arbetsskedenas längd planerats har man också förberett sig på eventuella extra arbeten och små förseningar. De arbetsskeden som avgör hur arbetet framskrider har identifierats i riskbedömningen och de säkraste genomförandesätten har planerats separat för de mest krävande arbetsskedena. Arbetena har schemalagts i detalj och utfallet följs upp noggrant så att eventuella korrigerande åtgärder kan genomföras så tidigt som möjligt.

9. Projektet inleddes 2015 och pågår ännu i flera år. Vad har redan gjorts inom projektet och vad kommer att göras utöver ändringarna i Dickursby och tilläggsspåren mellan Kytömaa och Ainola?

Det första skedet fokuserade på att förbättra trafikplatserna. Det viktigaste objektet var personbangården i Riihimäki, där omfattande ändringar av spår, växel-, elbanor och säkerhetsanordningar genomfördes. Servicenivån på personbangården förbättrades avsevärt genom att bygga höga plattformar i Riihimäki som uppfyller tillgänglighetskraven och genom att iståndsätta plattformstaken. Stationstunneln och den intilliggande underfarten till Peltosaari restaurerades tillsammans med Riihimäki stad och stationstunneln förlängdes i riktning mot Peltosaari.

Under det första genomförandeskedet byggdes ett godstrafikspår i Kervo från Nordsjöbanan till Sköldviksbanan och ett västligt tilläggsspår till Träskända mellan Ainola och Purola. I Kervo byggdes ett nytt ställverk som övervakar säker trafikering av tåg. Ställverket togs i bruk sommaren 2021. Ett nytt ställverk är en förutsättning för tilläggsspår som byggs i fas 2.

På Dickursby bangård gjordes ändringar i spår, växlar och plattformar under 2023. Arbetet fortsätter i norra ändan av Dickursby bangård våren 2024. Det första skedet som inleddes 2015 blir klart när spår- och växeländringarna i norra ändan av Dickursby bangård står klara i slutet av 2024. Utan de ändringar som nu genomförs skulle Dickursby bli en flaskhals för trafiken när tilläggsspåren i det 2:dra skedet blir klara.

Under projektets andra fas 2020–2028 byggs tilläggsspår mellan Kervo och Träskända samt Träskända och Jokela. Det fyrspåriga banavsnittet mellan Kervo och Jokela blir cirka 20 kilometer långt. I Kervo fortsätter godstrafikspåret från Sködviksbanan i riktning mot direktbanan i Lahtis. Det västra tilläggsspåret byggs från Hyvinge mot Riihimäki till Arolampi. Dessutom görs ändringar i broar, säkerhets- och elektriska anordningar och i bullerbekämpningen.

En järnvägsplan har färdigställts för projektets tredje skede och den har som bäst godkänts 2024. I järnvägsplanen föreslås två tilläggsspår för sträckan Jokela–Riihimäki, överfartsbroar för godstrafik över fyra huvudbanor till norra sidan av Hyvinge samt ändringar och kompletteringar av broar, säkerhets- och elanordningar och bullerbekämpning. Det finns inget beslut om genomförande av det tredje skedet.

10. Byggs helt nya hållplatser under projektets gång? 

Trafikbeställaren Kommunikationsministeriet och kommunerna beslutar om eventuella nya hållplatser för tågen. Trafikledsverket ansvarar för hållplatsernas och banans infrastruktur.