Hoppa till innehåll

Terramare Oy har valts som entreprenör för projektet att fördjupa Nordsjöleden och hamnbassängen

Publicerad 24.05.2020

Som entreprenör som ansvarar för fördjupningen av Nordsjöleden och hamnbassängen har valts finska Terramare Oy, som är ledande expert inom mark- och vattenbyggande i Finland och övriga Norden.

I projektet som genomförs som ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors hamn och Helsingfors stad fördjupas den nuvarande farleden i Nordsjö och en del av hamnområdet från 11 meter till 13 meter. Under projektets gång muddras cirka en miljon kubikmeter jordmassor. Dessutom uppstår cirka 0,8 miljoner kubikmeter sprängmassor från undervattensbrytningarna.

- Det här är ett viktigt och eftersträvat muddringsarbete för oss. Vi får vara med och utveckla en för Finland livsviktig godstrafikhamn, som vi också ursprungligen har varit med och byggt. Såhär i coronatider säkrar pro-jektet också en god sysselsättning i år och nästa år. Samarbetet med Helsingfors Hamn, Trafikledsverket och Helsingfors stad har också tidigare fungerat bra, så det är ett nöje att inleda arbetet, kommenterar Terramare Oy:s verkställande direktör Hannu Tomperi.

Terramare Oy har specialiserat sig på muddringsarbeten, undervattensbrytning, hamn- och kajbyggande, glid-formsgjutning samt miljöbyggande. Det är ett dotterbolag till Royal Boskalis Westminster NV som är en ledande, globalt verksam, holländsk expert på muddring och maritima tjänster.

Arbetet inleds i hamnbassängen i Nordsjö i juni 2020 och fortsätter på hösten i farleden. Projektet har EU-stöd. Entreprenörens konkurrensutsättning gjordes efter att byggnadsplaneringen färdigställts enligt reglerna för offent-lig upphandling.

Målet med projektet är att förbättra i synnerhet containertrafikens transportekonomi och att utveckla hamnens konkurrenskraft. I och med att farleden fördjupas kan lastkapaciteten nästan fördubblas för en del av fraktfarty-gen, vilket medför betydande besparingar i transportkostnaderna och minskar fartygstrafikens miljökonsekvenser. Att transportera sprängmassorna som lämpar sig för byggande till Ärtholmen, Västra hamnen och Nordsjö havs-centrum sjövägen i stället för via gatunätet medför betydande kostnadsbesparingar i stadens områdesbyggande och minskar miljöbelastningen som transporterna orsakar. Muddermassorna som inte lämpar sig för återvinning transporteras till Nordsjöns havsdeponeringsområde som ligger ute i öppna havet.

För genomförandet av projektet finns de tillstånd enligt vattenlagen som krävs. Projektet planeras genomföras under två perioder med öppet vatten 2020-2021. Den nya djupare farleden tas i bruk i slutet av 2021.

Projektet på webben:
https://vayla.fi/web/sv/alla-projekt/nordsjoleden

Mer information:

Trafikledsverket:

Seppo Paukkeri
Projektchef
tfn 029 534 3361
[email protected]

Helsingfors Hamn Ab:

Tero Sievänen
Projektchef
tfn 040 516 1766
[email protected]

Bilagor

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.