Hoppa till innehåll
Vanliga frågor
 • Nordsjöleden och hamnbassängen fördjupas från 11 till 13 meters leddjupgående. Projektet omfattar muddring och stenbrytning förknippade med fördjupningen av farleden och hamnbassängen och arbeten med säkerhetsanordningar. Sprängstenen transporteras sjövägen till Ärtholmens östra strand och till Melkökajen, där den utnyttjas i det förberedande arbetet då det nya bostadsområdet byggs. Jordmassor som inte kan utnyttjas transporteras till Nordsjö havsdeponeringsområde.

  Muddringen inleds i juni 2020 och den nya farleden tas i bruk före utgången av 2021. Man kommer att arbeta i farleden varje dag under 2020 och 2021 när det är öppet vatten.

  Projekt genomförs i samarbete mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab Oy och Helsingfors stad.

   

 • Farleden och hamnbassängen fördjupas för att uppfylla fartygstrafikens transportkrav och på så sätt stärks Helsingfors hamns konkurrenskraft.

  I och med att farleden fördjupas kan större fartyg tas i bruk. På en del fraktfartyg kan containerlastkapaciteten nästan fördubblas. Detta innebär betydande kostnadsbesparingar och minskar fartygstrafikens miljöpåverkan.

 • De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 33,6 miljoner euro, varav 25 miljoner euro används för fördjupningen av farleden och 8,6 miljoner euro för hamnen.

  Av projektkostnaderna täcks 20 procent med Europeiska unionens CEF-stöd (Connecting Europe Facility). Trafikledsverket deltar i kostnaderna med 12,5 miljoner euro och Helsingfors hamn med 8,6 miljoner euro. Dessutom deltar Helsingfors stad med 4,2 miljoner euro i kostnaderna för att transportera sprängstenen till stadens havsdeponeringsområden.

  Att sprängstenen som uppstår inom projektet utnyttjas för Helsingfors stads områdesbyggande och att den transporteras sjövägen ger staden kostnadsbesparingar på över 10 miljoner euro.

 • I projektet i Nordsjö muddras cirka 1,0 miljoner kubikmeter jordmassa från havsbottnen. Dessutom ger undervattensbrytningen upphov till 0,8 miljoner kubikmeter sprängsten (ungefär lika mycket som åtta riksdagshus), som utnyttjas i utfyllnadsarbetena i Helsingfors stads nya bostadsområde vid Ärtholmens östra strand samt i förlängningen av Melkökajen. Jordmassor som inte kan utnyttjas transporteras till Nordsjö havsdeponeringsområde. 

  Att sprängstenen som uppstår inom projektet utnyttjas för utfyllnadsarbeten och att den transporteras sjövägen innebär en kostnadsbesparing på över 10 miljoner euro för staden för den grundberedning som man har gjort en uppskattning om i detaljplanen och som man har beräknat köpa till priset av sprängstenen. Sprängstenen transporteras sjövägen med pråm i stället för längs gatunätet, vilket förutom kostnadsbesparingarna minskar miljöbelastningen från transporterna samt damm- och trafikolägenheterna i gatunätet. Sjötransporten ersätter cirka 55 000 lastbilslaster och minskar bränsleförbrukningen med 1,5 miljoner liter. Cirka 3 200 ton koldioxidutsläpp sparas.

  En stadsdel med cirka 7 500 invånare byggs under 2020-talet på Ärtholmen. Muddringen och utfyllnaden med sprängsten under åren 2020–2021 ingår i byggandet av bostadsområdet. Mer information om områdesbyggandet på Ärtholmen finns i Helsingfors stads kanaler: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/hernesaari-ja-telakkaranta

 • För genomförandet av projektet finns de tillstånd enligt vattenlagen som krävs. Konsekvenserna för vattendragen följs under hela projektet upp med hjälp av program för övervakning av vattendragen och fiskerihushållningen, som NTM-centralen har godkänt. Målet är att minimera grumlingseffekterna i vattnet. Effekterna följs upp under projektets gång. Särskild uppmärksamhet fästs vid kontrollen av Natura 2000-områdena i närheten av entreprenadområdet.

  Vattendragsarbetena begränsas i närheten av värdefulla fågelobjekt och utförs utanför fåglarnas häckningstid (15.4–31.7), vilket också minskar olägenheterna för vårlekande fiskarters yngelproduktion. Under projektets gång planteras 40 000 fiskyngel ut per år.

  Transporten sjövägen av sprängsten till områden som ska fyllas ut sparar cirka 3 200 ton koldioxid. Dessutom kan fraktfartygens transportkapacitet ökas efter att farleden och hamnbassängen fördjupats, vilket minskar fartygstrafikens miljöpåverkan.

  Se även frågorna: Orsakar arbetet grumligt vatten? Och Hur påverkar projektet fisket?

 • Muddring av sediment orsakar oundvikligen tillfällig grumling av vattnet. Vi minimerar grumligheten som uppstår under arbetet med hjälp av effektiv muddringsutrustning. Grumlingseffekter kommer att förekomma i Nordsjö, vid Melkökajen och utanför Ärtholmen. Enligt den preliminära tidtabellen koncentreras muddringarna sommaren 2020 till hamnbassängen och farledens norra delar och i september börjar stenbrytningen i farledens norra delar.

  Grumlingseffekterna kan sträcka sig en kilometer från byggområdet, men de synligaste effekterna sträcker sig några hundra meter bort. Grumlingseffekten är tydlig, men tillfällig, och upphör när muddringen på området upphör och det suspenderade materialet sjunker ner till botten.

  Vattnets kvalitet kontrolleras med hjälp av vattenprovtagningar, månatliga flygfotograferingar och daglig uppföljning av satellitbilder. Under projektets gång mäts grumligheten kring muddringsutrustningen. Uppföljningsmaterialet ger en kombination av data som baserar sig på visuell observation och mätningar och som gagnar bedömningen av konsekvenserna av framtida muddringsprojekt och i synnerhet fastställandet av verkningsområdets omfattning.

 • Projektets konsekvenser för fiskbeståndet kontrolleras innan projektet inleds, under byggtiden och ännu när projektet har slutförts. I planen för övervakning av fiskerihushållningen ingår kartläggning av lekhabitat, Coastal-nätfiskeundersökning samt enkäter bland yrkes- och fritidsfiskare. Fiskarna kan tillfälligt försvinna från områden som ligger nära arbetsställena – å andra sidan kan arter som trivs i grumligt vatten söka sig till området. Yrkesfiskare betalas ersättning för olägenheter som uppstår under arbetet enligt villkoren i vattentillståndet. Sikyngel planteras ut i området från och med hösten 2020 i enlighet med skyldigheten att plantera ut fisk.

 • På de närmaste strandfastigheterna kan det förekomma sporadiska grumlighetseffekter när leran och gyttjan på havsbottnen stiger upp till ytan på grund av muddringen. Solvikens badstrand torde undvika grumligheterna, eftersom stranden ligger ganska långt bakom udden i förhållande till entreprenadområdet och de rådande vindriktningarna är gynnsamma.

  Entreprenören utvecklar lösningar som sänker bullernivån i arbetsmaskinerna, till exempel sänkhamrar och ljudisoleringar. Detta minskar bullret från arbetet i närområdena.

  Det är förbjudet att simma och dyka i närheten av arbetsställena och båtförare ska av säkerhetsskäl hålla minst 150 meters säkerhetsavstånd till arbetsutrustningen.

  Medborgarna kan följa med projektet i en karttjänst där arbetsfärjorna och pråmarna samt redan färdigställda och ofullbordade arbetsområden syns i realtid. I karttjänsten ingår också ett responsverktyg.

  Se även frågorna Gör arbetet att vattnet grumlas och Hur påverkar projektet hur man rör sig på vattnet?

 • Det lönar sig för den som rör sig på vattnet att följa med hur arbetet fortskrider i karttjänsten som finns på projektwebbplatsen. I tjänsten syns redan färdigställda och ofullbordade arbetsområden, arbetsfärjornas och pråmarnas placering i realtid samt undantag som gäller farlederna.

  Farlederna för småbåtar korsar Nordsjöleden på flera ställen. Entreprenaden orsakar också tillfälliga ändringar i farleds- och sjömärkena. Särskild uppmärksamhet fästs vid säkerheten vid samordning av fartygstrafiken, arbetsmaskinerna och fritidstrafiken, och information om undantagsarrangemang ges på projektwebbplatsen och på sociala medier.

  Allmänna anvisningar för dem som rör sig på vattnet:

  • Håll minst 150 meters avstånd till arbetsmaskinerna när du rör dig på muddringsområden.
  • Det är förbjudet att dyka och simma i närheten av arbetsställena.
  • Sprängningarna föregås av en varningssignal.
  • Ta på förhand reda på eventuella undantagsarrangemang för trafiken!
 • Arbete utförs i farleden varje dag under perioderna med öppet vatten 2020 och 2021. Arbetet inleds i hamnbassängen. Därefter följer muddring och stenbrytning i farleden. Arbetet utförs med flera typer av redskap. Längs farleden rör sig därför många arbetsfärjor, pråmar och bogserare.

  En varnande ljudsignal föregår en förestående sprängning. Du kan höra ljudsignalen i projektets presentationsvideo. 

  Karttjänsten anger hur arbetet fortskrider i realtid och var utrustningen finns. 

 • Sprängningarna planeras och genomförs så att de inte skadar befintliga konstruktioner. I hamnkonstruktionerna installeras sensorer, med hjälp av vilka vibrationerna kontrolleras. Fastigheterna genomgår lagenliga inspektioner där konstruktionerna kontrolleras före och efter sprängningarna. Om skador upptäcks ska entreprenören ändra sina arbetsmetoder och ersätta skadorna som uppstått.

 • Farleden och hamnen kan under byggtiden användas normalt av fartygstrafiken.  Under arbetet hålls veckovisa trafikmöten där man går igenom den aktuella arbetssituationen och kommer överens om åtgärder, utmärkningar, skyltningar m.m.

 • Innan projektet genomförs och därefter utförs ändamålsenliga inspektioner. I tillståndsvillkoren för projektet har också eventuella oförutsedda förluster av förmåner beaktats.
 • Utanför Svarta Hästen (arbetsområdena ca 500–600 m från ön) utförs muddring och stenbrytning från mitten av september 2020 fram till vintern samt eventuellt sommaren 2021. Det kan tilläggas att till skillnad från utredningsplanen byggs inte erosionsskydd eller något annat på stranden till Svarta Hästen. 
 • I enlighet med beställarens krav utnyttjas tystare arbetsmetoder när hamnbassängen muddras. På områden där sten bryts är planen att arbete som utförs i närheten av bostadsområden koncentreras till hösten. Bullret som brytningen orsakar minskas också genom den borrmetod som valts (s.k. down-the-hole Drilling). I fråga om bullret följs förordningar och normer. Målet är att förkorta den totala arbetstiden som orsakar störningar genom att arbetet pågår dygnet runt. 
 • De flesta av dem som utför arbetet är finländare. Företaget är globalt och arbetar därför internationellt.
 • Utgångspunkten är att den preliminära tidtabellen följs. Om det är öppet vatten på vintern tar man ställning till situationen från fall till fall. På vintern stör den kraftiga vinden ofta arbetet även om havet är öppet. 
 • Massorna från undervattensbrytningen transporteras till Ärtholmen och Busholmen och används vid områdesbyggandet. Ler- och siltmassor som inte kan återanvändas förs till havsdeponeringsområdet. 
 • Trådarna som används vid stenbrytningen kan dras direkt upp ur vattnet i samband med sprängningarna, så nedskräpning är inte att vänta. Entreprenören har märkt ut trådarna och städar bort dem om nedskräpning förekommer. Beställaren övervakar nedskräpningen. Om ni upptäcker nedskräpning kan ni skicka respons via karttjänsten och bifoga bilder. 
 • Drönarfilmningar görs en gång i månaden i närheten av arbetsmaskinerna. De görs i princip på den övriga flygtrafikens villkor, inte så att de begränsar den övriga flygtrafiken. 
 • Invånarna informeras när inspektioner av byggnader utförs och vibrationsmätare installeras på sommaren innan stenbrytningen inleds.  
 • Under arbetets gång är man av arbetarskyddsskäl tvungen att begränsa fartygens hastigheter när de passerar omkörningsplatserna vid arbetsmaskinerna. Djupare ledgångsdjup gör det möjligt att använda större fartyg och för dessa stora fartyg sänks hastighetsbegränsningen till en del när projektet är klart. Under arbetets gång görs tillfälliga inskränkningar i Nordsjö 11 m farled. Dessa kommer man överens om på de veckovisa fartygstrafikmötena. I övrigt förblir farlederna desamma.
 • Utrustningen förvaras vid servicebryggan i Nordsjö hamn.

 • Du kan följa med projektet på Trafikledsverkets projektwebbplats eller på vår Facebook-sida. På projektwebbplatsen finns karttjänsten Live, där du kan följa hur arbetet fortskrider och se arbetsområdena samt arbetsfärjornas och pråmernas rörelser i realtid. I karttjänsten kan du också ge respons om projektet.

   

  Projektwebbplats

  Karttjänst

  Facebook (endast på finska)

   

  Mer information om projektet ges av:

  Seppo Paukkeri

  Projektchef

  Trafikledsverket

  [email protected]

  tfn 029 534 3361

   

  Tero Sievänen

  Projektchef

  Helsingfors Hamn

  [email protected]

  tfn 09 310 335 77