Hoppa till innehåll

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng är klar

Publicerad 30.11.2021 9.00

Fördjupningsprojektet i Nordsjö blev klart enligt tidtabellen, genomfördes tryggt och underskred budgeten. Farleden togs i bruk den 30 november 2021.

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng, som genomfördes som ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stad, har slutförts. I projektet fördjupades Nordsjö farled och en del av hamnområdet från 11 till 13 meter. Inom ramen för projektet muddrades cirka 1,1 miljoner kubikmeter marksubstans, varav 800 000 kubikmeter sprängsten utnyttjas i Helsingfors områdesbygge. Detta motsvarar cirka 30 000 långtradarlaster.

Projektet slutfördes enligt tidtabellen och underskred även kostnadskalkylen. Projektet, som inleddes våren 2020, kostade 26,5 miljoner euro. Den ursprungliga budgeten var över tio miljoner euro större. Dessutom har projektet beviljats ett EU-CEF-stöd på 20 procent i syfte att effektivisera trafiken och minska miljöolägenheterna. Man lyckades underskrida budgeten tack vare det gynnsamma marknadsläget, god förhandsplanering och entreprenörens sakkunniga grepp.

- Den viktigaste bidragande faktorn till att budgeten underskreds är att Nordsjö entreprenad konkurrensutsattes samtidigt som Helsingfors stads muddrings- och fyllnadsentreprenad på Ärtholmen, vilket gjorde det möjligt att lämna ett bra anbud på båda. Terramare Oy, som valdes till entreprenör, har också högklassig utrustning och erfaren personal, vilket gör arbetet effektivt, berättar Trafikledsverkets projektchef Seppo Paukkeri.

- Förutom två samtidiga entreprenader bidrog entreprenörens tidigare erfarenhet av att bygga Nordsjö farled till att budgeten kunde underskridas, fastställer Jukka Kallio, affärsverksamhetsdirektör för frakten vid Helsingfors Hamn.

Fördjupningsarbetet förlöpte tryggt mitt i den livliga fartygstrafiken

Säkerheten var projektets främsta prioritet och projektgruppen gläder sig över en bra prestation. Projektet genomfördes i ett livligt trafikerat vattenområde och krävde betydande satsningar på att samordna fartygstrafiken, fritidsbåtstrafiken och arbetsmaskinerna. Nordsjö farled och hamn hölls öppna under hela fördjupningsprojektet.

- Fartygstrafiken i Nordsjö farled är den livligaste i Finland. Muddrings- och schaktningsarbetet måste genomföras i farleden så att stora fraktfartyg kunde passera arbetsplatserna på et säkert sätt. Vi hade ett gemensamt trafikmöte varje vecka där vi gick igenom arbetsskedena med fartygstrafikledningen, dvs. VTS-lotsarna, rederierna och entreprenörerna, och kom överens om spelregler för att garantera säkerheten. Även om man på grund av arbetet var tvungen att sätta upp extra skyltar och hastighetsbegränsningar i farleden, var alla projektparter beredda till flexibilitet och ville bidra till att projektet genomförs på ett säkert sätt, tackar Paukkeri.

- Samordningen av fartygstrafikens säkerhet och arbetet var under hela projektet en viktig utmaning som de olika parterna ständigt hade i fokus. Ett nära samarbete mellan projektets trafikkoordinator och andra projektaktörer skapade dock bra ramar för ett säkert genomförande av projektet, berättar Jani Vyyryläinen, representant för entreprenören Terramare. 

Cirka tretusen fartyg rör sig i farleden varje år. Tack vare fördjupningsarbetet kan Nordsjö hamn i fortsättningen ta emot större containerfartyg. Detta minskar containertrafikens miljökonsekvenser, eftersom större laster kan transporteras på en gång. Större fartyg sparar också transportkostnader. 

- Nordsjö är Finlands viktigaste huvudhamn för utrikeshandel och den livligaste containerhamnen. Projektet har stor betydelse för hamnen, men ännu större betydelse för hamnens kunder och därigenom för Finlands utrikeshandel, beskriver Jukka Kallio, affärsverksamhetsdirektör för frakten vid Helsingfors Hamn.

Sprängmassorna som uppstod vid undervattensbrytningarna transporterades vattenvägen till Ärtholmens inlopp var de utnyttjas i havsfyllnadsarbetet som behövs för att bygga bostadsområdet. I och med byggandet blir området ett bostadsområde med fokus på maritima turism- och fritidstjänster, när hamn- och industriverksamheten flyttas annanstans.

- Transporten vattenvägen minskade på ett exceptionellt sätt miljöbelastningen, trafikolägenheterna och kostnaderna, berättar Helsingfors stads massakoordinator Mikko Suominen.

Entreprenadens miljökonsekvenser kontrollerades regelbundet. Effekterna på fiskbeståndet kompenseras i projektet ända fram till år 2023 genom att 40 000 sikyngel planteras ut i området varje år.

Den nya farleden togs i bruk i slutet av november 2021. Efter att huvudentreprenaderna färdigställdes slutförs ännu utvidgningen av hamnens bojport samt Torra Hästens erosionsskydd, som är en del av EU-finansieringen.

Tilläggsuppgifter:

Seppo Paukkeri, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 029 534 3361,

Sanna Supponen, projektchef, Helsingfors Hamn Ab, [email protected], tfn 040801 4705

Projektets webbplats


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i