Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

Uppgifterna om trafikarrangemangen under det tredje skedet av förbättringsprojektet för Ring III uppdateras på denna sida.

Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen öppnas för trafik den 30.6.

Tavastby västra viadukt öppnas för trafik den 30.6 när byggandet av den östra viadukten på Vichtisvägen inleds. Trafiken på Tavastby östra viadukt dirigeras till den västra viadukten under tiden byggnadsarbetet pågår.

På den västra viadukten används under byggnadsarbetet en fil i båda riktningarna. Byggarbetena blir klara våren 2023.

 

Ändringar i omvägen på Ring III i Askis från och med den 9 mai

Trafiken österut på Ring III dirigeras till en ny omväg i Askis i Vanda från och med den 9 mai.

Omvägen används medan arbetet med pålplattorna och bron över Pikkujärvenoja pågår. En omväg västerut är redan i bruk. 

 

Ändringar i omvägen på Ring III i Askis från och med den 28 april

Trafiken västerut på Ring III dirigeras till en ny omväg i Askis i Vanda från och med den 28 april. Två körfiler används i båda körriktningarna. Omvägen används medan arbetet med pålplattorna och bron över Pikkujärvenoja pågår. 

 

Ändringar i gång- och cykelrutterna i Petikko och Varistorna fr.o.m. den 26. januari

Byggandet av vattentjänstlinjen orsakar ändringar i gång- och cykelrutterna i Petikko och Varistorna från och med den 26 januari. Omvägarna visas på kartan nedan. I terrängen finns skyltar som visar de tillfälliga rutterna. Arbetena hänför sig till byggandet av HRM:s vattenförsörjningslinje på avsnittet Petikko pumpstation–Mårtensbyvägen–Petikkovägen.


Körförbindelsen till Tavastkulla gård ändras fr.o.m. 10.5

Körrutten till Tavastkulla gård går från och med den 10 maj från Ainovägen via Kryddgårdsvägen till Gammelbyvägen. Tavastkullavägen vid Ring III reserveras i sin helhet för byggplatsen på Ring III. Tavastkullavägens anslutning har redan tidigare stängts för trafik på grund av förbättringsarbetena på Ring III.

Trafiken på Ring III går längs en omväg vid Tavastby från och med den 10 maj.

Trafiken på Ring III västerut dirigeras till en omväg vid Tavastkulla i Vanda från och med måndagskvällen den 10 maj. Två körfiler används i båda körriktningarna. Omvägen är i kraft till slutet av 2022. En omväg österut kommer att tas i bruk inom kort.

Vägunderlaget förstärks genom att en ny pålplatta byggs under körfälten i östlig riktning på Ring III. Samtidigt förnyas de vatten- och avloppsledningar som går under vägen.

Omväg för motorfordonstrafik