Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

Uppgifterna om trafikarrangemangen under det tredje skedet av förbättringsprojektet för Ring III uppdateras på denna sida.

Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen öppnas för trafik den 30.6.

Tavastby västra viadukt öppnas för trafik den 30.6 när byggandet av den östra viadukten på Vichtisvägen inleds. Trafiken på Tavastby östra viadukt dirigeras till den västra viadukten under tiden byggnadsarbetet pågår.

På den västra viadukten används under byggnadsarbetet en fil i båda riktningarna. Byggarbetena blir klara våren 2023.

 

Ändringar i omvägen på Ring III i Askis från och med den 9 mai

Trafiken österut på Ring III dirigeras till en ny omväg i Askis i Vanda från och med den 9 mai.

Omvägen används medan arbetet med pålplattorna och bron över Pikkujärvenoja pågår. En omväg västerut är redan i bruk. 

 

Ändringar i omvägen på Ring III i Askis från och med den 28 april

Trafiken västerut på Ring III dirigeras till en ny omväg i Askis i Vanda från och med den 28 april. Två körfiler används i båda körriktningarna. Omvägen används medan arbetet med pålplattorna och bron över Pikkujärvenoja pågår. 

 

Ändringar i gång- och cykelrutterna i Petikko och Varistorna fr.o.m. den 26. januari

Byggandet av vattentjänstlinjen orsakar ändringar i gång- och cykelrutterna i Petikko och Varistorna från och med den 26 januari. Omvägarna visas på kartan nedan. I terrängen finns skyltar som visar de tillfälliga rutterna. Arbetena hänför sig till byggandet av HRM:s vattenförsörjningslinje på avsnittet Petikko pumpstation–Mårtensbyvägen–Petikkovägen.


 

Ändringar i gång- och cykelrutterna mellan Stubbacka och Bergpass fr.o.m. 10.12.2021

Rutten för gång- och cykeltrafik norr om Ring III stängs mellan Stubbacka och Bergpass vid Pilvägen från och med den 10 december. Omvägen går söder om Ring III. Omvägen behövs under den tid som vatten- och avloppsledningarna byggs. Det går ännu inte att säga hur länge de avvikande arrangemangen kommer att pågå.

Ändringar i gång och cykelrutterna i Stubbacka.

 

Trafiken dirigeras 17.8 till den nya vägsträckningen på Nybyvägen

Trafiken på Nybyvägen dirigeras längs den nya vägsträckningen från och med den 17 augusti 2021. Samtidigt flyttas kollektivtrafikens hållplats (hållplatsbeteckning V1221) i närheten av korsningen mellan Nybyvägen och Askisvägen till den nya vägsträckningen (positionen visas på kartan). Arbetet fortsätter därefter med att den gamla Nybyvägen rivs. 

På kartan syns Nybyvägens nya vägsträckning, gång- och cykelrutter samt flyttningar av hållplatser för kollektivtrafik (hållplats V1216 vid Ring III samt hållplats V1221 vid Nybyvägen). 

 

Vecka 31: Ändringar i gång- och cykelrutterna samt i kollektivtrafikens hållplatser vid Askis

Kollektivtrafikhållplatsen som ligger på Gammelbyvägen (hållplats-ID V1216) västerut längs Ring III vid Askis flyttas cirka 150 meter i riktning mot Juvanmalmen den 3 augusti 2021. Det kommer också att ske ändringar i gång- och cykelrutterna från och med 4 augusti, då de gamla förbindelserna avlägsnas för att ge plats åt de nya.

Anslutningen mellan Ring III och Askisvägen har varit stängd för trafiken sedan juni. Omfartsrutterna till Askis går via Vichtisvägen och från Juvanmalmen längs rutten Gamla byvägen–Nybyvägen–Askisvägen. Arbetet är en del av förbättringsprojektet på Ring III som inleddes i våras.

 

Ändringar i kollektivtrafikens hållplatser i Stubbacka från och med den 1 juli 2021


Vid Stubbacka inleds arbetet med att reparera sättningen av gångtunneln i parken i Brutuby. Arbetet är en del av förbättringsprojektet av Ring III. På grund av reparationsarbetet flyttas Pilvägens kollektivtrafikhållplats tillfälligt österut (hållplatsbeteckning V4113) cirka 200 meter från den nuvarande hållplatsen. Den tillfälliga hållplatsen är i bruk från och med den 1 juli kl. 9.

En karta av ändringar i kollektivtrafikens hållplatser i Stubbacka.


Anslutningen mellan Ring III och Askisvägen stängs fr.o.m. 21.6

Anslutningen mellan Ring III och Askisvägen stängs för trafik fr.o.m. den 21 juni. Anslutningen är ur bruk fram till hösten 2021. Omfartsrutterna till Askis går via Vichtisvägen och från Juvanmalm längs rutten Gamla byvägen–Nybyvägen–Askisvägen.

Anslutningen måste stängas under den tid som den nya Askisvägen och ramperna på Ring III som leder till Nybyvägen byggs. Arbetet är en del av förbättringsprojektet på Ring III som inleddes i våras.

 

Ändringar i gång- och cykelrutterna i Stubbacka fr.o.m. 2.6.2021

Rutten för gång- och cykeltrafik norr om Ring III i Stubbacka stängs mellan Pilvägen och Slipstensvägen från och med den 2 juni. Omvägen går via Pilgränden och den är i bruk fram till slutet av juli 2021. Dessutom är gång- och cykelförbindelsen söder om Ring III ur bruk fram till hösten. 

I området utför man schaktningsarbeten och bygger en dagvattenlinje samt en stödmur. Arbetet hänför sig till förbättringsprojektet av Ring III som pågår mellan Vandaforsen och Backas till slutet av 2021.

 

 

Rivningsarbetet av Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen inleds vecka 20

Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen är i dåligt skick och förnyas som en del av förbättringsprojektet på Ring III. Från och med vecka 20 råder det avvikande trafikarrangemang på Ring III under rivningsarbetet. En del rivningsarbetena utförs nattetid, vilket orsakar buller i omgivningen.

På Vichtisvägen har trafiken dirigerats till den östra viadukten, där en fil i båda riktningarna är i bruk under byggarbetena. Rivningsskedet tar cirka två veckor. Därefter påbörjas pålningsarbetet för den nya brons stöd. Trafiken på Vichtisvägen följer undantagsrutten uppskattningsvis fram till slutet av 2021. Efter att den västra viadukten förnyats står den östra viadukten i tur under 2022.

 

Körförbindelsen till Tavastkulla gård ändras fr.o.m. 10.5

Körrutten till Tavastkulla gård går från och med den 10 maj från Ainovägen via Kryddgårdsvägen till Gammelbyvägen. Tavastkullavägen vid Ring III reserveras i sin helhet för byggplatsen på Ring III. Tavastkullavägens anslutning har redan tidigare stängts för trafik på grund av förbättringsarbetena på Ring III.

Trafiken på Ring III går längs en omväg vid Tavastby från och med den 10 maj.

Trafiken på Ring III västerut dirigeras till en omväg vid Tavastkulla i Vanda från och med måndagskvällen den 10 maj. Två körfiler används i båda körriktningarna. Omvägen är i kraft till slutet av 2021. En omväg österut kommer att tas i bruk inom kort.

Vägunderlaget förstärks genom att en ny pålplatta byggs under körfälten i östlig riktning på Ring III. Samtidigt förnyas de vatten- och avloppsledningar som går under vägen.

Omväg för motorfordonstrafik

 

 

 

Byggandet av Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen inleds 28.4

Trafiken på Tavastby västra viadukt dirigeras på grund av byggnadsarbetet till den östra viadukten från och med 28.4.2021. På den östra viadukten används under byggnadsarbetet en fil i båda riktningarna. Trafiken följer undantagsrutten uppskattningsvis fram till slutet av 2021.

Tavastby västra viadukt i dåligt skick förnyas helt i projektet. Byggnadsarbetet inleds med att den gamla bron rivs, varefter pålningsarbetet för brostöden inleds. Dessa arbetsskeden orsakar buller i miljön. 

  

21.4.2021 Ändringar i gång- och cykelrutterna i Stubbacka

Gång- och cykelvägen söder om Ring III i Stubbacka stängs från och med den 21 april mellan Caravellevägen och underfartstunneln vid Spetsgränden. Kiertoreitti kulkee Kehä III:n pohjoispuolella. Kiertoreitti on käytössä syksyyn 2021 asti.

I området utförs brytnings- och vattentjänstarbeten och kabelrutter samt stödmurar byggs. Arbetet hänför sig till förbättringsprojektet av Ring III som pågår mellan Vandaforsen och Backas till slutet av 2021. 
 

 

 

Tavastkullavägens anslutning i Askis i Vanda stängs fr.o.m. 12.4

Tavastkullavägens anslutning i Vanda stängs för trafik från och med den 12 april 2021 på grund av förbättringsarbeten på Ring III. Samtidigt ändras gång- och cykelrutterna och kollektivtrafiken flyttas till en avvikande rutt. Tre hållplatser för kollektivtrafiken tas ur bruk.

Efter att Tavastkullavägens anslutning stängts går fordonstrafiken till Tavastby via Vichtisvägen. Körförbindelsen via Tavastkullavägen till Tavastkulla gård bevaras dock. Omvägen för gång- och cykeltrafik går förbi byggplatsen via Gammelbyvägen.

Kollektivtrafiken i östlig riktning från Ring III flyttas till en avvikande rutt, varvid Vichtisvägens anslutning undantagsvis används. I västlig riktning följer trafiken den normala rutten. HRT informerar närmare om ändringar gällande linjer och hållplatser

Orsaken till ändringarna är förnyandet av anslutningen mellan Tavastkullavägen och Ring III. När förbättringsarbetet är klart kan man köra över Ring III till Askis från Tavastkullavägen. Arbetet inleds med grundkonstruktionen; i området repareras bland annat pålplattorna och gång- och cykelvägarna förbättras.

Undantagsarrangemangen gäller åtminstone fram till hösten 2021. Övriga ändringar meddelas separat.

Kartan visar de nuvarande byggplatsområdena samt Tavastkullavägens anslutning som ska stängas.

Längs Tavastkullavägen tas en och längs Ring III tass två hållplatser för kollektivtrafiken ur bruk från och med 12.4.2021. Arbetet medför också ändringar i gång- och cykelrutterna.