Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Reparationen av skadorna på Ring III i Askis inleds under våren

Publicerad 3.5.2022 14.37

 

Arbetet med att öka smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring III i Vanda framskrider enligt tidtabellen. Under våren och sommaren fokuserar man särskilt på broarbeten och på att iståndsätta grundkonstruktionen på vägen i Askis. Projektet slutförs i sin helhet före utgången av 2023.

Arbetet i det tredje skedet av förbättringsprojektet på Ring III inleddes i mars 2021. Inom projektet arbetar man inom Vanda stads område på en cirka 2,5 kilometer lång sträcka från gränsen till Esbo till Vichtisvägen och på ett tre kilometer långt vägavsnitt mellan Vandaforsen och Backas.

"Ett av de viktigaste målen är att förbättra smidigheten och säkerheten på Ring III och de parallella trafiklederna genom att bygga nya ramper och gatuförbindelser. Vägens grundkonstruktion behöver iståndsättas på många ställen. Alla åtgärder bidrar också till att förbereda sig på ökande trafikmängder på vägen", berättar projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket.

I projektet utvecklas också kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar samt gång- och cykelförbindelserna. Man förbereder sig också på att trafikmängderna kommer att öka genom att bygga ett nytt bullerskydd.

År 2021 färdigställdes extra körfält för den livligast trafikerade sträckan på Ring III

Först färdigställdes sträckan mellan Vandaforsen och Backas, där den största förbättringen var byggandet av ett tredje körfält. De extra körfälten togs i bruk i oktober 2021, och de minskar avsevärt rusningen på den livligast trafikerade sträckan på Ring III.

Största delen av arbetet utförs i Askis, där man började med att förnya anslutningen mellan Tavastkullavägen och Ring III. Under fjolåret inleddes också förnyandet av broarna längs Vichtisvägen med att den västra bron revs och ramper som leder till Askisvägen och Nybyvägen byggdes. I framtiden går det att köra från Tavastkullavägen längs den nya bron över Ring III till Askis.

På hösten kunde den nya vägsträckningen på Nybyvägen tas i bruk. I slutet av året pågick arbete med flera broar samtidigt, eftersom åtta nya broar byggs inom projektet. Dessutom repareras två gamla broar. Under våren har man kunnat sätta upp nya bullerväggar vid Askis.

"Under projektets första år utfördes mycket krävande arbeten, eftersom vi till exempel var tvungna att flytta gasledningar och arbeta nära elledningar. Tidpunkten för när projektet kunde inledas bestämdes utifrån fåglarnas häckningstider, för att fåglarna i det närliggande naturskyddsområdet inte skulle bli störda av arbeten som orsakar buller. Dessutom är jordmånen i Askis lerig och därför mycket mjuk, och det kräver att underlaget förstärks innan något annat byggs. Alla planerade arbetsskeden färdigställdes dock enligt tidtabellen", berättar arbetschef Teemu Palosaari från GRK Infra.

I Askis fokuserar man på grundlig reparation av grundkonstruktionen på Ring III samt på broarbeten

I vår och sommar fortsätter iståndsättningen av vägens grundkonstruktioner, broarbetet och byggandet av nya anslutningar i Askis. Under våren och sommaren färdigställs Tavastkullavägen, Askisvägen (sträckan Askis–Tavastby) och omgivningen kring Nybyvägen. För närvarande är drygt hälften av arbetena i omgivningen i Askis klara.

”När det gäller broarbetet har förnyandet av viadukten i Askis och den västra bron längs Vichtisvägen kommit längst. Trafiken på Vichtisvägen över Ring III kan styras till en ny bro från början av sommaren, varefter man börjar förnya Vichtisvägens östra bro", fortsätter Palosaari.

Det största enskilda arbetsskedet i Askis har att göra med förnyandet av grundkonstruktionerna på en cirka 350 meter lång sträcka i östlig riktning på Ring III, där de gamla träpålarna ersätts genom att bygga pålplattor på båda sidor om bron i Sänkiniitty. En pålplatta är en grundkonstruktion som bär upp hela vägen och består av en armerad betongplatta och pålar som slås ner i marken med vissa mellanrum. Arbetsskedet inleds enligt nuvarande uppskattning i juni. Trafiken i västlig körriktning på Ring III dirigeras till en omväg från och med 28.4.

Ring III har delvis grundats på träpålar. Störst är skadorna på en cirka 350 meter lång sträcka i Sänkiniitty öster om Askis. Vid de markerade objekten på kartan ersätts träpålarna med nya armerade betongpålar och pålplattor. Dessutom byggs en helt ny pålplatta vid Tavastkullavägen.

Färdigt 2023

Projektet slutförs i sin helhet före utgången av 2023. Kostnadskalkylen är cirka 40,2 miljoner euro, varav Trafikledsverkets andel är cirka 30 miljoner euro och Vanda stads andel 8,8 miljoner euro. NTM-centralen, Fintraffic Väg Ab och HRM står för sammanlagt cirka 1,4 miljoner euro.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Teemu Palosaari, byggchef, GRK Infra Oyj, tel. 050 088 8297, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 

Bilagor