Hoppa till innehåll

Förbättringen av Ring III blev klar – trafiken på leden som blir allt livligare är nu säkrare och smidigare

Publicerad 30.8.2023 12.06

Förbättringsarbetet på Ring III som inleddes våren 2021 i Askis samt mellan Vandaforsen och Backas har slutförts före den uppskattade tidtabellen och under den uppskattade budgeten. Inom projektet byggdes tredje körfält på Ring III, som blir allt livligare, mellan Vandaforsen och Backas. Dessutom renoverade man vägens grundkonstruktion och byggde flera broar och en ny planskild anslutning i Askis. Projektets färdigställande firades i dag den 30.8 i Vanda.

”Ring III förenar städerna, hamnarna och flygplatserna i södra Finland. Den är en central trafikled för den inhemska och internationella trafiken. Projektet som nu färdigställs förbättrar förutsägbarheten för vägtransporterna på en rutt som är viktig för näringslivet, förkortar restiden och påverkar smidigheten och säkerheten i den tvärgående trafiken i huvudstadsregionen", säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman som öppnade firandet av färdigställandet.

Största delen av arbetet fokuserade på omgivningen kring Askis

Inom projektet arbetade man inom Vanda stads område på en cirka 2,5 kilometer lång sträcka från gränsen till Esbo till Vichtisvägen och på ett tre kilometer långt vägavsnitt mellan Vandaforsen och Backas. Projektet utfördes av GRK Suomi Oy.

"Projektet var exceptionellt krävande att planera och genomföra på grund av den livliga trafiken i projektområdet, lermarken samt el-, vatten- och gaslinjerna som korsar byggplatsen. För att lyckas krävde entreprenaden ett gott samarbete och en gedigen yrkeskunskap av planerarna och byggarna. Tack också till invånarna i området för deras tålamod under de specialarrangemang som byggandet orsakar", säger projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket.

Det största enskilda arbetsskedet i Askis var att förnya de skadade grundkonstruktionerna i östlig riktning på Ring III. Objekt med träpålar ersattes med nya armerade betongpålar och pålplattor. Dessutom byggs en helt ny pålplatta vid Tavastkullavägen.

Vid Askis ersattes de befintliga plananslutningarna med en ny planskild anslutning. Samtidigt byggdes gatuförbindelsen Askisvägen mellan Askis och Tavastby som parallellväg till Ring III.

I Askis fanns också rikligt med broar i dåligt skick. Inom projektet byggde man sammanlagt åtta nya broar och restaurerade två gamla broar. De mest omfattande broarbetena var renoveringen av korsningsbroarna öster och väster om Tavastby på Vichtisvägen samt Askis korsningsbro över Ring III.

"Reparation av gamla träpålkonstruktioner och broar i dåligt skick på vägen säkerställer framkomligheten på det reparerade vägavsnittet på Ring III långt in i framtiden. Dessa åtgärder som ofta är osynliga för vägtrafikanterna när de färdigställs är nödvändiga för vägens livscykel", säger Päivi Nuutinen, direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland.

I projektet byggdes dessutom ett bullerplank för att skydda bostadsområdet i Askis samt närliggande naturreservaten i Pikkujärvi och Kakolabacken mot vägtrafikbuller från Ring III. De värdefulla naturobjekten i projektområdets omgivning beaktades också i byggnadsskedet och till exempel pålnings- och brytningsarbetena som orsakar buller förlades till en sådan tidpunkt att fåglarnas häckning inte stördes.

Smidighet genom tredje körfält, förbättrade gång- och cykelförbindelser samt hållplatsarrangemang

Tredje körfält byggdes på den livligaste sträckan på Ring III mellan Vandaforsen och Backas. Samtidigt ändrades de planskilda anslutningarnas avfarts- och påfartsramper samt busshållplatserna vid Ring III till att ansluta till de nya tredje körfälten. Dessutom reparerades en nedsjunkning i jordvallen för bron som är belägen väster om Nuolitie.

Gång- och cykelvägarna förnyades och i Askis byggdes flera underfarter för att öka säkerheten i området. Även kollektivtrafikens hållplatsarrangemang utvecklades i hela projektområdet, vilket förbättrar både kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar och gör det lättare för resenärerna att ta sig till och från hållplatserna.  

Färdigställt i förtid och under kostnadskalkylen

Trafikledsverket genomförde projektet tillsammans med Vanda stad. NTM-centralen har genomfört vägplaneringen för projektet.  Projektets kostnadskalkyl var 38,5 miljoner euro, inklusive Trafikledsverkets och Vanda stads andel.

De faktiska kostnaderna kommer för Trafikledsverkets del att vara 29,1 miljoner euro och för Vandas del 8,9 miljoner euro, sammanlagt 38 miljoner euro. NTM-centralens, Fintraffics och HRM:s finansieringsandel av projektarbetena har varit cirka 1,5 miljoner euro.

I sin helhet slutfördes projektet tre månader i förtid och cirka en halv miljon euro under kostnadskalkylen.

Det nu slutförda projektet är den tredje etappen av förbättringen av Ring III. Den andra etappen genomfördes 2013–2015. Då byggdes bland annat tredje körfält på sträckan mellan Lahtisleden och Borgåvägen och trafiken i omgivningen kring Helsingfors-Vanda flygplats gjordes smidigare. Dessförinnan har omfattande förbättringar gjorts på Ring III under 2000-talet, bland annat på sträckan mellan Dickursby och Backas samt mellan Vandafors och flygplatsen.  

Projektets färdigställande firades den 30 augusti i Vanda

Vid seminariet talade kommunikationsministeriets överdirektör Sabina Lindström, generaldirektör Wihlman samt Vanda stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, GRK Infra Oy:s verkställande direktör Juha Toimila, direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland Päivi Nuutinen och SKAL ry:s verkställande direktör Anssi Kujala.

Projektet i siffror: 3 km nya körfält, 1 planskild anslutning, 10 byggda eller reparerade broar, 2,5 km bullerplank och bullerräcke, 198 000 m2 beläggning, 3 000 m2 stenbeläggning, 21 600 m2 pålplattor, 4000 pålar.

Askis planskilda anslutning.

Ramperna i Tavastby.

Broarna på Vichtisvägen.

Inom projektet byggdes tredje körfält mellan Vandaforsen och Backas.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats: www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
På Facebook: www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe
Bilder från projektet: https://www.flickr.com/photos/vaylafi/albums/72157719542089883

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III.

Bilagor