Hoppa till innehåll

Förbättringsprojektet på Ring III påbörjas vid Askis samt mellan Vandafors och Backas

Publicerad 22.3.2021 12.00

 

Ett omfattande förbättringsprojekt är på väg att inledas på Ring III i slutet av mars. Arbeten utförs från gränsen mellan Esbo och Vanda fram till Vichtisvägen på en sträcka av cirka 2,5 kilometer och på en tre kilometer lång vägsträcka mellan Vandafors och Backas. Projektet som helhet kommer att vara klart i slutet av år 2023. GRK Infra Oy har valts som entreprenör för projektet.

“Vi förbereder oss för de växande trafikmängderna på Ring III, bland annat genom att bygga ytterligare körfält mellan Vandafors och Backas. Trafikflödet förbättras också av en ny planskild anslutning i Askis samt en ny parallellväg till Ring III vid Askis. I projektet ingår även nödvändiga renoveringsarbeten på vägens bottenkonstruktion samt broreparationer”, berättar projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket.

De förberedande arbetena för entreprenaden påbörjas i terrängen under denna vecka (vecka 12), och i detta skede kommer arbetena inte att påverka trafiken.

”Detta omfattande projekt är ett fint bevis på GRK:s konkurrensförmåga och kompetens inom effektivt genomförande av projekt på huvudstadens livligt trafikerade leder. För närvarande arbetar vi också med Bredvik-projektet på Ring I. Även i det genomförandet är vårt mål smidig trafik under arbetstid, små störningar och snabbt genomförande av byggnationen”, berättar Heikki Haavikko, byggchef på GRK Infra Oy.

Rikligt med broarbeten utförs kring Askis – mellan Vandafors och Backas fokuserar man på att förbättra trafikflödet

Vid Askis ersätts de befintliga plananslutningarna med en ny planskild anslutning. Samtidigt byggs som parallellväg till Ring III en ny gata som också fungerar som omledningsväg under projektets gång. Dessutom måste vägens bottenkonstruktion repareras grundligt, eftersom pålplattan på södra sidan av körbanan är skadad. I projektet ingår också rikligt med broarbeten, eftersom de två broarna på Vichtisvägen kommer att förnyas och dessutom kommer åtta nya broar att byggas. Vid Askis småhusområde byggs också ett nytt bullerskydd.

På en sträcka av tre kilometer mellan Vandafors och Backas kommer tredje körfält att genomföras. Som en del av projektet repareras också en nedsjunkning i jordvallen för bron som är belägen på västra sidan om Nuolitie. I hela projektområdet förbättras kollektivtrafikens hållplatsarrangemang samt gång- och cykelförbindelserna. 

Vid Askis kommer arbetena att vara i cirka tre år. Under de första två åren fokuseras de på upprustning av vägens bottenkonstruktion samt reparationsarbeten på Vichtisvägens broar. De tillkommande körfält som byggs mellan Vandafors och Backas, samt nödvändiga anslutnings- och hållplatsarrangemang, kommer att bli klara före slutet av november 2021. Ansvarig för projektet är Trafikledsverket. Kostnadskalkylen för projektet är 38,5 miljoner euro, varav statens andel är 30 miljoner euro och Vanda stads andel är 8,5 miljoner euro.

En viktig rutt för huvudstadsregionens tvärtrafik och näringslivets transporter

”I gott samarbete med statens vägmyndigheter har vi ända från 1960-talet utvecklat Ring III långsiktigt. Det har varit välgrundat och framgångsrikt, eftersom säkerheten och funktionaliteten hos den tunga trafikens pulsåder Ring III under alla förhållanden är mycket viktig för hela Vandas näringsliv, i synnerhet Vandas betydande arbetsplats- och servicekoncentrationer, i områdena Vandafors och Aviapolis", säger Vandas stadsingenjör Henry Westlin.

Ring III är en del av den internationella E18-vägen som förbinder städer, hamnar och flygplatser i södra Finland. Ring III är en central led för finländsk och internationell trafik samt näringslivets transporter. Samtidigt är den en viktig led för tvärtrafiken i huvudstadsregionen. De förbättringar som görs i projektet kommer att förbättra förutsägbarheten hos en rutt som är viktig för näringslivets vägtransporter och minskar restiden. Som helhet kommer förbättringsprojektet på Ring III att påverka trafikflödet i huvudstadsregionens tvärtrafik.

Den mest trafikerade delen av Ring III är mellan Vandafors och Backas, där upp till 76 000 fordon rör sig varje dygn. Fram till år 2030 förväntas trafikmängden öka till närmare 89 000 fordon per dygn, och överskrida gränsen 100 000 fordon fram till år 2050. Vid Askis är trafikmängden något under 48 000 fordon per dygn.

 

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Jaakko Koivunurmi, byggchef, Vanda stad, tel. 040 549 7599, [email protected]
Heikki Haavikko, byggchef, GRK Infra Oy, tel. 050 364 0316, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv