Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Trafikledsverket

Projektledare

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Banprojektet Kuppis-Åbo

Banprojekt Pågående Egentliga Finland

I projektet utvecklas passagerar- och godsbangårdarna i Åbo samt byggs ett dubbelspår mellan järnvägsstationerna i Kuppis och Åbo.

Söker du information om projektets trafikarrangemang?

Basinformation om projektet


Tidsplan
2021–2026
Partners
Rejlers Finland Oy
Kostnader
108 milj. €
Projektansvariga
Trafikledsverket
Åbo stad
Mål
  • Genom dubbelspåret förbättra och öka spårtrafikens kapacitet i projektområdet samt hela Kustbanan
  • Öka tillgängligheten och säkerheten vid Åbo järnvägsstation plattformsområde
  • Förbättra markanvändningen i Åbo centrumområde
  • För sin del möjliggöra genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo
Kartta: Kupittaa–Turku-ratahankkeen rakentaminen ja parantaminen keskittyy Heikkilän tavararatapihalle, Turun ratapihalle rautatieaseman ympäristöön sekä Kupittaa-Turku välille.

Banprojektet Kuppis–Åbo i korthet

Projektet omfattar planering och genomförande av dubbelspåret mellan bangårdarna i Kuppis och Åbo samt planering och genomförande av förbättringsarbeten i Åbo stations bangård och Åbo godsbangård.

Genom projektet förbättras förutsättningarna för tågtrafiken i Åboregionen och markanvändningen i centrumområdet effektiviseras. Förbättringsarbetena för spårförbindelserna, bangårdarna och järnvägsstationerna möjliggör utveckling av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Projektet möjliggör också byggande av Åbo bangårdsprojekt i Åbo järnvägsstations omgivning. 

 

Smidigare spårtrafik

Tack vare ökad trafikeringskapacitet förbättrar och effektiviserar projektet spårtrafiken både på Kustbanan och på spåret mellan Åbo och Toijala. Dessutom möjliggör projektet utveckling av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.
Även de bullerstörningar som de närboende upplever kommer att minska eftersom bullerskydden förbättras i projektet. Vid Åbo järnvägsstation byggs hinderfria gångförbindelser till passagerarplattformarna.
 

Projektets framskridande och kostnader

Projektet genomförs av Trafikledsverket. Byggarbetena kan påbörjas 2021 och projektet har beviljats finansiering fram till 2026. Trafikledsverket och Åbo stad står vardera för hälften av kostnaderna. 

Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas och byggande med 28,1 miljoner euro. 

Innehållet i denna publikation är enbart Trafikledsverket ansvar och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska unionens åsikter.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

 

Innehållspublicerare