Hoppa till innehåll

Invånartillställningar om banprojektet Kuppis–Åbo

Projektet omfattar planering och genomförande av dubbelspåret mellan bangårdarna i Kuppis och Åbo samt planering och genomförande av förbättringsarbeten i Åbo stations bangård och Åbo godsbangård. I den första fasen utförs arbeten på bangården på Logomo-sidan och på banan i riktning mot Toijala på sträckan mellan Aningaisbron och Konsa plankorsning mellan stadsdelarna Raunistula och Lontis.

Invånartillställning tisdagen den 9 augusti 2022

Banprojektet Kuppis–Åbo ordnade ett Teams-webbmöte för allmänheten tisdagen den 9 augusti kl. 17.30–19.00. 
 

På mötet informerades om byggarbetet under hösten 2022.

Tilaisuuden esitys (pdf) 

Allmänheten hade möjlighet att ställa frågor under mötet. 

 

Frågor och svar under mötet
 

Frågorna besvarades av projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket samt byggherrekonsulterna Kimmo Koskinen, Olli Rantanen från Rejlers och Ossi Peltokangas från Arkos. Dessutom besvarades frågorna av trafikkoordinator Hannele Vartia, projektchef Kimmo Väisänen och ekonomichef Suvi Salmela från Arkos, projektchef Mika Rajala och projektdirektör Antero Mäkilä från Åbo stad, arbetschef Ville Lonka och byggnadschef Sami Immonen från GRK, projektchef för kommunikation Minna Kylänpää från Valve och kommunikationsexpert Elina Äijö från VR. 

När börjar rivningen av Åbo personbangård och Kuppis spår?
I augusti-september rivs säkerhetsanordningar på Åbo personbangård samtidigt som man utför andra förberedande arbeten. På skenorna går ännu elbanemateriel, vilket ska beaktas vid tidpunkten för de förberedande arbetena. 

Information om att trafiken till Kuppis avbyts kom för sent, först i oktober 2021. 
Planerna meddelades genast när de blev klara. Information kommer kontinuerligt till projektets webbplats och Facebook-kanal. Dessutom finns det skyltar, guider och kungörelser på Kuppis och Åbo järnvägsstationer som styr passagerarna. 

Banans option och ankomst har säkert länge funnits i planläggningen, eftersom det tydligt har lämnats utrymme för ett annat spår. 
Järnvägsplanen började utarbetas för 2–3 år sedan och planläggningen har gjorts vid sidan av planeringsarbetet. Planeringen och planläggningen har möjliggjort banprojektet Kuppis-Åbo, men projektets tidtabeller löstes först efter att finansieringen säkerställts. 

Differensen mellan tåg som inkommer till och avgår från Kuppis är ibland mindre än tio minuter. Vänder materielen på så här kort tid eller väntar tåget som ska vända i Kuppis?
Materielen väntar i Kuppis en dryg timme innan den återvänder till Helsingfors. I undantagsfall kan ett inkommande tåg vändas omedelbart på cirka 10 minuter.

Jag är orolig över om Kuppis triangels parkeringsplats och genomträngningsförmågan för genomfartsgatorna är tillräcklig. 
Arrangemangen har gjorts enligt experternas bästa bedömning. Smidigheten i arrangemangen följs upp kontinuerligt och vid behov kan ändringar göras. 

Hur många parkeringsplatser finns det i Kuppis nya anslutningsparkering jämfört med Åbo centralstation?
Det finns 125–130 anslutningsparkeringsplatser längs Industrigatan, så antalet parkeringsplatser nästan fördubblas. Vi följer kontinuerligt upp att platserna är tillräckliga och att trafikarrangemangen löper smidigt. 

Är prisnivån för anslutningsparkeringen i Kuppis densamma som på centralstationen?
Anslutningsparkeringen längs Industrigatan hör till Åbo stads tredje avgiftszon, där parkeringen kostar 60 cent i timmen. Priset är alltså förmånligare än vid centralstationen. 

Bevaras Åbo centralstation som ändstation efter att projektet är färdigt?
Avsikten är att Åbo centralstation ska förbli en ändstation efter projektet tills ett nytt resecentrum byggs, som sedan blir ändstation. Banprojektet Kuppis-Åbo främjar för sin del projektet Resecentrum, som genomförs tidigast år 2029. Trafikledsverket har inlett förhandlingar med VR och Åbo stad om arrangemangen vid järnvägsstationen för den s.k. övergångsperioden. Nödvändiga arrangemang tas i bruk efter projektet när passagerarplattformarna har flyttat till sitt nya läge med gångvägar från Logomobron.

Förblir Åbo centralstation i bruk så att man går därifrån till Logomobron och plattformerna?
Trafikledsverket, Åbo stad och VR förhandlar om ordnande av stationstjänster efter banprojektet Kuppis–Åbo. För närvarande är målet en lösning där stationstjänsterna skulle finnas i närheten av Logomobron. Efter att resecentret har genomförts finns stationstjänsterna för buss- och tågtrafiken centraliserat i resecentret. 

Kommer man endast till de nya plattformsområdena via Logomobron?
När projektet avslutas kommer man endast till de nya stationsplattformarna via Logomobron. I detaljplanen finns som förlängning av Brahegatan en reservering för den nya Brahebron, som möjliggör gång- och cykeltrafik. Efter konkurrensutsättningen av projektplaneringen för Resecenterprojektet blir det klart hurdan förbindelsen till passagerarplattformarna i ändan av Aningaisbron är. Förbindelsen kan byggas antingen som en bro över bangården, som en däcksliknande konstruktion eller eventuellt också som en underfartstunnel.

På vintern åker familjen med biltåg till Lappland. Biltåget lastas kl. 20 och tåget avgår kl. 21.30. Var väntar familjen under den här tiden med alla sina saker och sina barn? 
Biltågstationen ligger vid Logomo, men tåget avgår från Åbo centralstation. Man kan vänta på tåget i väntrummet på Åbo centralstation. Biltågen till Lappland avgår från plattform 7, dvs. man kan gå till stationen för att vänta på tåget och på samma sida av bangården stiga på tåget. 

Bygger man i detta projekt trappuppgångar och hissförbindelser från Logomobron till bangården eller görs dessa först i projektet Åbo resecenter?
I projektet byggs Logomobrons trapp- och hissförbindelser till de nya plattformarna allteftersom de nya plattformsområdena blir färdiga.

Kommer man lätt från Logomobron till plattform 7?
Rutten från Logomobron till plattform 7 går via Bangårdsgatans gång- och cykelväg. 

Avgår tågen till Tammerfors bredvid stationsbyggnaden?
Tågen till Tammerfors avgår i regel från plattform 7. I undantagsfall kan tågen avgå från Logomos sida. 

Flyttas biltågstationen tillbaka till sin gamla plats efter arbetet?
Biltågstationen flyttas tillbaka till bangårdens södra sida i närheten av centralstationen i oktober 2023. 

Fungerar VR:s tågbiljett som bussbiljett från Åbo centralstation till Kuppis? Varför ordnas ingen separat bussförbindelse mellan Åbo och Kuppis? Hur ersätts ökade resekostnader?
Från Åbo centralstation kommer man till Kuppis med Fölis bussar för normal turtrafik. VR:s tågbiljett fungerar inte som bussbiljett i Fölis bussar. En gemensam modell har skissats upp: VR föreslog en modell för Föli där man genom att visa upp tågbiljetten skulle kunna resa med vissa av Fölis busslinjer, men det hade inte varit möjligt att i praktiken genomföra modellen på ett smidigt sätt. Föli föreslog att VR skulle kunna sälja Fölis biljetter i sina biljettförsäljningskanaler via sitt eget gränssnitt, men det tekniska genomförandet av modellen skulle inte ha varit möjligt i tid innan trafiken avbryts. 

Vi beslöt att samarbeta kommunikationsmässigt: I VR:s biljettförsäljningskanaler styrs kunden vid köpet av tågbiljetten till webbplatsen vr.fi/Kuppis. Detta är en extern länk, där det berättas om Fölis bussar 32 och 42 samt om möjligheten att köpa en bussbiljett enkelt när man stiger på bussen, till exempel med kontaktlös betalning.

Utöver den normala turtrafiken som ordnas av Föli ordnar VR separat busstransport från /till Kuppis för de resenärer som har en tågbiljett till eller från Åbo hamn. Till denna buss kommer man med en tågbiljett vars avgångs- eller bestämmelsestation är Åbo hamn. 

Via VR:s tjänst kan man till exempel köpa HRT:s biljetter. Det vore fint om man kunde överväga att utveckla VR:s och Fölis tekniska gränssnitt så att de passar ihop och köpa Fölis biljetter direkt via VR:s tjänst även efter projektet. 
VR och Föli fortsätter diskussionerna och strävar efter att lösa den identifierade utmaningen för att kunna samarbeta kring biljetterna. Om man hittar en fungerande lösning och öppnar upp samarbetsmöjligheter kan de nuvarande arrangemangen i mån av möjlighet ändras.

Ökar antalet Fölis bussturer?
Bussar avgår från Kuppis till Åbo centralstation och från Åbo centralstation till Kuppis med cirka tio minuters mellanrum. Under rusningstimmen åker 15 bussar mellan stationerna, eftersom man utöver Kråkkärrets linjer 32 och 42 samt linjerna 32A, 61 och 221 längs Lemminkäinengatan har satt in ett par extra turer. På grund av coronaviruset har antalet passagerare i bussarna minskat betydligt. Fölis åsikt är att det finns tillräckligt med utrymme i bussarna även under trafikavbrottet.

Smidigheten i arrangemangen följs upp och om det finns behov av extra turer kan man öka antalet bussar. 

Hur ser situationen ut för tillfället för järnvägsbron som går över Aura å? 
Entreprenadavtalet med GRK Infra om Aura å:s järnvägsbro undertecknades tisdagen den 9 augusti. Vattentillståndet för järnvägsbron över Aura å har beviljats och tjockskalig målarmussla har flyttats bort från åområdet. I höst utförs förberedande arbeten och den nuvarande järnvägsbron rivs före ingången av 2023. Den nya bron med dubbelspår byggs år 2024. Sett från järnvägsbron uppströms, i enlighet med detaljplanen, byggs en ny bro för gång- och cykeltrafik i Raunistula som blir färdig före utgången av 2024.  Gång- och cykelförbindelsen över Aura å bevaras under hela projektet antingen på järnvägsbron eller på Raunistula cykel- och gångbro.

Vilken av projektets broar är mest utmanande?
Den järnvägsbro som korsar Aura å kräver mest planeringsarbete: arbetsbron och den nya bron måste byggas och den gamla järnvägsbron rivas. Nummis underfartsbro som går över Helsingforsgatan kommer å sin sida att orsaka flest trafikarrangemang. 

Järnvägsbroar som korsar vattendrag ligger oftast i ändan av en sträcka utan vägar och omvägarna kan vara långa. Nu när vi bygger i stadens centrum kommer man lyckligtvis snabbare till andra sidan bron. Det är också smidigt att bygga broar i stads- och tätortsmiljöer eftersom bron inte behöver placeras genom att lyftas från sidan. 

När kan man se visualiseringsbilder av broarna?
Troligtvis kan man se visualiseringsbilderna före utgången av 2022. 

Kommer något att göras åt den befintliga skyddsmuren på Tavastlandsbron som riktar sig mot ån? Kommer man till tomter?
Det nuvarande bullerhindret höjs med 1–2 meter och bullerhindret förlängs med cirka 80 meter mot Uraputki underfart. Arbetet utförs i huvudsak på spårsidan. För tillfället sträcker sig en del av tomternas träd och grenar över skyddsmuren varmed grenarna måste sågas i samband med höjningen. Vi kontaktar fastighetsägarna separat om detta i ett så tidigt skede som möjligt. 

I vilket skede kommer mer information om Skolgatans underfartsbro och hamnbanan?
Avsikten är att planerna för Skolgatans underfartsbro ska vara klara före utgången av året. Information om trafikarrangemangen och omvägarna ges i ett så tidigt skede som möjligt. 
Broarna vid Aura å, Nummenkatu underfart över Helsingforsgatan och Skolgatans underfartsbro byggs år 2023.

Hurdana trafikarrangemang är på kommande för fotgängare och cyklister?
Entreprenaderna måste delvis utföras samtidigt och trafikarrangemang utlovas. Vi beaktar fotgängare och cyklister efter bästa förmåga bland annat i planeringen av omfartsleder och tidsplaneringen av arbetena.

När byggs bullerskydden i Lonttisområdet? Varför gjordes de inte samtidigt som banarbetena i Lonttisområdet?
Bullerskydden byggs i regel åren 2023–2024, eftersom byggandet av skydden har specificerats i arbetsskedena för byggnadsarbeten på dubbelspår. 

Hurdana planer har projektet för Skolgatans underfartsbro?
Förnyandet av Skolgatans underfartsbro planeras och den nya bron byggs i sinom tid i två delar. Information om byggandet och de trafikarrangemang som det orsakar ges separat. 

Vid kusten är leran mjukare än i inlandet. Hur påverkas byggandet detta?
Vid kusten är byggförhållandena mer utmanande än i inlandet: i Åboregionen är den mjuka leran cirka fem gånger svagare än den mjuka leran i Tammerforsregionen.

Den mjuka leran beaktas i planeringen och byggandet av projektets arbeten. 

Fick de nya entreprenadavtalen plats i den ursprungliga budgeten? 
De nya entreprenadavtalen gick några miljoner över den ursprungliga budgeten.

Hur säkert är det att budgeten håller och vad är den realistiska slutsumman?
Budgeten kommer sannolikt att överskridas med några tiotal procent på grund av ökade kostnader. Budgeten planerades före coronapandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Om Entimmeståget aldrig blir av gör man ganska stora satsningar på banprojektet Kuppis-Åbo. 
Banprojektet Kuppis-Åbo möjliggör genomförandet av Entimmeståget. Om Entimmeståget inte blir av möjliggör projektet smidigare trafik med den nuvarande spårförbindelsen.

Projektet har varit framgångsrikt i finansieringsansökningarna, eftersom man till exempel för planeringen har fått cirka 6,2 miljoner euro, dvs. 50 % av kostnadsberäkningen, i Europeiska unionens CEF-stöd. Sommaren 2022 beviljades också cirka 20 miljoner euro i CEF-stöd för byggande. Traficom har å sin sida beviljat cirka 3,2 miljoner euro för Raunistula gång- och cykelbro, dvs. cirka 50 % av kostnadskalkylen. 

Vilka arbeten inom projektet flyttas till år 2025? 
År 2025 utförs sannolikt arbeten i Heikkilä, eftersom entreprenaderna går från Kuppisområdet mot Heikkilä. 

Invånartillställning den 13 juni 2022: Arbete 2022 och arrangemangen vid Kuppis station

Banprojektet Kuppis–Åbo ordnade ett Teams-webbmöte för allmänheten måndagen den 13 juni kl. 17.30–19.00. 
 
På mötet informerades om byggarbetet och trafikarrangemangen 2022 i synnerhet vid Kuppis järnvägsstation. 

Presentation av mötet (PDF) 

Allmänheten hade möjlighet att ställa frågor under mötet. 
 

Frågor och svar under mötet

Frågorna besvarades av projektchef för projektet Erkki Mäkelä, sakkunnig inom kundrelationer Riitta Tammi och järnvägsdisponent Martti Uuttu från Trafikledsverket samt byggherrekonsulterna Olli Rantanen, Kimmo Koskinen, Kari Nieminen, Ossi Peltokangas och Kari Ojanperä och miljökoordinator Henna Piipponen från Rejlers. Frågorna besvarades dessutom av trafikkoordinator Hannele Vartia och projektchef Kimmo Väisänen från Arkos, projektchef Mika Rajala, projektdirektör Antero Mäkilä och trafikplaneringsingenjör Maija Norava från Åbo stad, huvudplanerare Sami Hovi från VR och planeringschef Lauri Jorasmaa från Föli. 

På vilket sätt syns projektet i Åbo från och med den 15 augusti, förutom att Kuppis blir ändstation för trafiken i två år?
Att Kuppis blir ändstation för tågtrafiken gör arbetet med projektet säkrare, påskyndar byggarbetet och förbättrar byggkvaliteten då arbetet kan utföras dagtid. Dessutom ger arrangemanget besparingar. Den ersättande förbindelsen mellan Kuppis och Åbo järnvägsstationer ordnas med Fölis busslinjer, som är tillgängliga med Fölis bussbiljetter. 

Förutom att trafiken avbryts syns projektet från och med augusti så att VR inleder busstrafik från Joukahainengatan till Åbo hamn för dem som köpt tågbiljet ända till hamnen. Passagerarna anländer med buss till den nuvarande järnvägsstationen i hamnen, och därifrån kan de ta sig till fartygen. De bussar som transporterar passagerare till Kuppis avgår från samma plats. Tågtrafiken på rutten Åbo hamn–Åbo–Tammerfors fungerar normalt även under den tid som projektet varar. 

Arrangemangen har gjorts enligt experternas bästa bedömning. Man följer kontinuerligt upp hur smidigt trafikarrangemangen fungerar och tar hänsyn till passagerarnas respons. Om det behövs ändras arrangemangen i mån av möjlighet. Det är bra att reservera lite extra tid när man för första gången reser till eller från Kuppis järnvägsstation eller därifrån i riktning mot Helsingfors under den tid som trafikarrangemangen varar. 

Varför lyckades Tammerfors bygga Tammerfors Däck utan att avbryta tågtrafiken? Vilka är de uppskattade besparingarna av att tågtrafiken stannar i Kuppis? Det talades tidigare om fem miljoner, är uppskattningen fortfarande densamma?
Byggförhållandena i Tammerfors och Åbo avviker från varandra. Besparingarna uppskattas fortfarande uppgå till cirka fem miljoner euro. Trafiken mellan Åbo och Helsingfors är smidigare och driftsäkrare tack vare avbrottet, då eventuella olägenheter på grund av byggarbetet inte stör resandet. 

 Hur skiljer sig förhållandena i Åbo och Tammerfors från varandra? 
Vid kusten är byggförhållandena mer utmanande än i inlandet: i Åboregionen är den mjuka leran cirka fem gånger svagare än den mjuka leran i Tammerforsregionen.
Förutom markförhållandena skiljer sig projekten i Tammerfors och Åbo från varandra också i det att i Tammerfors byggde man i huvudsak ovanpå spåren, då man i Åbo i huvudsak bygger under spåren. Det är lättare att bygga i flera kortare etapper ovanpå spåren. Dessutom medför Aura å sina begränsningar i Åbo, då det inte är möjligt att bygga en bro som på traditionellt sätt flyttas till sin plats från sidan.


Hur har man i projektet beaktat att turister ska kunna resa till rätt järnvägsstation i Åbo? Hur vet resenärer som reser via Åbo till Helsingfors och från Helsingfors till Åbo vilken station de anländer till?
Vi strävar efter att nå turisterna på de platser från vilka de anländer till Åbo. De som köper tågbiljetter på förhand får också information om trafikarrangemangen via VR:s biljettjänst. På Åbo och Kuppis järnvägsstationer kommer det att finnas meddelanden på perrongerna och högtalarutrop om trafikarrangemangen och de fortsatta förbindelserna på finska, svenska och engelska.

Finns det plats för tågresenärerna i Föli-bussarna, som också har många andra passagerare?
Bussar avgår från Kuppis till Åbo centralstation och från Åbo centralstation till Kuppis med cirka tio minuters mellanrum. Under rusningstimmen åker 15 bussar mellan stationerna, eftersom man utöver Kråkkärrets linjer 32 och 42 samt linjerna 32A, 61 och 221 längs Lemminkäinengatan har satt in ett par extra turer. På grund av coronaviruset har antalet passagerare i bussarna minskat betydligt. Fölis åsikt är att det finns tillräckligt med utrymme i bussarna även under trafikavbrottet. 

Pendeltrafiken mellan Åbo och Helsingfors är livlig och därför vore det bra att beakta de tågresenärer som bor i Åbo centrum och i närheten av Åbo järnvägsstation. Att förflytta sig med de nuvarande busslinjerna är besvärligt och gör arbetsresan betydligt långsammare, upp till en halv timme i vardera riktningen. Smidiga trafikförbindelser mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation och Kuppis och Åbo hamn skulle behövas. Finns det planer på detta?
Utöver den normala turtrafiken som ordnas av Föli ordnar VR separat busstransport för de passagerare som har köpt tågbiljett ända till Åbo hamn. Dessa hamnbussar går till hamnen utan byte. Med Fölis bussar tar man sig till hamnen längs Slottsgatan med ett byte i centrum. 
Från Kuppis går ett stort antal bussar till Åbo centralstation utan att man behöver byta buss. Linjerna 32 och 42 går genom centrum till centralstationen. Restiden från Kuppis till Åbo centralstation är mindre än 20 minuter. 

Är det möjligt för VR att sänka priset på periodbiljetterna eller kan Föli och VR ingå ett avtal enligt vilket personer som har periodbiljett/som pendlar skulle få Fölis månadsbiljett till ett förmånligare pris?
Inga ändringar har planerats i biljettpriserna.

Har VR och Föli något biljettsamarbete? Om inte, varför inte?
VR föreslog en modell för Föli där man genom att visa upp tågbiljetten skulle kunna resa med vissa av Fölis busslinjer, men det hade inte varit möjligt att i praktiken genomföra modellen på ett smidigt sätt. Föli föreslog att VR skulle kunna sälja Fölis biljetter i sina biljettförsäljningskanaler via sitt eget gränssnitt, men det tekniska genomförandet av modellen skulle inte ha varit möjligt i tid innan trafiken avbryts i augusti. 

Vi beslöt att samarbeta kommunikationsmässigt: I VR:s biljettförsäljningskanaler styrs kunden vid köpet av tågbiljetten till webbplatsen vr.fi/Kuppis, där det berättas om Fölis bussar 32 och 42 samt om möjligheten att köpa en bussbiljett till exempel med kontaktlös betalning.

I Kuppis lämnas resenärer av och hämtas upp på Joukahainengatan och resenärerna stiger in på gång- och cykelvägen. Har fotgängarnas och cyklisternas säkerhet beaktats? 
Den nuvarande entimmesparkeringen ändras till parkering för avlämning och upphämtning och från denna stiger man in på gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen i fråga är ganska smal, så särskilt under rusningstid behövs försiktighet och tålamod av fotgängare och cyklister. 

Är prisnivån för anslutningsparkeringen i Kuppis densamma som på järnvägsstationen?
Ansluningsparkeringen längs Industrigatan hör till Åbo stads tredje avgiftszon, där parkeringen kostar 60 cent i timmen.


Hur många platser finns det på den nya anslutningsparkeringen jämfört med parkeringen på Åbo järnvägsstation?
Åbo centralstation har för närvarande cirka 70 anslutningsparkeringsplatser, så antalet parkeringsplatser fördubblas nästan. 


Har en täckt cykelparkering planerats på Kuppis station?
I första hand instrueras cyklister att lämna sina cyklar på cykelplatserna på Barnmorskestigen. Där finns 176 cykelplatser. Dessutom kommer det att finnas en täckt cykelparkering på Kuppis station, där man kan hyra cykelplatser. 

Vem ansvarar för underhållet av cykelplatserna?
Åbo stad ansvarar för underhållet av cykelplatserna. 


Vilken är tidtabellen för byggandet av järnvägsbron? Vilka är konsekvenserna av byggandet av järnvägsbron för närnaturen? Kommer till exempel träd att fällas?
Enligt en preliminär bedömning inleds rivningen av järnvägsbron i slutet av 2022. I närheten av bron finns värdefulla träd som kommer att bevaras under byggtiden. Det behövs utrymme för att bygga ett dubbelspår och därför måste mindre träd fällas. Alla träd som kan bevaras kommer att bevaras och inget fälls i onödan. I projektet beaktar vi utöver skyddet av trädbeståndet även naturvärdena till exempel genom att vi flyttar tjockskaliga målarmusslor från vägen i säkerhet och genom att vi i belysningen beaktar fladdermöss som äter vid ån. 

Hur ser situationen ut för tillfället för de tjockskaliga målarmusslorna som flyttats från Aura å?
De tjockskaliga målarmusslorna flyttades i början av sommaren från brobyggplatsen till åns övre lopp. Totalt hittades knappt 300 tjockskaliga målarmusslor. 

Hur lång tid tar det att riva och bygga bron?
Järnvägsbron över Aura å, som är gjord av stål, kommer att rivas i delar. Delarna svetsas loss och lyfts bort. Rivningen räcker några dagar. Att bygga den arbetsbro som behövs för rivningen räcker däremot flera veckor. Tid har reserverats för att bygga den nya järnvägsbron fram till slutet av 2024, men buller, damm och vibrationer förekommer inte så länge. 

Hur mycket buller och damm orsakar rivningen och byggandet av bron över Aura å? Utförs arbete nattetid? 
Att trafiken stängs av i Kuppis gör det möjligt att utföra byggarbeten under tjänstetid och mängden buller, vibrationer och damm nattetid minskar betydligt. Största delen av arbetet utförs dagtid. 

Hur följer man upp projektets konsekvenser för fastigheterna i området?
Fastighetskartläggningar görs både vid järnvägsbron och i Vatsela. Vibrationsmätningar görs på de platser som vibrationskonsulterna rekommenderar och med hjälp av dem ser man till att pålningarna inte påverkar fastigheterna. Kartläggningarna inleds på sommaren i god tid före byggarbetet. 

Hur mycket utnyttjas ån i brobygget?
Pålningarna av broarna kommer att göras från en plattform i ån. 

Utnyttjas de gamla bropelarna eller försvinner den över hundra år gamla graniten? Hur bred kommer järnvägsbron att vara jämfört med den nuvarande?
Det kommer inte att finnas någon gång- och cykelväg på den nya järnvägsbron, utan en separat bro byggs för gång- och cykeltrafiken. Den gamla graniten i bropelarna tas tillvara och utnyttjas i naturstensmurar som byggs längs de nya strandlederna. Eventuell överbliven granit utnyttjas i kommande byggprojekt. Bron kommer att vara ungefär dubbelt bredare än den nuvarande bron, dvs. cirka 14–16 meter. 

Ska ån stödjas med en stödmur även uppströms i Lontis och Nummisstranden?
För ån görs separata stödväggar som förbättrar stabiliteten. Det är viktigt att se till att strandvallarna hålls på plats medan byggarbetet pågår och även därefter. 

Är strandstigen som löper parallellt med ån vid studentbyn öppen under brobygget?
Ja. Målet är att hålla alla strandleder öppna. Man ska röra sig försiktigt på lederna och följa anvisningarna som ges om byggarbetet och trafikarrangemangen. 

Förhoppningsvis blir den nya järnvägsbron visuellt vacker då man ser den varje gång man tittar ut genom fönstret. 
Vi strävar efter ett vackert slutresultat. Entreprenören planerar bron enligt våra krav. 

Hurdan kommer gång- och cykelleden att vara?
I planeringen beaktas, förutom att grundkraven på bron uppfylls, att lederna passar in i ålandskapet. I brobygget beaktas till exempel materialens nyanser, belysningen och det allmänna utseendet. Bron behandlas i stadsbildsarbetsgruppen vid Åbo stad. Gång- och cykelleden kommer delvis att vara belagd med asfalt, men lederna som löper parallellt med ån beläggs med grus.

Vilken instans svarar på allmänhetens frågor om underhållet av strandlederna?
Strandlederna kommer att underhållas av Åbo stad. 

Hur och längs vilken rutt transporteras skrotet från den gamla järnvägsbron bort från byggplatsen? 
Skrot transporteras bort både i Lontis och Nummisstranden. Informationen om detta preciseras när byggarbetet avancerar. 

Hurdant bullerstaket byggs i Lontis?
Bullerstaketet blir cirka 1,5 meter högt. 

Vilka eventuella problem kommer att uppstå för gång- och cykelleden på Helsingforsgatan?
Arbetsskedena har ännu inte planerats och därför finns det i nuläget inte kännedom om eventuella alternativa rutter. Trafiken måste eventuellt dirigeras via järnvägsbron över Aura å och längs strandrutterna. Information om trafikarrangemangen ges på förhand i god tid. 

Kommer det att finnas väntrum för resenärer vid Logomo? Bilen ska lastas på biltåget ett par timmar före tågets avgång och på vintern blir det kallt om man väntar utomhus.
Biltågstationen ligger vid Logomo, men tåget avgår från Åbo centralstation. Man kan vänta på tåget i väntrummet på Åbo centralstation. Öppettiderna på järnvägsstationerna i Åbo och Kuppis kan vid behov ändras enligt tågens tidtabeller.

Påverkar Logomobron var spåren byggs för att de kommande trapp- och hissförbindelserna ska kunna placeras på den lämpligaste platsen?
Logomobrons stödtorn mitt på spåren kommer inte att flyttas. Likaså beaktas Humlegårdsbron och andra fasta hinder i planeringen av spårsystemet. 

Hur påverkas tillgängligheten av de tillfälliga trafikarrangemangen på plattformsområdet vid Logomo?
Vi utredde ärendet i en medborgarauditering där två rörelsehindrade och en synskadad person testade trafikarrangemangen. Testpersonerna berömde till exempel plattformsområdets bredd och asfaltbeläggningen. Gångvägen från plattformsområdet till parkeringsplatserna för personer med funktionsnedsättning och till taxistolpen var inte tillgänglig, vilket aktörerna i området har underrättats om. I augusti–september gör vi en medborgarauditering av trafikarrangemangen vid Kuppis station. 


Vad är syftet med arbetet i Heikkilä i den västra delen av entreprenaden? 
I Heikkilä ändras både TFÄ-spår avsedda för transport av farliga ämnen och banhållningsspår, eventuellt även depåspår. Avsikten är att flytta funktionerna i området för upplevelsecentrumet till Heikkilä som en del av arbetsordningen i projektet, vilket möjliggör en ny typ av markanvändning på Åbo personbangård. Ett eventuellt hamnspår kan också påverka arbetet i Heikkilä. Vi gör en trafikeringsutredning där vi kartlägger om det nuvarande spåret är tillräckligt eller om ytterligare berg måste sprängas. 

Fungerar virkeslastningen fortfarande på sin gamla plats i Muhkuri?
Ja, det gör den. 

Hurdana säkerhetsanordningar behövs i projektet?
Vid Kuppis järnvägsstation byggs ett nytt ställverk, eftersom stationen måste styras på ett sätt som är oberoende av Åbo centralstation under den tid som projektet varar.

Var krävs särskild noggrannhet för att byggandet ska lyckas?
Man måste akta människorna som rör sig i projektområdet, åvallarna och de befintliga byggnaderna. Invånarna måste få tillräcklig information om trafikarrangemangen och om framstegen i arbetet. 

Vilka är projektets bantekniska specialiteter och utmaningar?
Utmaningen är att riva de gamla skenorna och betongsliprarna och ersätta dem med nya. Sannolikt transporteras de gamla skenorna och sliprarna längs järnvägen för återanvändning på sträckan Äänekoski–Haapajärvi i mellersta Finland. Detta förbättrar säkerheten i projektet. Skadliga kreosotsliprar avlägsnas från stationen och förs till en godkänd förbränningsanläggning.

Hur påverkar projektet Åbo centrum och stadsbilden?
Gång- och cykelvägen på Raunistula bro är för närvarande mycket smal. Tack vare den nya bron blir det betydligt lättare att cykla och gå över Aura å. Genom att flytta TFÄ-spåren kan man i framtiden genomföra projekt som är viktiga för stadsplaneringen i närheten av centrum. Projektet öppnar möjligheter att utveckla depåområdet till en mer stadslik miljö. 

De nya arrangemangen på bangårdsområdet möjliggör projektet Åbo Resecentrum samt främjar förverkligandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo samt Åbo hamnspår. Raunistula bro främjar användningen av rekreationslederna vid Aura å. Stränderna blir allt populärare i takt med att stadens befolkning växer. De nya plattformarna vid Åbo järnvägsstation gör det möjligt att utveckla närtrafiken till Salo, Loimaa och Nystad.

Var får man information om projektet i fortsättningen?
Nyhetsbrev och meddelanden om projektet kan beställas per e-post med en blankett som finns på projektets webbplats. I sociala medier berättar vi om projektet på vår Facebook-kanal. Utöver projektets kanaler sammanställer Åbo stad information på sin egen webbplats. 
 

Invånartillställning den 14 mars 2022: Byggarbeten i Raunistula- och Lontis-område

Banprojektet Kuppis–Åbo ordnade en invånartillställning som ett Teams-webbmöte måndagen den 14. mars kl. 17.30-19.00. 

I mötet gavs information om arbeten i den första fasen samt om deras effekter i området av Raunistula, Lontis och Logomo. 

Tilaisuuden esitys (pdf)

Allmänheten hade möjlighet att ställa frågor under evenemanget. 

Frågor och svar från informationsmötet den 14 mars

Frågorna på mötet besvarades av projektchef Erkki Mäkelä från Trafikledsverket, byggherrekonsulterna Kimmo Koskinen och Kari Nieminen från Rejlers, trafikkoordinator Hannele Vartia från Arkos, entreprenörens representant projektchef Ari Mattsson från Kreate Rata Oy samt trafikplaneringschef Matti Salonen och projektchef Mika Rajala från Åbo stad. 

Kommer de boende i närheten att drabbas av olägenheter (t.ex. buller)?
På området utförs stora jordbyggnadsarbeten. Eftersom arbetet utförs på banområdet begränsar tågtrafiken när vi kan arbeta. Därför måste vi arbeta även kvälls- och nattetid. Vi strävar efter att minimera olägenheterna för miljön, men tyvärr kan vi inte lova att arbetet inte orsakar buller. 

Hur ändras rutten för bussarna 14 och 15? 
Från och med tisdagen 15.3 körs linjerna 14 och 15 undantagsvis via Raunistula parkväg och Tammerforsvägen. Den avvikande rutten körs uppskattningsvis till slutet av juli 2022.

Rutten till centrum är: Virusmäkivägen - Raunistula parkväg - Tammerforsvägen - Aningaisbron osv. I motsatt riktning mot Starrbacka är rutten omvänd. 

Rutten på kartan: https://www.foli.fi/fi/message/159149

Hur mycket trafik kommer det att bli på Raunistulavägen?
Det kommer att bli ganska mycket lastbilstrafik på Raunistulavägen på grund av stora utbyten av jordmassor under entreprenaden. Borttransporten av massorna styrs via Raunistulavägen. Vi strävar dock efter att denna trafik inte ska köras nattetid. Vi har spridningsområden i närheten där vi kan sprida massorna tillfälligt och på så sätt kan borttransporterna ske dagtid. 

Kommer InterCity-tåget fortfarande att trafikera från Tammerfors till Åbo och från Åbo till Åbo hamn? 
Tågen mellan Tammerfors och Åbo trafikerar normalt till hamnen under detta projekt, förutom vid på förhand överenskomna trafikavbrott då förbindelserna ordnas med bussar. 

Under avbrottet i bantrafiken 7.5–12.5 ersätts tågen mellan Åbo och Tammerfors av bussar. De ersättande förbindelserna gäller även riktningen Tammerfors–Åbo.  

På grund av banprojektet Tammerfors–Seinäjoki har även biltågturer ställts in under veckosluten i maj–juni. Närmare uppgifter om ersättande trafikförbindelser och inställda biltågturer kommer att finnas på VR:s webbplats, på adressen https://www.vr.fi/sv/aktuellt och i tidtabellssökningen.  

Kommer det alltså att byggas två separata broar i stället för den nuvarande järnvägsbron?
 
Ja. Den nuvarande järnvägsbron rivs och i stället byggs en ny bro med två spår. Dessutom byggs en separat bro för fotgängare och cyklister, som kommer att ligga cirka 60 meter i riktning mot Konsa från den nuvarande bron.  

Gäller den tillfälliga stationsplattformen endast tåg som avgår i riktning mot Toijala eller används den först när arbetet flyttas mellan Aura å (broarna) och Kuppis? 
Den tillfälliga billastningsplattformen och den tillfälliga passagerarplattformen på Logomos sida tas i bruk 22.5.2022. Dessa arrangemang gäller i huvudsak riktningen Toijala / Tammerfors. Plattformarna på stationssidan används i huvudsak för trafik i riktning mot Helsingfors. 

Banarbetet inleds på Åbo järnvägsstations sida 22.5 efter att de tillfälliga arrangemangen på Logomos sida har tagits i bruk. Arbetet på järnvägsstationens sida inleds med förberedande arbeten och rivning av de nuvarande spåren, varvid plattformarna 2 och 3 tas ur bruk. Från och med den 15 augusti utvidgas arbetsområdet till att omfatta även rivning av plattformarna 4, 5 och 6. Billastningen återställs och de nya plattformarna 1 och 2 tas i bruk på järnvägsstationens sida i juni 2023.  

Tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo stoppas vid Kuppis station den 15 augusti 2022. Trafikavbrottet pågår i två år. Trafiken mellan Kuppis och Åbo hamn ordnas med bussar under trafikavbrottet. 

Ganska mycket gång- och cykeltrafik går från Sillankorva under järnvägsbron via Lontis till Tomasbron, bryts den?
Man strävar efter att i regel hålla förbindelsen tillgänglig för fotgängare och cyklister, men tillfälligt kan man bli tvungen att stänga rutten på grund av byggarbeten. 

När byggs den nya gång- och cykelbron i Raunistula? 
Åbo stad har som mål att bron ska vara färdig före utgången av 2024. Byggandet av bron har beviljats statligt investeringsunderstöd och villkoret för att få understödet är att bron färdigställs inom utsatt tid. 

Gång- och cykelförbindelsen över Aura å bevaras även under byggtiden, eftersom en tillfällig arbetsbro byggs över ån.

Vi strävar överlag efter att bevara de nuvarande förbindelserna så väl som möjligt under byggtiden. Tyvärr klarar man sig inte heller i detta projekt helt utan omvägar eller tillfälliga avstängningar av rutter redan på grund av bygg- och trafiksäkerheten. 

När färdigställs den nya kollektivtrafikgatan invid Toijalabanan och byggs den i samband med detta arbete eller efter det? 
För närvarande finns det ingen uppskattning av byggtiden, eftersom tidsplaneringen av anslaget för byggandet av gatan ännu är öppen i investeringsprogrammet.

Hur informeras fastighetsägare om vibrationsmätningar och resultaten av dem och hur styr vibrationssensorerna byggnadsarbetet? 
I fastigheterna i kartläggningsområdet görs besiktningar där man bland annat fotograferar skadorna på fasaderna innan arbetet inleds.  Arbetsmetoderna och utrustningen har valts så att man strävar efter att minimera vibrations- och bullerolägenheterna och att man får plats att arbeta i en trång ban- och stadsmiljö. I fastigheterna längs banan installeras sensorer för uppföljning av vibrationsnivåerna i realtid. Vi kan reagera snabbt om mätresultaten ger anledning till det. Inga stora pålningar görs i närheten av fastighetsbesiktningsområdet. Vibrationerna i pålkonstruktionen på elbanan sträcker sig cirka 50 meter från slagpunkten. Den mest sannolika källan till eventuell vibration är byggplatstrafiken.

Hur säkerställer man att projektet slutförs inom planerad tid och inom den planerade budgeten samt att slutresultatet är fungerande?
Den viktigaste faktorn i när det gäller både tidtabellen och budgeten är att tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo stoppas vid Kuppis station i två år. På så sätt kan vi utnyttja byggtiden till fullo och behöver inte arbeta enligt tågtidtabellerna. Arbetena indelas också i faser med en timmes noggrannhet för att säkerställa att arbetsmomenten löper smidigt och ändamålsenligt. 

Eftersom vi bygger i stadsmiljö påverkar även andra projekt och byggprojekt i anslutning till stadens markanvändning hur byggandet framskrider. Till exempel kommer tidtabellerna och Upplevelsecentrumprojektets framskridande att påverka tidtabellerna för detta projekt.
För närvarande kan man se att en del av finslipningsarbetet eventuellt kommer att fortsätta ännu år 2025. 

Budgeten för projektet har beviljats för några år sedan. Världen såg mycket annorlunda ut då. Coronapandemin och situationen i Ukraina återspeglas också i byggbranschen bland annat i form av höjda priser på byggnadsmaterial och byggnadsdelar. Det är alltså möjligt att de påverkar kostnadsnivån även för detta projekt. 

Naturligtvis siktar vi på bästa möjliga slutresultat inom ramarna för budgeten och den byggda miljön. 

Kommer Logomo att ha ett väntrum för den tillfälliga Tammerfors-plattformen? 
Diskussioner mellan VR och Logomo pågår. Fram till detta informationsmöte vet vi inte om man har nått ett slutresultat i diskussionerna. 
 
Kommer det att finnas byggplatstrafik på Raunistulavägen efter den 15 juli? 
Eventuellt. 

Hur lönar det sig att gå till den nya plattformen från Raunistulahållet?
Svaret kommer att preciseras.

Var kommer gång- och cykelbron över Aura å att ligga? 
Den tillfälliga arbetsbron för fotgängare och cyklister kommer att ligga bredvid den nuvarande järnvägsbron. Den nya gång- och cykelbron byggs cirka 60 meter från den nuvarande bron mot Konsa i enlighet med detaljplanen mellan Konsagränden och Beanstigen.

Hur mycket byggplatstrafik kommer det att finnas på Raunistulavägen? 
I området flyttas mycket stora mängder jord, dvs. det kommer att finnas relativt mycket trafik. Dagtid avgår cirka 10–15 laster jord från området. 

Kommer det att bli en förbindelse mellan Kuppis station och Åbo hamn?  Hur ordnas förbindelserna från Kuppis till Åbo centrum och järnvägsstationen? 
För tågrutter från Helsingfors till Åbo hamn morgon och kväll ordnas en bussförbindelse. I övrigt ordnas ersättande förbindelser från Kuppis till Åbo centrum och järnvägsstationen med Fölis normala bussturer. 

Korsningen mellan Raunistulavägen och Saramäkivägen är redan nu stockad på grund av trafikljusen på Raunistula parkväg. Hur tryggas en rimlig rörlighet för invånarna? 
Trafikljusen styrs av trafiksensorer och längden på grönt ljus regleras enligt trafikmängderna. Eftersom det inte är fråga om en så kallad flaskhalskorsning kommer den ökande trafiken inte att utgöra ett problem i korsningen. För närvarande förekommer det kortvariga mindre köer i korsningen till exempel efter ett evenemang i idrottscentrumet då många människor lämnar området samtidigt.

Vilken typ av bro kommer gång- och cykelbron att vara? 
Bron blir sex meter bred och kommer att vara en samverkansbro av stål eller en betongbalkbro. Början och slutet på bron är på marknivå så det går att cykla rakt till bron. 

När inleds byggandet av järnvägsbron? 
Rivningen av den gamla järnvägsbron inleds genast när tågtrafiken från Helsingfors till Åbo har stoppats vid Kuppis station i augusti. När rivningsarbetet är slutfört inleds byggandet av den nya bron. 

Kan man under hela byggarbetet gå längs åstranden förbi Sillankorva och under järnvägsbron till Lönnrotsvägen i centrum? 
Rutten kan tidvis vara avstängd på grund av byggarbeten. Information om ersättande rutter ges på förhand. 

När byggs de nya stationsplattformarna med tak samt trappor till Logomobron?  
Svaret kommer att preciseras.

Detta har inte nödvändigtvis något egentligt samband med denna plan, men torde ansluta sig till Logomobron och bangården, alltså kommer bron att förlängas över Bangårdsgatan? Någon med inkvarteringsverksamhet har åtminstone nyligen haft sådana planer. Detta torde ha att göra med processerna i planläggningen när den framskrider?
Hittills har inga beslut fattats om att förlänga bron. Men redan i planeringsskedet av bron har man som option föreslagit att bron kan förlängas över Bangårdsgatan för att skapa en hiss- och trappförbindelse till bron från den s.k. Valio-fastigheten. Dessa är inte ensidiga beslut, utan i dem ingår också fastighetsägarens åsikter om utvecklingen av fastigheten. Detaljplanen gör det möjligt att förlänga bron över Bangårdsgatan. Förlängningen hör dock inte till banprojektet Kuppis–Åbo.

Ökar den tunga trafiken på Lonttisvägen? 
Arbetet denna vår och sommar förväntas inte öka den tunga trafiken på Lonttisvägen. Det finns dock en liten reservation för att byggplatstrafiken i senare skeden också ska gå via Lonttisvägen. 

Påverkar deponeringen av mark och byggplatstrafiken trafiken mellan Sillankorva och Lontis?
Deponeringen av jordmassan görs på den närliggande öppna platsen, inte på avsnittet mellan bron och vägen. 

Kan ni repetera ännu vad som ska göras på banan längs Raunistulavägen?
Längs Raunistulavägen finns lagerområden, de största arbetsobjekten ligger mellan Virusmäkivägen och Konsa plankorsning.  På den sträckan flyttas det nuvarande spåret både horisontellt och vertikalt; spåret flyttas något norrut i sidled och samtidigt sänks spårets nuvarande höjd.  På området utförs jordbyggnadsarbeten samt botten- och ytarbeten på banan.

Hur många kubikmeter jord bedömer ni att kommer att flyttas i samband med utbytet av jordmassor? Hur många billaster utgör det? 
I banbyggarbetet i riktning mot Toijala avlägsnas cirka 30 000 m2 jordmassa och ca 20 000 m2 ny massa tillförs. Mätt i billaster flyttas cirka 6 000 laster massa från eller till området. 

Alla är inte på Facebook, hur sköts informationen om trafikavbrott osv.? 
Ett pressmeddelande om viktiga trafikarrangemang och andra frågor kommer att skickas ut. Informationen finns också på projektets webbplats, som är projektets huvudsakliga informationskanal. 

Om trafikarrangemangen påverkar till exempel tillgången till fastigheterna, informerar man invånarna i dessa fastigheter genom ett meddelande som delas ut i postlådan. 

På Facebook kan man dessutom ta en titt bakom byggprojektets kulisser. 
Till projektets distributionslista över pressmeddelanden och nyhetsbrev kan man ansluta sig via blanketten på denna sida: https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke/tilaa-hankkeen-tiedotteet

Hur blir det med persontrafikspåret till hamnen via Pahaniemi efter byggandet av Heikkilä bangård? Detta alltså som en fortsättning på den här helheten 2024? 
Utredningar har gjorts om förflyttningen av persontrafikspåret till hamnen längs den nya rutten från norr till hamnen. Hittills har dock inga beslut fattats om detta. Man strävar efter att dra upp riktlinjer för detta i år. Passagerarspåret ingår inte i banprojektet Kuppis–Åbo. I planen för banan har man dock förberett sig på att möjliggöra byggandet av ett nytt spår, om beslut i denna riktning fattas. 

Börjar lastbilstrafiken på Raunistulavägen tidigt på morgonen på sommaren? 
Arbetstiden börjar på morgonen kl. 7.00. Mottagningsplatsen är öppen till kl. 17.00, alltså under denna tidsperiod transporteras massorna bort från området. Under avbrottet i bantrafiken 12–17.5 är mottagningsplatsen undantagsvis öppen kl. 7.00–24.00 så att avbrottet kan utnyttjas fullt ut i byggarbetena. Då förväntas lastbilstrafik även sent på kvällen. Deponeringen av jordmassor kan utföras även under andra tidpunkter under kvällstid. 

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.