Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang

Grävarbeten i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan, i anslutning till byggandet av Åbo bangård, orsakar trafikarrangemang från och med måndagen den 25 september
Grävarbetena omfattar anslutnings- och byggarbeten för vattenförsörjning och dagvatten i anslutning till beredskapsunderhållet. För att säkerställa säkerheten för väganvändarna och arbetet förutsätter dessa arbeten trafikarrangemang i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan.

På grund av arbetena gör vi tillfälliga och kortvariga undantagsarrangemang i trafiken, såsom stängning av körfält och cykel- och gångleder. Under rusningstider används två körfält i båda riktningarna. Utanför rusningstiderna stängs den fil som behövs för att möjliggöra grävarbeten. 

Anslutningen till parkeringsområdet P8 vid Logomo bro måste stängas för fordonstrafik av säkerhetsskäl. Under arrangemangen går man till parkeringsområdet P8 vid Logomo genom parkeringsområdet på järnvägsstationens sida.

Trafikarrangemangen gäller i cirka fyra veckor.

 

Rivningen av Skolgatans underfartsbro kommer att leda till tillfälliga trafikarrangemang fram till 2025
Skolgatans underfartsbro som nått slutet av sin livscykel rivs i etapper med början i juli 2023. Rivningen av bron medför trafikarrangemang för fordonstrafiken, fotgängare och cyklister fram till 2025. 

 

Ändringar i gång- och cykelrutterna längs Aura å 
Gång- och cykelrutterna är i bruk fram till sommaren 2024 med undantag av lederna på den nuvarande järnvägsbron och Raunistula bro. Gång- och cykelrutten flyttas från den nuvarande järnvägsbron till Raunistula arbetsbro i början av 2023, när rivningen av järnvägsbron inleds. 

Dessutom stängs Kairisstigen bredvid Helsingforsgatan mellan Pispalavägen och Assistentgatan tills den nya underfartsbron är färdigställd. Omvägen för fotgängare och cyklister går längs Nummisstranden längs Helsingforsgatan, Aura ås friluftsstig och järnvägen.

Karta över gång och cykelrutterna längs Aura å.


Tillfällig biltågsstation och passagerarplattform på bangården i Åbo 22.5.2022
Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan den 21 maj som en del av projektet Kuppis–Åbo. Från och med den 22 maj bör fordonstrafiken använda den tillfälliga biltågsstationen. En del tåg som kommer från Toijala anländer till den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan.

 

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.