Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Eeva Kopposela

  • 0295 021 727

MKB-förfarandet
Ramboll Finland Oy

Projektchef

Joonas Hokkanen

  • 0400 355260

Utredningsplanering
Ramboll Finland Oy

Projektchef

Sanna Kaikkonen

  • 040 5957160

Förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela, bedömning av miljökonsekvenser och utredningsplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten planerar en förbättring av riksväg 3 i området mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum. Vägavsnittet som ska förbättras ligger i området mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum och är 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från plankorsningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i projektet är avslutat och NTM-centralen har fattat beslut om alternativ för fortsatt planering. I bedömningen granskades flera alternativ. Utredningsplaneringen fortsätter utgående från den nuvarande riksvägssträckningen. Alternativet innefattar förbättring av den nuvarande riksvägen och byggande av en ny planskild anslutning i Alakylä vid Ruto.

Aktuellt

Ett utkast till utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela presenterades på ett virtuellt möte för allmänheten måndagen den 15.3.2021 kl. 18–19.30 via appen Microsoft Teams Live. 

Se en videoinspelning av evenemanget här

Riksväg 3 Helsingby-Laihela presentation av utkastet till utredningsplan (pdf, 6 Mb)

Planutkastets material finns under rubriken Material vid nedre kanten av sidan. 

Sammanställning av frågor och svar från informationstillfället 15.3.2021 (pdf)

Riksväg 3 Helsingby-Laihela, respons i planeringsskedena (pdf)

Projektets utgångspunkter

Planeringsområde på kartan.Riksväg 3 är en av Finlands viktigaste huvudvägförbindelser och hör till det europeiska TEN-T trafiknätverket, på vilket väghållaren måste trygga smidig och säker trafik. Avsnittet Helsingby-Laihela spelar en stor roll för såväl den kort- som den långväga trafiken. För tillfället är trafikmängderna på vägavsnittet 9 000–11 500 fordon/dygn. De nuvarande trafikarrangemangen motsvarar inte kraven som ställs med tanke på trafikmängden och servicenivån på riksvägar. De stora trafikmängderna på vägavsnittet orsakar problem för transporternas funktion, men också för personbilstrafikens smidighet och säkerheten för fotgängare och cyklister. Då kanalisering saknas i plankorsningarna uppkommer ständigt farliga situationer mellan svängande trafik och fordon som kör rakt. Vägtrafiken orsakar också bland annat bullerolägenheter för invånarna i närområdet.

Målet för planeringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Under planeringens gång utreds alternativa sträckningar: nya sträckningar för riksväg 3 eller förbättring av den nuvarande sträckningen.  Med de planerade lösningarna vill man skilja åt cyklister, fotgängare och biltrafik. Trafiksäkerheten förbättras bland annat genom att planskilda lösningar byggs för fotgängare och cyklister vid anslutningarna.

I miljökonsekvensbedömningen och utredningsplanen undersöks olika alternativ att förbättra riksvägen och deras konsekvenser bedöms. Genom förfarandet samlas information som stöd för beslutsfattandet. Genom att jämföra alternativen försöker man hitta en genomförbar lösning för projektet.

MKB-förfarande och utredningsplanering

MKB-förfarande

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att granska de alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön och människornas levnadsförhållanden och trivsel. Dessutom utreds möjligheterna att lindra och bekämpa skadliga konsekvenser. MKB-förfarandet som tillämpas baserar sig på lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

I det första skedet av arbetet utarbetas ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) där det beskrivs hur och i vilken omfattning bedömningen kommer att göras. Efter att de konsekvenser som framförts i MKB-programmet har utretts, samlas resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). I miljökonsekvensbeskrivningen framförs utöver resultaten från bedömningen också en utredning över miljöns nuvarande tillstånd, vilka bedömningsmetoder som använts och en jämförelse av alternativen. Både MKB-programmet och MKB-beskrivningen läggs fram i kommunerna för framförande av utlåtande och åsikter. Kontaktmyndigheten ger efteråt utlåtande om dessa.

Något beslut om vilket alternativ som väljs till fortsatt planering fattas inte under MKB-förfarandet. Genom att jämföra alternativen försöker man hitta en genomförbar lösning för projektet.

På miljöförvaltningens webbplats finns länkar till MKB-programmet och den digitala plattformen, som sammanställts utgående från MKB-programmets upplägg. Den digitala plattformen fungerar i samma stil som webbplatser och via den är det möjligt att läsa bedömningsprogrammet men även bläddra i kartor, se på bilder och söka mer information.

Utredningsplanering

Utredningsplaneringen görs samtidigt med MKB-förfarandet. Efter MKB-förfarandet fattar NTM-centralen i Södra Österbotten beslut om vilket alternativ som väljs till fortsatt planering. Efter detta utarbetas utgående från det valda alternativet en utredningsplan enligt lagen. Eftersom det är fråga om ett projekt av betydande storlek krävs också beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras. Vägsträckningen beaktas också i kommunernas egen planering av markanvändningen.

Innan projektet kan genomföras, efter att utredningsplanen har godkänts ska en vägplan utarbetas och i samband med byggandet en byggplan.

Växelverkan

Utgångspunkter

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen och bedömningen av konsekvenser. Åsikter om projektet och dess alternativ samlas in under hela planeringen. Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Man strävar efter att olika aktörer ska växelverka när det gäller att fastställa målen för projektet och att genomföra planerings- och bedömningsprocessen. Detta strävar man efter att uppnå genom att informera öppet om projektet och ordna olika möjligheter för invånarna att delta i processen. Målet är att planeringslösningarna och de bedömda konsekvenserna av dem skall kunna accepteras på så bred front som möjligt.

Information

Invånarna och andra intressegrupper informeras med hjälp av pressmeddelanden, tidningsannonser, en postningslista och projektets webbplats. Material från informationsmöten och promemorior från workshoppar läggs ut på webben.

Informationsmöten för allmänheten

Under MKB-förfarandet och arbetet med utredningsplanen ordnas allt som allt fyra informationsmöten för allmänheten. Under det första informationsmötet informerar man om projektet, dess mål, utgångspunkter och preliminära alternativ. Vid det andra mötet presenteras MKB-programmet och de alternativ, vars konsekvenser bedöms och jämförs. På grund av koronavirusepidemin ordnades inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen, men en presentation om beskrivningens resultat var framlagd på miljöförvaltningens webbplats. Allteftersom utredningsplaneringen fortskrider kommer planutkasten att presenteras för allmänheten i början av år 2021, då det också är möjligt att ge respons på planerna.

Workshoppar

Inom projektet ordnades två workshoppar för intressegrupperna. Materialet som produceras i workshopparna utnyttjas i planeringen och i konsekvensbedömningen. Den första workshoppen ordnades 2.4.2019 före MKB-programmet lades fram till påseende. Den andra workshoppen ordnades 23.1.2020 i samband med konsekvensbedömningen.

Möten som hållits för växelverkan

6.2.2019 Möte för allmänheten, Laihela ungdomsförenings lokal, Laihela
2.4.2019 Workshop för intressegrupper, ABC Expresskurvan, Vasa
15.5.2019 MKB-programmets möte för allmänheten, Laihela ungdomsförenings lokal, Laihela
23.1.2020 Workshop för intressegrupper, ABC Expresskurvan, Vasa

Materialet från mötena som hållits för växelverkan finns i spalten till vänster.

Anmäl dig till postningslistan

En elektronisk postningslista har skapats för att informera om hur projektet framskrider och de olika möjligheterna att delta. De som är intresserade av projektet kan anmäla sig till postningslistan genom att skicka sina kontaktuppgifter till adressen venla.pesonen (at) ramboll.fi. Vänligen uppge även förening eller annan eventuell bakgrundsorganisation.

Kontaktuppgifterna på postningslistan används endast för information som gäller planeringsprojektet. Kontaktuppgifterna behandlas konfidentiellt enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). NTM-centralen i Södra Österbotten är registerförare. Mer information finns på NTM-centralens webbplats.

Tidtabell

Utredningsplaneringen och MKB-förfarandet har inletts samtidigt i januari 2019. MKB-programmet färdigställdes i maj 2019 och MKB-beskrivningen i mars 2020. MKB-förfarandet avslutades i juni 2020 när kontaktmyndigheten gav en motiverad slutsats om beskrivningen.

Efter MKB-förfarandet fattade NTM-centralen i Södra Österbotten beslut hösten 2020 om vilket alternativ som väljs till fortsatt planering. Efter detta utarbetas en utredningsplan utgående från alternativet, vilken blir färdig våren 2021.