Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Esa Nyrhinen, WSP Finland Oy

  • 0400 161 857

Ramboll Finland Oy

Projektchef för planeringen

Sanna Kaikkonen

  • 040 5957160

Förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela, bedömning av miljökonsekvenser och utredningsplan, Korsholm, Laihela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten planerar en förbättring av riksväg 3 i området mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum. Vägavsnittet som ska förbättras ligger i området mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum och är 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från plankorsningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela. NTM-centralen i Södra Österbotten har fattat beslut om vilket alternativ som väljs för utredningsplaneringen. Planen görs upp i början av 2024.

Aktuellt

Utredningsplanen, som håller på att bli färdig, presenterades i oktober på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela 9.10.2023 och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm 10.10.2023. Man kunde också delta i möten på distans med hjälp av Microsoft Teams-applikationen.

Materialet för utkastet till utredningsplan, presentation och sammanställning av frågor och svar från infomöten finns nedan på sidan.

Bilden visar en översiktskarta över vägsträckningen enligt utredningsplanen.

Projektets utgångspunkter

Riksväg 3 är en av Finlands viktigaste huvudvägförbindelser och hör till det europeiska TEN-T trafiknätverket, på vilket väghållaren måste trygga smidig och säker trafik. Avsnittet Helsingby-Laihela spelar en stor roll för såväl den kort- som den långväga trafiken. För tillfället är trafikmängderna på vägavsnittet 9 000–11 500 fordon/dygn. De nuvarande trafikarrangemangen motsvarar inte kraven som ställs med tanke på trafikmängden och servicenivån på riksvägar. De stora trafikmängderna på vägavsnittet orsakar problem för transporternas funktion, men också för personbilstrafikens smidighet och säkerheten för fotgängare och cyklister. Då kanalisering saknas i plankorsningarna uppkommer ständigt farliga situationer mellan svängande trafik och fordon som kör rakt. Vägtrafiken orsakar också bland annat bullerolägenheter för invånarna i närområdet.

Målet för planeringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Under planeringens gång har alternativa sträckningar utretts: nya sträckningar för riksväg 3 eller förbättring av den nuvarande sträckningen.  Med de planerade lösningarna vill man skilja åt cyklister, fotgängare och biltrafik. Trafiksäkerheten förbättras bland annat genom att planskilda lösningar byggs för fotgängare och cyklister vid anslutningarna.

I miljökonsekvensbedömningen och utredningsplanen undersöks olika alternativ att förbättra riksvägen och deras konsekvenser bedöms. Genom förfarandet samlas information som stöd för beslutsfattandet. Genom att jämföra alternativen försöker man hitta en genomförbar lösning för projektet.

MKB-förfarande och utredningsplanering

MKB-förfarande

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att granska de alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön och människornas levnadsförhållanden och trivsel. Dessutom utreds möjligheterna att lindra och bekämpa skadliga konsekvenser. MKB-förfarandet som tillämpas baserar sig på lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.>

I det första skedet av arbetet utarbetas ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) där det beskrivs hur och i vilken omfattning bedömningen kommer att göras.  MKB-programmet blev färdigt i maj 2019. Efter att de konsekvenser som framförts i MKB-programmet har utretts, samlas resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). I miljökonsekvensbeskrivningen framförs utöver resultaten från bedömningen också en utredning över miljöns nuvarande tillstånd, vilka bedömningsmetoder som använts och en jämförelse av alternativen. MKB-beskrivningen blev färdig i mars 2020.  Både MKB-programmet och MKB-beskrivningen lades fram i kommunerna för framförande av utlåtande och åsikter. Kontaktmyndigheten gav efteråt utlåtande om dessa. 

Mer information om resultaten av miljökonsekvensbedömningarna och alternativen i bedömningen finns på miljöförvaltningen webplats, där det också finns länkar till MKB-programmet, MKB-beskrivningen och kompletteringen av MKB-beskrivningen.   Planritningarna för alternativen i MKB:n finns på miljöförvaltningens webbsida som bilagor till beskrivningen och kompletteringen.

Planritningarna för alternativen i MKB:n finns på miljöförvaltningens webbsida som bilagor till beskrivningen och kompletteringen.

Utredningsplanering

För alternativ 3a som valdes till den fortsatta planeringen utarbetas en utredningsplan, som grundar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. I utredningsplanen fastställs vägens ungefärliga läge och kopplingarna till markanvändningen och planläggningen. Dessutom fastställs grundlösningarna för trafiken och tekniken, projektets konsekvenser, preliminär kostnadsberäkning och principerna för bekämpning av olägenheter. Med hjälp av utredningsplaneringen kan nödvändiga områden reserveras för framtida behov så att områdena som behövs för trafiklederna inte läggs i ny markanvändning eller att det byggs i områdena. Eftersom det är frågan om ett projekt av betydande storlek krävs också ett beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras. Vägsträckningen beaktas också i kommunernas egen planering av markanvändningen.

Innan projektet kan genomföras, efter att utredningsplanen har godkänts ska en vägplan utarbetas och i samband med byggandet en byggplan.

Dialog

Utgångspunkter

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen och bedömningen av konsekvenser. Åsikter om projektet och dess alternativ samlas in under hela planeringen. Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Man strävar efter att olika aktörer ska växelverka när det gäller att fastställa målen för projektet och att genomföra planerings- och bedömningsprocessen. Detta strävar man efter att uppnå genom att informera öppet om projektet och ordna olika möjligheter för invånarna att delta i processen. Målet är att planeringslösningarna och de bedömda konsekvenserna av dem skall kunna accepteras på så bred front som möjligt.

Information

Invånarna och andra intressegrupper informeras med hjälp av pressmeddelanden, tidningsannonser, en postningslista och projektets webbplats. Material från informationsmöten och promemorior från workshoppar läggs ut på webben.

Evenemang för allmänheten

Under projektet ordnas informationsmöten för allmänheten med hänsyn till pandemisituationen. Under infomötena som ordnades år 2019 presenterades projektet och MKB-programmet.   På grund av coronavirusepidemin ordnades inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen våren 2020, men en presentation om beskrivningens resultat var framlagd på miljöförvaltningens webbplats. I mars 2021 presenterades utkastet till utredningsplan för allmänheten vid ett virtuellt infomöte för allmänheten. I november 2021 presenterades det nya vägsträckningsalternativet i bedömningen vid två infomöten för allmänheten i Laihela och i Helsingby.  Kompletteringen av MKB-beskrivningen presenterades under ett infomöte för allmänheten 5.5.2022 i Laihia. Det var också möjligt att delta elektroniskt i infomötet.

Utredningsplanen, som håller på att bli färdig, presenterades i 2023 i mars och oktober på ett finskspråkigt möte för allmänheten i Laihela och på ett svenskspråkigt möte för allmänheten i Korsholm. Man kunde också delta i möten på distans med hjälp av Microsoft Teams-applikationen.

Workshoppar

Inom projektet ordnades två workshoppar för intressegrupperna. Materialet som produceras i workshopparna har utnyttjats i planeringen och i konsekvensbedömningen. Den första workshoppen ordnades 2.4.2019 före MKB-programmet lades fram till påseende. Den andra workshoppen ordnades 23.1.2020 i samband med konsekvensbedömningen.

Möten som hållits för växelverkan

6.2.2019 Möte för allmänheten, Laihela ungdomsförenings lokal, Laihela
2.4.2019 Workshop för intressegrupper, ABC Expresskurvan, Vasa
15.5.2019 MKB-programmets möte för allmänheten, Laihela ungdomsförenings lokal, Laihela
23.1.2020 Workshop för intressegrupper, ABC Expresskurvan, Vasa
15.3.2021 Virtuellt möte för allmänheten, Microsoft Teams
1.11.2021 Möte för allmänheten i Laihian monitoimitalo, Laihela
2.11.2021 Möte för allmänheten i Helsingby skola, Helsingby
5.5.2022 Möte för allmänheten i Laihian monitoimitalo, Laihela
27.3.2023 Möte för allmänheten i Laihela centralskola, Laihela
28.3.2023 Möte för allmänheten i Helsingby skola, Helsingby
9.10.2023 Möte för allmänheten i Laihela centralskola, Laihela
10.10.2023 Möte för allmänheten i Helsingby skola, Helsingby

Materialet från mötena som hållits för växelverkan finns längst ner på sidan.

Anmäl dig till postningslistan

En elektronisk postningslista har skapats för att informera om hur projektet framskrider och de olika möjligheterna att delta. De som är intresserade av projektet kan anmäla sig till postningslistan genom att skicka sina kontaktuppgifter till adressen venla.pesonen (at) ramboll.fi. Vänligen uppge även förening eller annan eventuell bakgrundsorganisation.

Kontaktuppgifterna på postningslistan används endast för information som gäller planeringsprojektet. Kontaktuppgifterna behandlas konfidentiellt enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). NTM-centralen i Södra Österbotten är registerförare. Mer information finns på NTM-centralens webbplats.

Tidtabell

Utredningsplaneringen och MKB-förfarandet har inletts samtidigt i januari 2019. MKB-programmet färdigställdes i maj 2019 och MKB-beskrivningen i mars 2020.  På basis av responsen om utkastet till översiktsplan som har lämnats in av invånarna och kommunerna under vårens och sommarens lopp 2021 har det gjorts tilläggsutredningar, med anledning av vilka bedöms två nya alternativ 3a och 3b för riksvägssträckningen. De nya alternativens miljökonsekvenser har bedömdes i kompletteringen av MKB-beskrivningen som blev färdig i april 2022. Efter att MKB-beskrivningen har kompletterats och kontaktmyndigheten har gett sin motiverade slutsats fattade NTM-centralen i Södra Österbotten beslut i november 2022 om vilket alternativ som väljs för utredningsplaneringen. Efter detta utarbetas en utredningsplan utgående från alternativet, vilken blir färdig i början av 2024.