Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NMT-centralen i Södra Österbotten

Chef för enheten för väghållningsplanering

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

Förbättring av riksväg 3 vid Pada och Helsingby anslutningar, Korsholm

De riksvägsavsnitt som ska förbättras ligger i Korsholms kommun. Det första planeringsavsnittet börjar cirka 145 m före Mussmo enskilda väganslutning och upphör 160 m efter anslutningen för Pundars landsväg 17639. Det andra planeringsavsnittet finns vid anslutningarna för Helsingby-Gamla hamn landsväg 715 ja Rimal landsväg 17621. Avsnitten är angivna med grönt på kartan nedan. På planeringsavsnitten finns byarna Helsingby och Pada invid vägen.

Planeringsavsnitten på kartan.

Nuläge och problem

Riksvägen är jämn och rak vid planeringsobjekten. Vid objekten finns separata gång- och cykelvägar. Hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h vid planeringsobjekten. Vid den tidpunkt då vägplanen utarbetades hade det inträffat fyra olyckor, varav en hade lett till en personskada, på en två kilometer lång granskad sträcka av planeringsavsnittet. 

Vid Helsingby finns en fyrvägskorsning som är kanaliserad i huvudriktningen. Vid anslutningarna finns busshållplatser med tak. I närheten finns en skola. Gång- och cykeltrafiken måste passera riksvägen i plan, eftersom underfart saknas.

Vid Pada finns en fyrvägskorsning som är kanaliserad i huvudriktningen. Pada underfart går under riksvägen. Den tunga trafiken i riktning mot Tammerfors har ökat i korsningen. Vid kanaliseringen är hastighetsbegränsningen på riksvägen 80 km/h.

Planerade åtgärder

En vägplan för förbättring av rv 3 vid Helsingby och Pada anslutningar har färdigställts 2009. Planen innehåller trafiköar på riksväg 3, enskilda vägarrangemang och gång- och cykelvägar samt en underfart.

Helsingby

Trafiköar byggs i landsvägsanslutningarna. Vid anslutningen byggs en ny underfart för gång- och cykeltrafik samt företas arrangemang som gäller enskilda vägar samt gång- och cykeltrafiken. På den södra/östra sidan byggs en gång- och cykelväg. Hållplatserna blir kvar. Hållplatserna förbättras och hållplatsen i riktning mot Vasa ändras till en s.k. högklassig hållplats genom att den utrustas med bilparkering, tak och cykelställning.

Pada

Vid Pada byggs trafiköar i landsvägsanslutningarna och underfarten förlängs på den vänstra sidan, eftersom anslutningsområdet utvidgas när anslutningsgeometrierna görs enligt anvisningarna.

Effekter

De föreslagna åtgärderna förbättrar trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. Utvecklingen av det övriga vägnätet i anslutning till förbättringen av riksvägen förbättrar förbindelserna i det lokala vägnätet. 

Förhållandena för gång- och cykeltrafiken förbättras när det byggs en underfart samt gång- och cykelvägar. 

Fortsatt planering

Projektet väntar på finansiering. Före genomförandet bör planernas aktualitet och kompatibilitet med utredningsplanen för rv 3 Helsingby-Laihela som utarbetas 2019 - 2020 kontrolleras och nödvändiga ändringar göras samt en detaljerad arbetsplan utarbetas.