Hoppa till innehåll

Under sommaren utförs mer banarbeten än förra året

Publicerad 27.5.2022

Största delen av årets banarbeten utförs under sommaren. I år utförs mer banarbeten än förra året. Man strävar efter att schemalägga banarbetena så att de orsakar så lite olägenheter som möjlighet för järnvägstrafiken och därigenom för passagerarna.

”År 2022 beräknas man spendera 350 miljoner euro på utvecklingsprojekt, vilket är klart mer än 2021. I år pågår därför många stora banprojekt med full volym”, berättar avdelningsdirektör Jussi Lindberg från Trafikledsverket.

Med finansieringen för bastrafikledshållningen genomför man renoveringar av järnvägarna och mindre förbättringsprojekt. Man genomför byggarbeten i form av bland annat förnyande av räls, sliprar och bankonstruktioner samt reparationer av broar och tunnlar. Precis som förra året genomförs dessa åtgärder för 200 miljoner euro år 2022.

”Fastställandet av tidpunkterna för banarbeten kräver alltid noggrann planering, och därför schemaläggs i synnerhet större avbrott redan flera månader i förväg”, säger Juha Kröger, sakkunnig inom järnvägstrafik.

Banarbeten som påverkar trafiken sommaren 2022

Man bör tänka på att tidpunkterna för arbeten kan ändras och att man alltid ska iaktta normal försiktighet vid plankorsningar, eftersom arbetsmaskiner och arbetståg kan röra sig på spåret.

I listan över banarbeten fokuserar man särskilt på arbeten som påverkar passagerartrafiken.

Södra Finland

 • Vid Helsingfors centralstation påverkar byggandet av Kajsatunneln (Helsingfors stads projekt) förändringar i spåren och rutterna under sommaren. Nästa större förändring sker i början av augusti, då spår 10–13 förkortas och spår 14–17 återställs till sin normala längd.
 • På Helsingfors centralstations bangård kommer byten av växlar och andra underhållsarbeten att orsaka förändringar i spåren i maj och juni.
 • På Böle och Ilmala stationer kommer byggandet av en ny bro över Lokvägen att medföra ändringar i spåren under sommaren samt trafikarrangemang under enstaka nätter, preliminärt i slutet av juni.
 • På Böle station kommer också upprustningen av fackverksbron att medföra ändringar i spåren, preliminärt i slutet av augusti.
 • Syftet med projektet för att förbättra förmedlingskapaciteten på avsnittet Böle–Riihimäki är att förbättra banavsnittets trafikkapacitet och tolerans för störningar så att förutsättningarna för att öka antalet förbindelser förbättras. Förnyelsen av bangården i Dickursby medför förändringar i fråga om vilka spår tågen ankommer till och avgår från. Byggandet av ett tilläggsspår på avsnittet Kytömaa–Ainola sommaren 2022 genomförs med små trafikarrangemang.
 • Byte av brolock på Gråsiskavägen: i olika skeden av arbetet kommer en del av spåren att tas ur bruk på avsnittet Hanala–Kervo. Arbetet medför hastighetsbegränsningar för tåg.
 • Reparation av tunnel i Esbo, effekter på närtrafiken. Vid midsommar bryts trafiken mellan Esbo och Kyrkslätt från den 25 juni kl. 0.55 till den 26 juni kl. 6.55.
 • Förnyandet av bron över järnvägen i Kyrkslätt orsakar trafikarrangemang i tågtrafiken. Vid midsommar bryts trafiken mellan Esbo och Kyrkslätt från den 25 juni kl. 0.55 till den 26 juni kl. 6.55.
 • I projektet för elektrifiering och förbättring av plankorsningar på avsnittet Hyvinge–Hangö är målet att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från trafiken. Man avlägsnar eller förbättrar också plankorsningar. Arbetet utförs huvudsakligen nattetid. Under sommaren används dock bussar för ersättande persontrafik mellan Karis och Hangö.

Västra Finland

 • I banprojektet Kuppis–Åbo utvecklas passagerar- och godsbangårdarna i Åbo samt byggs ett dubbelspår mellan järnvägsstationerna i Kuppis och Åbo. Trafikavbrott: Avsnittet Salo–Åbo stängs för trafik den 15 augusti kl. 0.00–23.59. På avsnittet Åbo–Kuppis genomförs arbetet under ett långt trafikavbrott på över ett år, som börjar den 15 augusti.
 • På avsnittet Toijala–Tammerfors bryts trafiken för 48 timmar under midsommaren 24.6–26.6, då broarna vid Miemola, Viialatehdas och Viialanjoki repareras.
 • Projektet för förbättring av säkerhetsanordningar på avsnittet Tammerfors–Seinäjoki förbättrar banans användbarhet och minskar känsligheten för störningar i tågtrafiken i hela västra och södra Finland för decennier framåt. Ibruktagandet av nya ställverk orsakar trafikavbrott på ca 17 timmar på helgerna under perioden 28.5–19.6.
 • På avsnittet Tammerfors–Jyväskylä sker ett 60 timmars avbrott vid midsommar, under vilket man reparerar tunnlar och bergskärningar samt utvecklar trafikplatsen i Orivesi. Preciseringar för de olika avsnitten: Tammerfors–Jyväskylä är stängd 24.6 kl. 3.30–25.6 kl. 3.30 och Jämsänkoski–Jyväskylä är stängd 25.6 kl. 3.30–26.6 kl. 15.30.
 • Förnyande av trummor orsakar följande trafikavbrott:
  Orivesi–Haapamäki är stängd 18.6 kl. 19.10–19.6 kl. 12.30
  Haapamäki–Keuru är stängd 6.8 kl. 23.00–7.8 kl. 11.00
  Haapamäki–Seinäjoki är stängd 13.8 kl. 21.40–14.8 kl. 13.50 samt 20.8 kl. 17.20–21.8 kl. 14.30.

Norra Finland

 • Byggandet av en ny bro över järnvägen i Kållby på avsnittet Seinäjoki–Karleby orsakar ett 24 timmars trafikavbrott 20–21.8.
 • I projektet för bangården i Karleby medför ett byte av växlar två trafikavbrott på 16 timmar under perioden 16–19.9. Förnyandet av säkerhetsanordningar orsakar ett trafikavbrott på 48 timmar 31.10–2.11.
 • Målet med projektet för nya trafikplatser på banavsnittet Uleåborg–Kemi är att säkerställa de godstrafiktransporter som näringslivet behöver. Byggandet av trafikplatser i Lähessuo och Maksniemi orsakar många trafikavbrott av olika längd dag- och nattetid både vardagar och helger under nästan hela byggtiden.
 • Ett byte av växel i Misi på avsnittet Uleåborg–Kemi genomförs under ett 50 timmars trafikavbrott från den 22 augusti kl. 20.00 till den 24 augusti kl. 22.00.
 • I projektet för nya trafikplatser på avsnittet Uleåborg–Kontiomäki byggs nya mötesplatser för långa tåg i Liminpuro i Vaala, i Kuusikkoniemi i Paldamo och i Niska i Utajärvi. Man förlänger också den befintliga trafikplatsen i Utajärvi. De mest betydande arbetena med trafikplatserna utförs under 24 timmars trafikavbrott veckorna 22–26, 37, 38 samt 44–47, alltid mellan tisdag kl. 6.00 och onsdag kl. 6.00.
 • Målet med elektrifieringen av avsnittet Idensalmi–Ylivieska är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och industrins konkurrenskraft samt att minska de skadliga utsläppen från transporter. Projektet orsakar många trafikavbrott av olika längd både dag- och nattetid under nästan hela byggtiden.
 • Reparationen av järnvägsbron i Siikajoki på avsnittet Tuomioja–Uleåborg orsakar ett 12 timmars trafikavbrott från den 18 juni kl. 20.00 till den 19 juni kl. 8.00. Veckorna 26–32 bryts trafiken kl. 11.20–16.20 från måndag till torsdag. Söndagen den 21 augusti sker också ett trafikavbrott på ca 12 timmar.

Östra Finland

 • I banprojekt Luumäki–Imatra på avsnittet Joutseno–Imatra byggs ett nytt dubbelspår parallellt med det nuvarande enkelspåriga avsnittet. På avsnittet Luumäki–Joutseno görs en grundlig förbättring av det nuvarande spåret, och broarbeten utförs på hela avsnittet. Arbetet orsakar trafikavbrott på 24–48 timmar under nästan hela byggtiden. Avbrotten på 24 timmar sker veckorna 21–24, 26–31 och 33–43. Avbrotten på 48 timmar sker under midsommarveckan, det vill säga vecka 25, samt vecka 32.
 • På grund av bangårdsprojektet i Joensuu sker trafikavbrott nattetid under hela byggtiden.
 • På avsnittet Pieksämäki–Joensuu bryts trafiken på grund av upprustning av underfarten i Heinävesi 6–9.9.
 • I banprojektet på avsnittet Kouvola–Kotka/Fredrikshamn arbetar man under sommaren med flera broobjekt. Det längsta avbrottet under projektet är ett 96 timmars avbrott vid midsommar, från den 23 juni kl. 6.00 till den 27 juni kl. 6.00. Dessutom sker ett 60 timmars trafikavbrott från den 28 oktober kl. 18.00 till den 31 oktober kl. 6.00. Under nästan hela byggtiden förekommer 5–24 timmar långa trafikavbrott i området under helger och vardagar.

Övriga banarbeten

Utöver ovan nämnda arbeten utförs många service-, gransknings- och underhållsarbeten på alla banavsnitt, men dessa arbeten utförs i regel när tågtrafiken tillåter det.

Information om ersättande persontransporter och mer detaljerad information om de avvikande tågtidtabellerna finns på VR:s webbplats.

I projektsökningen på Trafikledsverkets projektsidor hittar du alla projekt

Mer information

Juha Kröger, sakkunnig, trafikledning och styrning, [email protected]

Jussi Lindberg, avdelningsdirektör, [email protected]


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.