Hoppa till innehåll

Städerna Helsingfors, Åbo och Tammerfors bildar tillsammans en viktig tillväxttriangel. Trafikledsverket har gjort utredningar gällande persontrafikens utsikter på Helsingfors–Åbobanan, de ekonomiska konsekvenserna  och utvecklandet av det omfattande metropolområdet. Förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo har strategisk betydelse för Finlands transportsystem och en snabb tågförbindelse mellan städerna skulle tjäna ett stort antal människor.

Fördelarna med kortare restid och smidigare trafikförbindelser

Projektet skulle innebära kortare restid mellan Helsingfors och Åbo, bättre trafikförbindelser mellan områdena och därigenom ett utvidgat pendlings- och arbetsmarknadsområde. Med hjälp av projektet eftersträvar man att företagen skulle börja utvidga sina affärsverksamhetsområden. Därtill vill man stöda turismen och förstärka områdenas attraktions- och konkurrenskraft.

Fortsatt planering pågår

I budgeten för 2017 har ett anslag på 10 miljoner euro beviljats för den fortsatta planeringen av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Man uppskattar att den pågående planeringen varar till slutet av 2020. Projektet kan indelas i tre olika helheter: Esbo stadsbana, direktbanan Esbo–Salo, dubbelspåret Salo–Åbo samt bangårdarna i Åbo. En järnvägsplan har redan utarbetats för Esbo stadsbana och planeringen av denna återupptas först efter ett eventuellt investeringsbeslut. För bangårdarna i Åbo utarbetas en järnvägsplan och för dubbelspåret Salo–Åbo utarbetas en utredningsplan.

En utredningsplan utarbetas även för direktbanan Esbo–Salo. Alla tekniska planlösningar är färdiga och direktbanans utredningsplan kommer att finnas på Trafikledsverkets nätsida för 30 dagar under våren 2021. Du kan bekanta dig med de senaste kartorna och längdsnitten här:

Kartor

-Esbo–Lojo

-Lojo–Suomusjärvi

-Suomusjärvi–Salo

Längdsnitt

-Esbo–Lojo

-Lojo–Suomusjärvi

-Suomusjärvi–Salo

Nära samarbete med olika intressegrupper

Planeringen framskrider i nära samarbete med kommunerna längs banan, landskapsförbunden och övriga intressegrupper. En stor del av markanvändningsinformationen kommer från kommunerna och landskapsförbunden som aktivt deltar i planeringen och projektarbetet. Planeringshelheterna utgörs av planering enligt banlagen. Medborgare och olika intressegrupper har rätt och möjlighet att yttra sig i olika skeden av planeringen. Planerna hålls framlagda för allmänheten och under planeringsskedet ordnas möten där allmänheten kan ge respons om planerna.