Hoppa till innehåll

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron: konsekvenserna för vattendragen minimeras genom omsorgsfull planering och uppföljning

Publicerad 29.6.2023

Då broarna byggs delvis i vattnet påverkar det oundvikligen också vattenmiljön i området. Därför måste konsekvenserna beaktas noggrant redan i projektets planeringsskede, eftersom en del av arbetsskedena måste periodiseras för att lindra konsekvenserna. Arbetet styrs framför allt av tillståndet enligt vattenlagen och kraven i tillståndet ställer ramvillkor för byggandet. Projektet strävar till att minimera konsekvenserna för vattendragen.

Buller undersöks med undervattensmikrofoner

Konsekvenser av byggandet som i huvudsak berör vattendragen är främst grumling av vattnet, buller samt förändringar i vattnets strömning. 

Av de olika arbetsskedena kan muddring och grävning orsaka grumling av vattnet lokalt. Även om man strävar efter att begränsa grumlingen kan den tillfälligt driva fiskarna någon annanstans, eftersom många fiskarter inte trivs i grumligt vatten. Pålningen å sin sida orsakar undervattensbuller. Det är viktigt att följa upp bullret så att det inte orsakar för stora olägenheter för vattenorganismerna.

"Projektet genomgick på våren bullerundersökningar på grund av pålning. I undersökningarna mättes ljudfrekvensen för borrpålningar med undervattensmikrofoner. Dessutom bedömdes dess eventuella konsekvenser för fiskar, sälar och tumlare som rör sig i området", berättar Maria Timonen, sakkunnig gällande vattendrag vid NTM-centralen.

Å andra sidan har byggandet också gynnsamma konsekvenser: Den allt bredare öppningen på Hessundsbron möjliggör enligt Timonen en ännu bättre vattenströmning i området.

arbetsbro och pålar som reser sig från vattnet genom arbetsbron.

Buller under vattnet från pålningsarbeten följs upp med hjälp av undervattensmätare. 

God framförhållning och utredningsarbete bär långt

De konsekvenser och risker som byggandet kan medföra för vattendragen utreds grundligt i olika skeden av projektet. Under arbeten där vattendragen berörs mäts vattnets grumlighet och dessutom tas vattenprover från området. 

Även till exempel genom en kontroll av fiskebeståndet följer man upp hur byggarbetena eventuellt har påverkat fiskarna. Då utförs provfiske på området före, under och i slutet av byggandet.

Trots ett omsorgsfullt utredningsarbete kan det alltid ske överraskningar under arbetets gång. Ofta beror överraskningarna på att till exempel förorenad jord har blivit begraven under tidens gång och dylikt som man inte kunnat förutse innan arbetet inleddes. Byggplatsens storlek underlättar dock utredningsarbetet och beredskapen för olika situationer.

"Byggplatsen vid Rävsund och Hessund är lyckligtvis ganska liten, vilket har gjort det lättare att undersöka området på förhand. Det minskar naturligtvis riskerna för stora överraskningar", betonar Timonen.

Arbetet förläggs enligt naturens kretslopp

Tidpunkten för arbetet är väsentlig med tanke på konsekvenserna för vattendragen. Planeringen och samordningen av arbetsskedena kräver noggrannhet och skicklighet för att verksamheten på arbetsplatsen ska löpa smidigt enligt tidtabellen, samtidigt som man respekterar miljön.

Till exempel på sommaren är arbeten som grumlar vatten skadliga, eftersom det frigör näringsämnen som i sin tur ökar tillväxten av alger såsom blågrönalger. Även fiskodlingskassarna i havet vid Fiskeriskolan i Hessundsområdet beaktas när arbetet utförs, så att arbeten som orsakar buller eller grumlighet inte belastar fiskar som lever i kassarna.

Dessutom planeras arbetsskedena med beaktande av fåglarnas häckning och fiskarnas lektid från våren till sommaren.

"Fiskarna får årligen lekro från byggandet från mitten av april till mitten av juni. Under denna lekpaus utför vi inte arbeten som orsakar buller eller grumlar vattnet ", säger Timonen.