Hoppa till innehåll

Informationspaket om vinterunderhållet av vägar

Publicerad 5.11.2020 11.43

Trafikledsverket och NTM-centralerna satsar särskilt på vinterunderhållet av livligt trafikerade vägar.

Förra vintern var speciell. I söder snöade det knappt alls, men längre norrut slog drivorna rekord. Hur blir vintern i år?

”Vintrarna i Finland varierar, men vanligtvis hör både milt och smällkallt väder och allt däremellan vintern till”, säger Otto Kärki, chef för Trafikledsverkets enhet för styrning och utveckling av underhåll.

Trafikledsverket och NTM-centralerna ansvarar för underhållet av de statliga landsvägarna. Trafikledsverket ansvarar för riktlinjerna för vinterunderhållet och att underhållet är enhetligt. NTM-centralerna konkurrensutsätter, avtalar om och övervakar entreprenaderna.

Den första åtgärden som trafikanterna ser är att plogpinnar dyker upp längs vägarna. Och när vintern slutligen kommer plogar underhållet snö, saltar eller sandar vägar samt jämnar ut isiga vägytor. Vinterunderhållets servicenivå beror på till vilken vinterunderhållsklass vägen hör. Genom en ny entreprenadmodell har man försökt effektivisera kvaliteten.

”Till exempel 2019 höjde Trafikledsverket underhållsklasserna i synnerhet för livligt trafikerade vägar. Vi fick genast positiv respons från trafikanterna”, berättar Kärki.

Vinterunderhåll av bättre kvalitet på många vägar

I och med att underhållsklasserna höjdes, höjdes kvalitetskraven på många vägar och åtgärdstiderna för underhållet stramades åt. Ändringen hade samband med de nya riktlinjerna för vinterunderhållet. De nya riktlinjerna för verksamheten tillämpas på alla huvudvägar och på cirka 40 procent av entreprenaderna i hela vägnätet. De nya strängare kvalitetskraven införs allteftersom avtalen förnyas. De införs även i resten av entreprenaderna 2021–2023.

Höjningen av underhållsklasserna innebär dock inte att man kan slopa prioriteringarna inom underhållet. På huvudvägarna är vinterunderhållsklasserna högst, eftersom två tredjedelar av all landsvägstrafik kör på dessa vägar. Även mindre trafikerade vägar underhålls, men åtgärdstiderna är längre och kvalitetskraven lägre.

”På lågtrafikerade vägar kan väglaget till exempel under en snöstorm vara problematiskt i flera timmar, och man måste köra mycket försiktigt. Snön kan samlas i strängar med packad snö. Tyvärr är det inte ekonomiskt möjligt att hålla alla vägar snöfria eller ens helt jämna”, säger Kärki.

Hur väl vinterunderhållet lyckas beror också på vädret under den kommande vintern.

”Halkbekämpningen är svårare och måste göras oftare om vädret ligger kring noll. Ur underhållssynpunkt kan en riktigt kall vinter ibland vara lättare än en mild vinter”, konstaterar Kärki.

I synnerhet när det är dåligt före vintertid bör bilisterna komma ihåg att hålla ordentliga säkerhetsavstånd, rätt situationshastighet och vara allmänt försiktiga.

Fem punkter för vinterunderhållet

1) Halka bekämpas alltid så långt möjligt på förhand. Vägarna saltas ofta kvälls- och nattetid och tillräcklig friktion på vägar med packad snö upprätthålls genom att ytorna ruggas upp och sandas.

2) De livligaste vägarna plogas först. Målet är att det inte får finnas mer än några centimeter snö på livligt trafikerade vägar eller gång- och cykelleder.

3) Halka på livligt trafikerade vägar bekämpas med salt och på andra vägar med sand eller genom att göra den isiga vägytan skrovligare.

4) Du kan ge respons om vinterunderhållet, till exempel via Responskanalen: https://palautevayla.fi/aspa?lang=sv

5) Aktuell information om väglag och vinterunderhåll finns i tjänsten Trafikläget. I tjänsten hittar du bland annat väglagskameror och uppgifter om när vinterunderhållsåtgärder har vidtagits på vägen. Tjänsten finns på adressen https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Mer information

Söker du mer detaljerad information om vinterunderhållet? Gå in på Trafikledsverkets webbplats: https://vayla.fi/sv/underhall/vagnatet/vintervaghallning

Enhetschef Otto Kärki,
Styrning och utveckling av underhåll,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3330
[email protected]