Hoppa till innehåll

Fungerande arbetsfaser möjliggör smidigt banarbete

Publicerad 27.5.2021

Samordningen av tågtrafiken och byggandet kräver en grundlig förhandsplanering för att de olägenheter som byggandet orsakar ska kunna minimeras. Samarbetet med intressentgrupperna är viktigt såväl i arbetsskedesplaneringen som under själva banarbetet.

Kuvituskuva, jossa ratatyöt käynnissä Helsingissä ja kuvassa näkyy myös juna.

På sommaren börjar byggandet på banorna snabbt. Detta innebär ofta också att arbetsplatserna blir tydligare synliga för passagerarna. Även om själva byggandet koncentreras kraftigt till sommarens olika månader, görs en effektiv och omfattande planering av byggarbetena året runt. God framförhållning garanterar att arbetet flyter smidigt även på arbetsplatsen.

Förutom att man granskar själva arbetsobjektet och sättet att utföra arbetet måste man också beakta byggandets konsekvenser för omvärlden - hur möjliggörs byggandet på ett säkert och effektivt sätt med beaktande av att trafiken fungerar? Genom god planering kan man välja effektiva arbetsmetoder med hjälp av vilka man också minimerar trafikolägenheterna och utnyttjar avbrotten effektivt. Till exempel när man bygger broar görs broarna så färdiga som möjligt bredvid banan och trafiken avbryts endast under den tid bron flyttas till sin plats.

Vid längre trafikavbrott genomförs både byggande och banunderhåll på flera olika ställen, varvid antalet avbrott kan minskas. För avbrotten utnyttjas nattens tysta timmar, veckoslut, helger och sommarlov, då arbetsresetrafiken är som minst. Och eftersom konsekvenserna i bannätet sträcker sig långt är det viktigt att också beakta de inbördes konsekvenserna mellan olika arbetsställen.

Arbetsskedesplaneringen kräver omfattande samarbete, eftersom det är fråga om ett samspel mellan många olika aktörer. Banarbetet påverkar ibland även passagerartrafiken, varvid till exempel samarbetet med olika trafikidkare och trafikbeställare spelar en viktig roll.

"En lyckad process för att samordna banarbeten och trafiken kräver tid och nära samarbete med intressentgrupperna. Det är mycket viktigt att de andra aktörerna deltar i projektets arbetsskede och att problemen löses tillsammans. Det är bra att kunna definiera begränsningarna för trafiken i ett tidigt skede så att intressentgrupperna kan reagera på förändringarna och informera om dem i tillräckligt god tid ", berättar Juha Kröger, sakkunnig inom styrning och hantering av järnvägstrafiken.

År av förberedelser innan ibruktagande av det nya ställverket i Kervo

När resenären stiger på tåget är tågets tidtabell och avgångsspår kända redan flera veckor i förväg. Samma princip fungerar också vid planeringen av banarbeten, men arbetet kräver ibland till och med flera år av förberedelser i stället för veckor. Ett bra exempel på en omfattande samordning av trafiken och byggandet är ibruktagandet av Kervos nya ställverk som genomförs på sommaren. Förnyandet av ställverket är en del av ett större projekt för att öka kapaciteten mellan Helsingfors och Riihimäki, där syftet är att förbättra funktionaliteten hos Finlands livligaste banavsnitt.

Ibruktagandet av ställverket i Kervo har en betydande inverkan på passagerartrafiken och banarbetet orsakar ändringar i tågens avgångsspår och restider.  Därför har förhandsplaneringen varit mycket lång och även det tidigare nämnda samarbetet med intressentgrupperna har varit en viktig del av projektet.  Den första ibruktagningsmodellen blev klar i början av 2018.

"Arbetets faser har finslipats steg för steg så att arbetet flyter bättre i gott och konstruktivt samarbete med olika aktörer. På så sätt säkerställer man både att arbetet utförs och att passagerarna rör sig tryggt och så smidigt som möjligt", berättar projektchef Riitta Parviainen.

Tilläggsinformation

sakkunnig, styrning och administration av järnvägstrafiken
Juha Kröger
tfn 029 534 3853,
[email protected]


projektchef
Riitta Parviainen
tfn 0295 34 3034
[email protected]