Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: trafikledsarbete med många skeden – reparationer av landsvägen tryggar trafikförbindelsen till Åbolands skärgård

Publicerad 20.12.2023

Utöver förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron förbättras också Skärgårdsvägens skick på båda projektdelarna. Trafikmängderna i området har förutspåtts öka med cirka 30 procent under de närmaste åren. Därför är vägens goda skick en grundläggande förutsättning för fungerande trafik.

I broområdena förbättras landsväg 180 på en sammanlagt cirka 3,8 kilometer lång sträcka. Trafikens smidighet och säkerhet främjas bland annat genom förnyade anslutningslösningar samt genom att gång- och cykelleder görs enhetligare på båda projektdelarna. Samtidigt blir det också lättare för tunga industriella transporter att röra sig i området. 

"Förbättringen av väglederna i kombination med de nya broarna tryggar framgången av viktiga industritransporter. Minskningen av antalet anslutningar och till exempel Fiskeriskolans planskilda anslutning som ska byggas förbättrar smidigheten och säkerheten på den livliga landsvägen, både när man ansluter sig till och avlägsnar sig från vägen", berättar Samuel Laitinen, arbetschef för trafikledsbyggande vid Kreate.

Mångsidigt byggande och omsorgsfull planering

De landsvägar som leder till broarna byggs enligt de nya broarna som kommer att ligga öster om de nuvarande broarna. Anslutningarna förbättras, men utöver det bygger man också viltstängsel, bullerskydd och belysning på vägavsnitten. Byggandet av Ljusudda underfart och en underfart på Rävsundets sida, söder om Riåkersvägens anslutning, underlättar fotgängarnas och cyklisternas framfart. 

Enligt Laitinen är projektets trafikledsarbeten särskilt mångsidiga eftersom byggandet av vägen är förknippat med exceptionellt många olika arbetsslag och skeden. Arbetet omfattar dessutom schaktning, vattenhantering, flyttning av ledningar samt krävande grundarbeten på vägarna.

"Det är svårt att planera och samordna många olika arbetsskeden, i synnerhet när arbete utförs i förhållanden där det på grund av trafiken finns ganska lite utrymme. Ordningen av byggandet ska planeras noggrant så att arbetsskedena och deras detaljer genomförs i rätt tid. På så sätt säkerställer man att arbetet framskrider smidigt", betonar Laitinen.

Väg, reflekterande lameller och högar av jordmaterial med sten vid vägkanten.

Den nya sträckningen av Fiskeriskolvägen i Hessundet.

Stöd och hållbarhet genom grundförstärkning

Innan man bygger de lager på landsvägen som är synliga ska man se till att vägens botten är tillräckligt stabil och hållbar. Enligt Laitinen är mjuka bottenförhållanden ett av projektområdets särdrag och orsaken till att man har varit tvungen att göra grundförstärkningar på vägavsnitten.

Metoder för grundförstärkning är bland annat massabyte, där mjuka jordmassor ersätts med sprängsten, pålplattor samt pelar- och lamellstabilisering. När man gör pålplattor slås pålar i marken, varefter en stadig betongplatta gjuts ovanpå dem. Vid pelarstabilisering förstärks däremot vägskiktet till ett bärande strukturbotten genom att till exempel blanda kalk- eller cementbaserat bindemedel med en pelarliknande maskin (se bild). Vid stabilisering med lameller stöds marken med tunna skivformade lamellkonstruktioner.

Den livliga vägen där byggandet utförs medför egna utmaningar. Säkerheten i både trafiken och byggandet garanteras genom omsorgsfull planering och trafikstyrning.

"Projektet har en separat trafikgrupp där man går igenom och godkänner planerna för trafikledning. Man strävar efter att alltid informera invånarna om kommande ändringar på förhand. Med omfartsvägar säkerställer man dessutom att byggplatstrafiken kan löpa tryggt på byggarbetsplatsen", preciserar Laitinen.

Åker på ett lerigt fält med en stabiliseringsmaskin i förgrunden. En lång pelarliknande del är fastsatt på maskinens hals.

Pilarstabilisering i Ekbackaområdet.

Arbetet fortsätter nästa år

För trafikledsarbetets del slutfördes alla omvägar och ledningsförflyttningar i båda projektdelarna under 2023. För närvarande byggs nya vägavsnitt och arbetet fortsätter nästa år.

Nästa år omfattar arbetslistan för projektdelen på Hessundsbron bland annat byggande av vägens slutliga konstruktionsskikt och bullerhinder, beläggningsarbeten samt vägmarkeringar och grönarbeten. Fiskeriskolans överfart och Ljusudda underfart blir också klara under hösten. Vägavsnittet öppnas i sin helhet för trafik i slutet av 2024.

Pelarstabiliseringarna i Ekbackaområdet, som är en del av Rävsundsbrons projektdel, färdigställs i början av året. Den nya vägsträckningen öppnas delvis för trafik under hösten 2024, varefter man i Ekbacka börjar bygga nya anslutningar, bullerskydd samt gång- och cykelleder. Dessutom börjar man bygga breddningar av körfälten på vägområdet mellan Kårlaxvägen och Ekbacka och förbättringar av Kårlax korsningsområde. Markbyggnadsarbetet i projektområdets norra ända inleds också nästa år. I sin helhet öppnas vägavsnittet för trafik när den nya bron blir färdig i slutet av 2025.