Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Ledande trafikssystemsexpert

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Förbättring av stamväg 63 på avsnittet Ena–Kaustby

Vägprojekt Under planering Södra Österbotten Mellersta Österbotten Österbotten

Stamväg 63 en viktig vägförbindelse mellan landskapen i synnerhet med tanke på näringslivet. I det nuvarande skicket har vägen inte en sådan nivå som en stamväg ska ha. I planeringsområdet är stamväg 63 ett vägavsnitt med många problem och stora brister när det gäller smidighet och säkerhet. Planeringsområdet omfattar ett cirka 14 kilometer långt vägavsnitt mellan Ena i Evijärvi och Kaustby. Syftet med projektet är att förbättra vägavsnittets trafiksmidighet, förutsägbarhet samt restiden och trafiksäkerheten. Målet är också att minska bullerolägenheterna som invånarna längs vägen utsätts för och att förbättra förhållandena för gång- och cykeltrafik.

Stamväg 63 går i sydväst-nordvästlig riktning från Kauhava till Ylivieska och vägens betydelse för trafiken mellan landskapen och riksdelarna har ökat i och med att vägen har förbättrats. I synnerhet de logistiska transporterna inom näringslivet använder rutten i trafiken från Mellersta och Norra Österbotten till Södra Österbotten och därifrån vidare till hamnarna längs västkusten. De tekniska bristerna försämrar idag trafiksäkerheten och en smidigt löpande trafik på vägen.

Stamväg 63 har förbättrats genom att bredda vägen och förbättra vägens geometri så att den bättre motsvarar kraven på servicenivå i huvudvägnätet. Avsnittet Evijärvi–Ena har förbättrats under åren 2017–2018 då vägen breddades, konstruktionen förbättrades, de snävaste kurvorna rätades ut och vägen fick bättre utjämning på en sträcka av 11,5 km. Förbättringsåtgärderna har dock inte utförts på det multiproblematiska avsnittet Ena-Kaustby. Trafikmängden på vägavsnittet Ena-Kaustby varierar mellan 1670 och 2330 fordon per dygn (medeldygnstrafiken år 2019), av vilket antalet tunga fordon (260–280 fordon/dygn) är betydande. Genom att förbättra vägavsnittet förväntas trafikmängderna öka mer än i grundprognosen, eftersom betydande förbättring av vägen samlar upp trafik från ett större område.

På vägavsnittet är hastighetsnivån låg på grund av den bristfälliga geometrin, vilket försämrar trafikens smidighet på stamvägen. Vägförbindelsen genom byarna, otaliga enskilda väganslutningar, för smal genomskärning och tilltagande trafikmängder orsakar otrygghet. Under de senaste fem åren (2017–2021) har sammanlagt 19 trafikolyckor som kommit till polisens kännedom inträffat på vägavsnittet. Av dessa har sex lett till skador och en till dödsfall.

Projektets innehåll

Projektet förbättrar vägavsnittets trafiksmidighet, förutsägbarhet samt restiden och trafiksäkerheten. Målet är också att minska bullerolägenheterna som invånarna längs vägen utsätts för och att förbättra förhållandena för gång- och cykeltrafik. Projektet minskar också betydligt utsläppen från trafiken. 

Behoven av att förbättra vägavsnittet omfattar breddning av vägen, förbättring av geometrin, färre enskilda väganslutningar, ökning av sikten både längs vägen och i anslutningarna, förbättring av trafiksäkerheten och miljöolägenheterna såsom helheten som bullret från vägen skapar. 

En lokaliseringsplan har utarbetats för projektet år 2021. Huvudalternativen i lokaliseringsplanen presenteras i den bifogade bilden. I projektbedömningen visade sig den långa uträtningen ALT2, som visas med rött på bilden, vara det klart bästa alternativet till konsekvenserna, genomslagskraften och den samhällsekonomiska effekten för att lösa problemen på vägavsnittet. Detta alternativ valdes således till det primära alternativet för den fortsatta planeringen. Planeringsområdet är cirka 14 kilometer långt, av vilket cirka 11 kilometer utgör ny vägsträckning. Den nya vägsträckningen planeras med en hastighetsbegränsning på 100 km/h.

Bild. Huvudalternativen som undersökts i lokaliseringsutredningen.

Den nya stamvägssträckningen förkortar restiden för personbilstrafiken med cirka 3,5 minuter och även den tunga trafikens restid minskar med nästan 3 minuter. Projektet förbättrar trafiksäkerheten, minskar trafikutsläppen med cirka 13 % och minskar på ett avsevärt sätt bullerproblemen samt förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafik i regionen. Projektet verkställer väl den riksomfattande trafiksystemplanens huvudmål om tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Projektet förbättrar i synnerhet tillgängligheten mellan regionerna och även internt i områdena såsom även servicenivån för resor och transporter i anslutning till dessa. Utöver detta verkställer projektet också målen för hållbarhet och effektivitet.

Enligt förplaneringsskedet är den preliminära kostnadsbedömningen för projektet cirka 23 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex Maku 120, 2015=100). Projektets nyttokostnadsförhållande är cirka 1. Det finns ännu ingen tidtabell eller finansiering för noggrannare planering av projektet.

Lokaliseringsplanen och tillhörande projektbedömning (doria.fi)

I projektkortet finns också mer information om projektet (på finska): Kt 63 Ina-Kaustinen, hankekortti (pdf)