Hoppa till innehåll

Trafikledsverket publicerade tre utredningar om Kustbanan – ny information om reparations- och utvecklingsbehoven

Publicerad 8.2.2024 15.40

 

Vilka reparations- och utvecklingsbehov finns det på Kustbanan från Helsingfors till Åbo? Vilka åtgärder är mest effektiva och brådskande? Bland annat dessa frågor ger Trafikledsverket svar på i sina färska utredningar.

Trafikledsverket publicerade i februari 2024 tre separata utredningar om Kustbanan. Publikationerna är:

Även om det är fråga om tre olika utredningar sammanlänkas de till en helhet. I denna helhet har Trafikledsverket utrett till exempel reparationsbehoven på Kustbanan, tidpunkterna för reparationerna och utvecklingsobjekten. En del av åtgärderna är brådskande, andra behövs senare i framtiden.

Petteri Orpos regeringsprogram som publicerades 2023 erbjuder ramarna för de brådskande förslagen. Där har 80 miljoner euro föreslagits för ombyggnad och utveckling av Kustbanan, vilket ännu kräver ett beslut av riksdagen.

"Det föreslagna beloppet på 80 miljoner euro har preliminärt planerats inriktas på reparations- och utvecklingsåtgärder på banavsnittet Köklax–Karis samt på reparation av två tunnlar i Salo. Dessa skulle enligt Trafikledsverkets expertuppfattning vara de objekt som har de mest betydande konsekvenserna", berättar Heidi Mäenpää, projektchef för banplanering vid Trafikledsverket.

Reparationsåtgärderna på Kustbanan omfattar till exempel reparationer av bankonstruktioner, broar, säkerhetsanordningar och tunnlar. Med hjälp av reparationerna kan Kustbanan hållas i trafikerbart skick. Dessutom minskar störningarna i tågtrafiken och de nuvarande hastighetsbegränsningarna kan slopas.

Det centrala målet med utvecklingsåtgärderna är att möjliggöra utvecklingen av närtågstrafiken mellan Hangö–Karis–Ingå–Sjundeå–Helsingfors i framtiden.

Till utvecklingsåtgärderna hör Kyrkslätts östra växlar, förbättring av plattformarna i Ingå och Sjundeå samt Sjundeå uppställningsspår. Med hjälp av dessa kunde trafiken ökas måttligt mellan Hangö och Helsingfors samt i närtågstrafiken mellan Karis–Sjundeå–Helsingfors.

I sin helhet skulle reparations- och utvecklingsåtgärderna på Kustbanan förbättra tågtrafikens smidighet och minska störningarna i tågtrafiken.

Vad händer om inga reparationer och förbättringar görs på Kustbanan?

Kustbanan är ett över hundra år gammalt banavsnitt som går ovanpå fundamenten till de nya och gamla banvallarna och konstruktionerna. Reparationsåtgärderna på banan är nödvändiga för att säkerställa en störningsfri trafikering och säkerhet för tågen.

Enligt experterna på banunderhåll är banans och tunnlarnas konstruktioner i så dåligt skick att reparationerna inte kan skjutas upp och de måste genomföras under de kommande fem åren. Fördröjda reparationer ökar också störningssituationerna och behovet av punktvisa sänkningar av tågets hastighet.

"Det lönar sig absolut att göra reparationerna som planerat. Om till exempel banans säkerhetsanordning oväntat går sönder, är reparationskostnaderna större och trafiken blir utsatt för mer störning i form av förseningar eller totala trafikavbrott", säger Mäenpää.

Naturligtvis kan även planerade reparationer orsaka trafikavbrott, men med god planering kan olägenheter och kostnader minimeras.

"Vi har preliminärt planerat att reparationen tidsmässigt kunde göras under de trafikavbrott som byggandet av Esbo stadsbana orsakar. På så sätt skulle vi få betydande synergifördelar och olägenheterna under byggtiden skulle minska", konstaterar Mäenpää.

Trafikledsverket utredde också Kustbanans behov på längre sikt

Som åtgärder på kort sikt, dvs. åtgärder som inleds före 2030, föreslår Trafikledsverket en reparation av under- och överbyggnaden på avsnittet Köklax–Kyrkslätt. Dessutom skulle en förlängning av plattformarna mellan Karis och Hangö i framtiden göra det möjligt att utnyttja nyare, längre närtågsmateriel. Planering och byggande av närtrafikstationer på avsnittet Salo–Åbo är en förutsättning för att närtågstrafik ska kunna inledas på stationerna i fråga. Planeringen av dessa objekt bör inledas vid behov under de närmaste åren. Den sammanlagda prisuppskattningen för de kortsiktiga åtgärderna är drygt 40 miljoner euro.

Som långsiktiga åtgärder föreslår Trafikledsverket reparationer av banan på sträckorna Köklax–Kyrkslätt, Kyrkslätt–Karis–Salo samt Karis–Hangö. Dessutom kunde det i Dragsvik finnas behov av att bygga ett nytt mötesspår och plattformsspår på mötesspåret och plattformsspåret om trafikmängderna ökar. I fråga om åtgärder på lång sikt inleds arbetet förhoppningsvis 2032 och prisuppskattningen är sammanlagt cirka 185 miljoner euro. Största delen av kostnaderna hänför sig till reparationerna av banan.

Framtidens trafikbehov kan också kräva mer omfattande utvecklingsåtgärder för Kustbanan. Till exempel skulle närtågstrafiken mellan Salo och Åbo, anpassad till den nuvarande fjärrtågstrafiken, förutsätta minst ett cirka 10 km långt dubbelspårsavsnitt mellan Salo och Åbo. På den enkelspåriga Kustbanan är det inte heller i nuläget möjligt att öka fjärrtågstrafiken utan att det påverkar närtågstrafiken.

Vad är Kustbanan?

  • Banan från Helsingfors till Åbo.
  • Längd 196 kilometer.
  • Färdigställd 1903, elektrifierad på 1990-talet.
  • Grundligt renoverad mellan 1979 och 1996. Flera korrigeringar gjordes även därefter.
  • Från och med Böle station finns det fyra spår längs Kustbanan ända till Alberga station. Från Alberga station fortsätter två spår ända till Kyrkslätt. Från Kyrkslätt fortsätter banan enkelspårigt till Åbo.

Mer information

Heidi Mäenpää, projektchef för banplanering, Trafikledsverket, tfn 029 534 3819, [email protected]

Bekanta dig med utredningarna: