Hoppa till innehåll

Fördjupningen av Nordsjöleden och hamnen nådde topplistan i tävlingen om Årets projekt 2022

Publicerad 26.10.2022

Framgången med projektet för att fördjupa Nordsjö farled och hamn, som blev klart i november 2021, beaktades i tävlingen om Årets projekt. Projektet, som genomfördes som ett samprojekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stad, färdigställdes enligt tidtabellen och tryggt under sin kostnadskalkyl. Projektets huvudentreprenör var Terramare Oy och byggherre och tillsynskonsult Ramboll CM Oy.

Årets projekt är ett årligt erkännande som beviljas av Projekt Professionals rf. Projektchef Seppo Paukkeri vid Trafikledsverket är ytterst nöjd med uppmärksamheten som projektet har fått.

"Valet av projektet i Nordsjö till finalen känns mycket bra, och även om det inte är den förnämsta medaljen den här gången är det ändå en seger för samarbetet. I ett sådant här gemensamt projekt mellan många beställare och aktörer är det mycket viktigt att alla parter förbinder sig till projektets gemensamma mål och att den ömsesidiga interaktionen är öppen och rättvis. Detta har vi lyckats utmärkt med, vilket också återspeglas i slutresultatet."

I projektet fördjupades Nordsjö farled och en del av hamnområdet från 11 meter till 13 meter, vilket innebär att farleden nu motsvarar fartygstrafikens transportkrav. Under projektets gång muddrades dessutom cirka 1,1 miljoner kubikmeter jordmaterial, varav cirka 800 000 kubikmeter sprängsten kunde överföras till Helsingfors områdesbyggande.

Kostnadskalkylen underskreds och samarbetet lyckades

Projektet lyckades över förväntningarna, eftersom den ursprungliga kostnadskalkylen underskreds med över tio miljoner euro. Projektet som inleddes våren 2020 kostade slutligen 26,5 miljoner euro. Det gynnsamma marknadsläget, den goda förhandsplaneringen och den sakkunniga entreprenören bidrog till att kostnadsberäkningen underskreds. 20 procent av kostnaderna täcktes med Europeiska unionens CEF-stöd som beviljats projektet.

"Med tanke på projektets framgång var samarbetet mellan olika aktörer samt en lyckad resursfördelning centralt. Projektpersonalens kompetens motsvarade projektets svårighetsgrad och vi lyckades kommunicera aktivt och öppet både till myndigheter och till allmänheten", räknar Paukkeri upp.

"Vi utnyttjade datamodellering i planeringen av arbetena och uppföljningen av framskridande på byggplatsen samt samarbetade intensivt med Helsingfors stads områdesbyggnadsprojekt för att utnyttja sprängstenen. Dessutom satsade man aktivt under entreprenaden på att samordna arbetet och fartygstrafiken, vilket bidrog till att olyckor och arbetsolyckor kunde undvikas", tillägger Paukkeri.

Även om projektet upplevde framgångar kunde man inte undvika utmaningar. Projektet inleddes i början av coronatiden, vilket tvingade att hitta på nya arbetssätt. 

"Coronapandemins början just när projektet inleddes medförde en ytterligare utmaning, men projektet anpassade sig snabbt till projektledning som utförs som distansarbete och i synnerhet till förändringar i kommunikationen. Ett öppet och konstruktivt samarbete mellan beställarna, byggherrekonsulten och entreprenören tryggade genomförandet av projektet enligt den överenskomna tidtabellen och kostnaderna", sammanfattar Paukkeri.