Hoppa till innehåll

Förbättringen av Ring I i Bredvik blev klar: cykel- och gångrutten från Alberga till Hagalund blev smidigare

Publicerad 8.9.2021 15.00

 

Förbättringsarbetet för cykel- och gångbanor har slutförts på Ring I vid Bredviks projektområde. Totalt förbättrades cykel- och gångbanorna på en cirka 4,8 kilometer lång sträcka. Tack vare förbättringarna blev cykelrutten från Alberga till Hagalund både säkrare och snabbare. Ringvägens körfält färdigställdes redan i juni och nu när rutterna för cykling och gångtrafik samt grön- och andra finslipningsarbeten har slutförts blir hela projektet färdigt flera månader i förtid.

Förbättringsarbetet för cykel- och gångbanor har slutförts på Ring I vid Bredviks projektområde. Projektet är därmed klart i sin helhet och även de sista undantagsarrangemangen i trafiken har avvecklats. Inom ramen för projektet genomfördes Bredviksbanan i riktning mot Ring I på en cirka två kilometer lång sträcka genom att bland annat förbättra åtskiljandet av gång- och cykeltrafiken samt genomföra högklassiga skyltar för förbindelsen. Dessutom ökade man förbindelserna i riktning mot Ring I och byggde nya underfarter under ringvägen till Sakkola och Bruksstranden samt till den nya planskilda anslutningen vid Bredviksknuten. Totalt förbättrades cykel- och gångbanorna på en cirka 4,8 kilometer lång sträcka.

Miljön tackar: den nya kvalitetsleden för cyklister förbättrade förbindelserna mellan Esbo och grannkommunerna

"Det är fantastiskt för Esboborna att cykel- och gångbanorna är klara. Esbo vill satsa på att utveckla förutsättningarna för cykel- och gångtrafik och för närvarande byggs ett bannätverk för cyklister som förenar Esbo regioncentrum med varandra och  grannstäderna. Cykeltrafiken har blivit populärare i jämn takt och i synnerhet under coronatiden har många övergått till att använda cykeln som huvudsakligt transportmedel. Vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket också är bra för miljön. Byggandet av banannätet i Esbo och förbättringen av kvalitetsnivån framskrider stegvis under de kommande åren", berättar Mira Saarentaus, projektchef i Esbo.

I projektet byggdes också en cirka 300 meter lång gabionvägg från Kronoborgsvägen mot Åboleden för att skydda cykel- och gångbanan. Vid punkten i fråga finns en splittrad bergskärning som kan leda till att stenar faller ner på leden, så gabionkonstruktionen fungerar som skyddskonstruktion för bergytan och gör leden säker.

16 hoppträd för flygekorrar över Ring I

Beaktandet av naturvärdena var en viktig del av projektet redan från början. Särskilt i detta projekt är att projektområdet är flygekorrens häckningsrevir. Flygekorrarnas passage över Ring I tryggades genom att skydda det gamla trädbeståndet, installera 16 nya konstgjorda hoppträd och trädplanteringar.

Dessutom fridlystes häckningstiderna för fåglarna i Natura-området i Bredvik från arbete som orsakar buller och särskild uppmärksamhet fästes vid bevarandet av träden i skyddsområdet för de gamla skogarna i Elfvik.

Områdets leder och fastigheter skyddades från dagvatten genom att man byggde dagvattensänkor på båda sidor om Elfvikinoja längs Bruksstrandsvägen. Dagvattensänkorna är utplanterade sänkor eller diken som suger upp vatten som rinner från de omgivande områdena. Syftet är att jämna ut vattenflödet, fördröja dagvattnet och minimera översvämningsrisken för fastigheterna i dikets nedre lopp. På detta sätt säkerställs också att gång- och cykelbanorna i gång- och cykeltunneln vid Bruksstranden är tillgängliga trots störtregn. Dessutom byggdes en dagvattenbassäng i nordöstra hörnet av Bredviksknutens planskilda anslutning, via vilken största delen av dagvattnet leds kontrollerat via Natura-området till havet.

Färdigställandet i förtid gör det möjligt att tidigarelägga tidtabellen för Spårjokern

I projektet Ring I Bredvikspunkten som inleddes 2019 förbättrades smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring I vid Bredvik, och det blev möjligt att genomföra en snabbspårväg för tvärgående trafik i huvudstadsregionen i omedelbar närhet av Ring I.

"I juni färdigställdes körlederna på Ring I, och nu är också cykel- och gångbanorna samt finslipningsarbetena klara. Projektet lyckades på alla sätt exemplariskt och slutfördes flera månader i förtid, enligt den ursprungliga tidtabellen skulle projektet slutföras i slutet av året. Detta gör det också möjligt att genomföra Spårjokern i förtid", berättar Jarmo Nirhamo, projektchef vid Trafikledsverket.

I projektet avlägsnades trafikljusstyrda rusningskänsliga korsningar på Ring I vid Bredvik samt byggdes en planskild anslutning på Torvkärrsvägen vid Bredviksknuten. Dessa gör trafiken betydligt smidigare och förbättrar gatuavsnitten i anslutning till den kommande Spårjokern.

Utöver den planskilda anslutningen vid Bredviksknuten byggdes en ny korsningsbro till Kronoborgsvägen, och som ett separat projekt i Esbo genomfördes Spårjokerns Räisäläbro och invallningarna i anslutning till den.

I projektet byggdes sammanlagt drygt två kilometer nya 3+3-filiga vägar och åtta nya broar. En betydande entreprenadfas var sänkningen av väglinjen på Ring I, på högst sju meter från den ursprungliga nivån, som gjordes för att möjliggöra nya trafikarrangemang och Spårjokern.

I projektet ökade man också trivseln bland invånarna i området genom att förbättra bullerskyddet på båda sidor om Ring I på en sammanlagt cirka tre kilometer lång sträcka.

Projektets totala kostnader uppgick till cirka 32 miljoner euro inklusive separata projekt i anslutning till HRM:s och Esbos Spårjokern och kvalitetsleden för cykling, Bredviksbanan. Esbo stads andel av helheten är cirka 14,5 miljoner euro.

Material:

Mer information:

Projektchef Jarmo Nirhamo, Trafikledsverket, tfn 029534 3596, [email protected]

Projektchef Maiju Kivioja-Korhonen, Esbo, tfn 043 825 3080, [email protected]

Byggplatsingenjör Timo Laitinen, GRK Oy, 050 434 2978, [email protected]

Förfrågningar om Spårjokern:

[email protected]

Projektchef Mira Saarentaus, Esbo, tfn 043 825 3871, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

På Facebook www.facebook.com/KehaILaajalahti

Ring I är huvudstadsregionens ringformade huvudled som förenar Kägeludden i Esbo med Helsingfors östra centrum. Trafikstockningar samt genomförandet av Spårjokern förutsätter åtgärder mellan Torvkärrsvägen och Åboleden. I projektet byggdes en ny planskild anslutning och utjämningen av Ring I sänktes. Projektets totala kostnader uppgick till cirka 32 miljoner euro inklusive separata projekt i anslutning till HRM:s och Esbos Spårjokern och kvalitetsleden för cykling, Bredviksbanan.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv