Hoppa till innehåll

Infrastrukturens betydelse för näringslivet – fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet

Publicerad 10.2.2022

In med råvaror, ut med färdiga produkter, längs alla vägar, banor och vattenvägar. För näringslivet är trafiknätet en viktig del av leveranskedjan och samtidigt en betydande kostnadsfaktor. Vi talade med Anu Kruth och Kristiina Hallikas om infrastrukturens betydelse för näringslivet.

En trälastbil kör på en snöig väg.

Finland kopplas till den internationella marknaden via hamnar och andra gränsövergångsställen. Råvaror kommer till fabrikerna från utlandet eller olika håll i Finland och lagren rörs oftast på hjul, räls och fartyg på väg mot sina destinationer. Ekonomiska regioner förenas sinsemellan och möjliggör att arbetstagare rör på sig. I det glesbefolkade Finland, där avstånden är långa, betonas transporterna i näringslivets verksamhet. ”Logistikkedjorna är trimmade och effektiva, eftersom de utgör en betydande kostnad för företagen, beroende på bransch i genomsnitt 13,5 % av omsättningen. En schemalagd och regelbunden trafik är också en del av hela produktionskedjan”, säger Anu Kruth, chef på kundenheten.

I näringslivets förväntningar betonas det nuvarande trafikledsnätets driftsäkerhet, användbarhet och skick. ”Huvudtrafikledsnätet är naturligtvis centralt, men för transporter är också väg- och banförbindelser utanför huvudnätet viktiga. Även väg- och bannätet av lägre grad också vara i trafikerbart skick. Transportkedjan består ofta av olika delar i trafikledsnätet och transportbehoven kan förändras snabbt. Ett fungerande trafikledsnät ger den flexibilitet som behövs”, säger Kristiina Hallikas, sakkunnig inom trafiksystem.

Att säkerställa trafikledsnätets funktion och känna till kundbehoven är centrala uppgifter för Trafikledsverket. Utöver isbrytning, underhåll av trafikledsnätet och anläggningsprojekt betonas även delning och utbyte av information. ”Schemaläggningen av underhållsarbeten på vägar och banor och information om dessa är viktiga för att minimera produktionsstörningar. Specialinsatt underhåll av vägnätet kan också planeras, om en överraskande topp i trafikvolymen är på kommande. Detta förutsätter regelbundna diskussioner och växelverkan mellan olika aktörer”, poängterar Kruth.

”Förändringar i verksamhetsmiljön diskuteras även i större omfattning med landskapen och kommunerna. Markanvändningen och trafiken samordnas med hänsyn till både näringslivets och samhällsstrukturens behov”, säger Hallikas.

Mer för mindre, även i näringslivets transporter

Ur perspektivet för att minska utsläppen i trafiken är det viktigt att påverka trafik- och transportbehoven. ”Företagen har aktivt sökt metoder för att minska miljöutsläppen från transporter, till exempel genom ett nära samarbete för att undvika laster som inte är fulla. Förutom av transportkostnaderna drivs samarbetet av ett allt starkare miljöansvar”, säger Anu Kruth. Förutom att kombinera distributionsflöden och maximera beläggningsgraden ingår bl.a. val av transportform, drivkrafter med låga utsläpp, biobränslen, materiellösningar och uppföljning av koldioxidutsläpp i metoderna.

Trafikledsverket kan påverka till exempel bannätets axelvikter och spårlängder som möjliggör långa tåg, breddning och fördjupning av farleder, tillräckligt stora anslutningar och rastplatser för långa långtradare. Stora laster förbättrar kostnadseffektiviteten och minskar belastningen på miljön. ”Med hjälp av infrastrukturplanering och programmering av åtgärder inför vi behov till gruppen av objekt som ska finansieras, så att trafikledsnätet för sin del kan bidra till minskade miljöutsläpp också i näringslivets transporter”, säger Kristiina Hallikas.

För näringslivet är det viktigt att hela transportkedjan fungerar. Tusentals aktörer arbetar varje dag för driftsäkerheten och kostnadseffektiviteten längs tusentals kilometer trafikleder. På detta sätt tryggar vi Finlands konkurrenskraft för vår del.

Läs också:

Generaldirektör Wihlman: En fungerande trafikledsinfrastruktur tjänar gemensamma behov

Förvaltningen av trafikledsegendomen innebär ett smidigt underhåll av information och kompetens

Vinterunderhåll av landsvägar håller samhällets hjul i rullning – de vittgående konsekvenserna sträcker sig även till hälso- och sjukvården

Vem kommer fram och vart? – En fungerande infrastruktur garanterar ett tillgängligt trafiksystem

Bekant med infrastrukturbranschen genom sommarjobb