Hoppa till innehåll

Generaldirektör Wihlman: En fungerande trafikledsinfrastruktur tjänar gemensamma behov

Publicerad 10.2.2022

Trafikledsverkets första investeringsprogram publicerades i januari. Det är vår sakkunnigsyn på genomförande av nya järnvägs-, landsvägs- och vattenvägsprojekt åren 2022–2029. Investeringsprogrammets mål och ekonomiska ramverk kommer från Trafik 12-planen. Riksdagen beslutar om eventuella projektstarter.

Trafikledsverkets investeringsprogram baserar sig på en konsekvensbedömning, där projektens viktigaste konsekvenser och hur investeringsprogrammet förverkligar tillgänglighets-, hållbarhets- och effektivitetsmålen i Trafik 12-planen har identifierats.

Investeringsprogrammet uppdateras årligen, och beredningen av följande investeringsprogram, för åren 2023–2030, har redan börjat. Vi gör upp även detta investeringsprogram i nära växelverkan med våra kunder och intressentgrupper. I början av beredningen anordnar vi fyra diskussionsmöten om beredningen av investeringsprogrammet.

Trafikledsnätets viktiga roll nu och i framtiden

Trafiklederna är vår gemensamma nationalegendom och vi på Trafikledsverket har en viktig roll när det gäller att säkerställa att vägar, banor och vattenvägar är i det skick som trafiken kräver, så ekonomiskt och effektivt som möjligt. Endast en fungerande infrastruktur och ett fungerande trafiksystem gynnar samhället. Trafiklederna ska tjäna näringslivets och medborgarnas behov. Vår utmaning är en underhållsskuld på cirka 2,9 miljarder euro som uppkommit till följd av en underdimensionerad finansiering för trafikleder. Det är svårt att stoppa skuldökningen ens med den nuvarande finansieringsmiljön, för att inte tala om att minska skulden.

För näringslivets transporter är det viktigt att hela transportkedjan är säker och smidig, och även medborgarnas resekedjor bör vara smidiga och säkra. Utöver huvudtrafikledsnätet ska även väg- och bannätet av lägre grad, som trafikeras mindre, också vara i trafikerbart skick, eftersom transport- och resekedjorna i allmänhet består av olika delar i trafikledssystemet.

Vid den här tiden på året har underhållet en central roll i att säkerställa trafikledernas dagliga skick och trafikerbarhet. Vinterunderhåll, som plogning och halkbekämpning på vägar eller rengöring av växlarna på bannätet från snö, förutsätter framförhållning och ett nära samarbete mellan olika aktörer på såväl banor, landsvägar som vattenvägar.

Trafikledsverkets investeringsprogram blickar längre fram i framtiden och främjar tillgängligheten i hela Finland och hållbarheten i olika trafikformer. Även det befintliga trafikledsnätet ska förverkliga dessa mål varje dag, eftersom endast ett fungerande trafikledsnät möjliggör Finlands välbefinnande, konkurrenskraft och hållbara tillväxt.

Kari Wihlman

Kari Wihlman
Generaldirektör

Läs också:

Förvaltningen av trafikledsegendomen innebär ett smidigt underhåll av information och kompetens

Infrastrukturens betydelse för näringslivet – fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet

Vinterunderhåll av landsvägar håller samhällets hjul i rullning – de vittgående konsekvenserna sträcker sig även till hälso- och sjukvården

Vem kommer fram och vart? – En fungerande infrastruktur garanterar ett tillgängligt trafiksystem

Bekant med infrastrukturbranschen genom sommarjobb