Hoppa till innehåll

Förvaltningen av trafikledsegendomen innebär ett smidigt underhåll av information och kompetens

Publicerad 10.2.2022

Trafikledsverkets egendom består av statens trafikleder, men också av tillhörande konstruktioner och anordningar. Genom att sköta trafiklederna tryggas en stor del av landets infrastruktur – men vad gäller det att beakta i egendomsförvaltningen?

Järnvägsspår

Informationen spelar en viktig roll

Egendomsförvaltningen i fråga om trafikleder betyder enkelt sagt att egendomen bibehålls i det skick som trafikbehoven kräver, på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. På detta sätt försöker man också maximera de nyttor som fås från finansieringen av trafikledsegendomen.

”Trafikledsverkets fördel när det gäller finansiering är att trots att budgeten kan variera kraftigt från år till år, så är dessa fluktuationer ofta betydligt mindre än inom den privata sektorn”, säger Vesa Männistö, ledande sakkunnig inom förvaltning av trafikledsegendom.

Det mest krävande i egendomsförvaltningen är att få finansieringen att räcka till. Då får tillräckligt bra metoder för att förvalta egendomen en viktig roll. Det finns många bra metoder, men i spetsen finns tillräckliga uppgifter om trafiklederna och deras användningsbehov samt också en tillräcklig kompetens att utnyttja dessa uppgifter i beslutsprocessen.

I dag utgör information och informationssystem en viktig del av egendomen, och deras värde ska inte glömmas bort. Det gäller också att se till att informationen underhålls och den ska uppdateras så att den motsvarar dagens behov. Det är också viktigt att det finns tillräckligt god och modern kompetens tillgänglig, dvs. yrkespersoner som sköter trafikledsverket också i framtiden.

Data som gäller trafikleder har redan länge mätts, sparats och analyserats med digitala metoder. I fortsättningen, i takt med att digitaliseringen utvecklas, får vi allt mer exakt och aktuell information om trafiklederna och trafiken, vilket möjliggör bl.a. att framförhållande underhåll kan utnyttjas effektivare.

Egendomen förvaltas i växelverkan med miljön

I egendomsförvaltningen orsakas utmaningar också av förändringar i verksamhetsmiljön, till exempel klimatförändringen eller förändringar i det politiska beslutsfattandet eller i materialpriser och tillgången på material.

”Vi måste till exempel anpassa oss till klimatförändringen på såväl kort som lång sikt genom att öka de åtgärder som behövs och uppdatera anvisningarna. Egendomsförvaltningen måste å sin sida vara tillräckligt smidig för att vi ska kunna anpassa den efter de politiska beslutsfattarnas riktlinjer”, konstaterar Männistö.

Nu söks lärdomar till egendomsförvaltningen även från andra länder via internationell verksamhet.

”Jag anser själv att det är särskilt viktigt att vi kan jämföra våra rutiner med rutinerna hos andra, likadana organisationer – och ofta märka att vi ligger på en rätt bra nivå internationellt sett”, säger Männistö. Även den internationella standardserien (ISO 55000) ger en god grund för att utveckla verksamheten.

”Standarden tar ställning till många saker, som alla kanske inte uppfattar höra till egendomsförvaltning, som anläggande av ny infrastruktur och relationer med intressentgrupper. Även ledning och kompetens är en betydande del av standarden”, säger Männistö.

Trafikledsverkets egendomsförvaltning är samtidigt förvaltning av allas gemensamma egendom, eftersom vi alla använder trafiklederna.

”En god egendomsförvaltning garanterar medborgarna såväl goda trafikförhållanden som att skattepengarna utnyttjas så väl som möjligt. Vi tillgodoser alltså gemensamma behov”, summerar Männistö.

Läs också:

Generaldirektör Wihlman: En fungerande trafikledsinfrastruktur tjänar gemensamma behov

Infrastrukturens betydelse för näringslivet – fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet

Vinterunderhåll av landsvägar håller samhällets hjul i rullning – de vittgående konsekvenserna sträcker sig även till hälso- och sjukvården

Vem kommer fram och vart? – En fungerande infrastruktur garanterar ett tillgängligt trafiksystem

Bekant med infrastrukturbranschen genom sommarjobb