Hoppa till innehåll

Kontakt

Trafikverket

Projektchef

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

Helsingfors stad, Byggnadskontoret

Projektdirektör

Jukka Tarkkala

  • 09 310 39 786

Graniittirakennnus Kallio Oy

Entreprenör/respons från byggarbetsplatsen

  • 050 308 2156

Beställa meddelanden via den här adressen:

Kommunikation

WhatsApp (på finska)

  • 045 899 4412
  • 1) Lägg numret 0458994412 till kontaktuppgifterna i din telefon och ge det t.ex. namnet Ring I. Whatsapp fungerar bara om våra kontaktuppgifter finns i din telefon. 2) Skicka ett meddelande till numret via Whatsapp, där det framgår att du vill beställa meddelandena på listan. 3) Vi för in dig på listan och du börjar få meddelanden från oss. Andra mottagare ser inte ditt nummer. Vi överlåter inte kontaktuppgifter vidare. Om du vill annullera beställningen skickar du ett meddelande om det till oss.

Ring I Esbogränsen - Tavastehusleden

Vägprojekt Avslutad

I projektet för att förbättra Ring I byggs det nya körfält mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen, därtill förbättras Tavastehusledens planskilda anslutning. Då arbetet slutförts löper trafiken smidigare än nu och miljöolägenheterna för närmiljön minskar.

Ring I Esbogränsen – Tavastehusleden

Bakgrund

Ring I är en livlig trafikled med långa dagliga köer i rusningstrafiken och där inträffar ofta olyckor. På de livligast trafikerade ställena väntas trafiken öka med upp till 122 000 bilar per dygn fram till 2030.

På  många avsnitt har bullerskyddet varit otillräckligt. Trafiksmidigheten vid busshållplatserna behövde också förbättras och en del av vägens grundkonstruktioner och broar byggas om.

Trafikverket har förbättrat Ring I i samarbete med städerna Helsingfors och Esbo i flera års tid. 2007 påbörjades arbetena i Alberga med omfattande trafikarrangemang vid Åboleden och Åbovägen och därtill byggdes bl.a. Mästartunneln. I slutet av oktober slutfördes förbättringen vid Stensbölevägen, där det byggdes en planskild anslutning till Ring I som sammanbinder Kvarnbäcken, Stensböle och Vik samt en för finska förhållanden unik parkbro för motionärer. 

Ombyggnaden av västra änden av Ring I vid Kägeludden inleddes i januari 2016 som ett projekt som leddes av Esbo stad. Där kommer Ring I att löpa genom en 220 meter lång tunnel redan 2018. Vid Kägelstranden är nu en planskild anslutning i bruk. Ombyggnaden av den östra änden av Ring I i Kvarnbäckens och Österledens anslutningar är ännu i planeringsskedet. Mer information finns här.

Mål

Målet var att göra trafiken på Ring I smidigare och att förbättra trafiksäkerheten. Senast 2018 ska man kunna köra med den förbättrade Ring I från Kägeludden till Stensböle.

Mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen byggdes nya körfält och ramperna från Ring I norrut längs Tavastehusleden förbättrades. Gång- och cykelrutterna förbättrades också och en ny gång- och cykelbro byggdes parallellt med Ring I över Vichtisvägen. På så sätt ökar säkerheten och fotgängarna och cyklisterna undviker att bli nerstänkta från körbanan.

De nya hållplatsarrangemangen underlättar kollektivtrafiken. Bullerskyddet förbättrades mellan stadsgränserna och Vichtisvägen samt vid den finsk-ryska skolan.rna och Vichtisvägen samt vid den finsk-ryska skolan.

Hur projektet framskrider

Arbetet påbörjades i mars 2016. Byggarbetsplatsen omfattade samtidigt två ställen: mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen samt på området mellan Kanteletarvägen och Tavastehusledens planskilda anslutning. Arbetet utfördes så snabbt som möjligt, men ändå så att Ring I hela tiden var i användning. På vintern medförde arbetet mindre olägenhet. Avsikten var att slutföra arbetet på hösten 2017 och tidsplanen höll.

Kostnaderna för projekt

Kostnaderna för projektet uppgick till 19 miljoner euro. Trafikverkets andel var 83 % och Helsingfors stads andel 17 %. Som entreprenör fungerade Graniittirakennus Kallio Oy.