Hoppa till innehåll
Vanliga frågor
 • Ring I är den värsta flaskhalsen för pendeltrafiken i huvudstadsregionen och därför var arbetena för att göra den smidigare verkligen nödvändiga. Till exempel genom att ett tredje körfält byggdes från Esbo stads gräns till Vichtisvägen kunde störningarna i Mästartunneln minskas. 

  Bullerbekämpningen förbättrades och kollektivtrafiken gjordes smidigare. I Reimars hade vägen byggts på mjuk mark och därför behövde grundkonstruktionerna och bullerhindren förnyas där.  

  Arbetet ingår i den mera omfattande förbättringen av Ring I och den föregående andelen blev klar i Alberga 2011. I öster färdigställdes Stensbölevägen sommaren 2016 och i väster blir Kägeludden klar 2018. 

 • För broreparationerna på Tavastehusleden ansvarade Trafikverket och Helsingfors stad på Ring I och NTM-centralen på Ring III: 

  Broarbetena kunde inte göras på vintern och ifall arbetena hade gjorts efter varandra, hade arbetena på Ring III skjutits fram med två år. Man kan inte vänta hur länge som helst med att reparera broar, och eftersom de har byggts samtidigt uppstår också reparationsbehovet samtidigt. Man är också framdeles tvungen att reparera livligt trafikerade broar samtidigt i huvudstadsregionen.

 • Mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen byggdes nya körfält. Ramperna från Ring I norrut till Tavastehusleden och underfarterna förnyades. Den norra Murmästarbron över Tavastehusleden förnyades och andra broar breddades och iståndsattes. 

  För cyklister och fotgängare byggdes bredare rutter och hållplatsregleringarna underlättades för kollektivtrafiken. Mellan stadsgränsen och Vichtisvägen samt vid Finsk-ryska skolan byggdes bullerhinder.

 • Arbetena startade med trädfällning i mars 2016. Effekterna för trafiken började synas i april och det utfördes många olika slags arbeten ända till hösten. På vintern var det lugnare på byggarbetsplatsen och då strävade man efter att hålla alla körfält öppna för trafiken. Hela arbetet blev klart i slutet av september 2017. 

 • I närheten av parken gjordes pålningar och ledningar under jorden flyttades. Dessutom blev parken lite mindre, eftersom det intilliggande bullerhindret  blev större än tidigare. Parken öppnades på nytt hösten 2017.

 • Det blir trevligare att röra sig där när bullerolägenheterna minskar. Dessutom byggdes en ny bro i Reimars skilt från körbanorna över Vichtisvägen.  Förutom att det är tryggare är det också trevligare när cyklisterna inte längre blir nerstänkta. 

 • Trafiken på Ring I leds ner i en underjordisk tunnel på Kägeludden. De omfattande ändringarna blir klara 2018. Esbo stad och Trafikverket  ansvarar för projektet. Ytterligare uppgifter finns på Esbo stads projektsidor.