Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Trafikverket

projektchef

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

Helsingfors stad, Byggnadskontoret

projektdirektör, gatu- och parkavdelningen

Eila Suojala

  • 09 310 39 786

Kreate Oy

Ansvarig byggmästare

Timo Leskinen

  • 0400 543 443

Beställa meddelanden från via den här adressen:

Kommunikation

Ytterligare information

Ring I, Stensbölevägen

Vägprojekt Avslutad

I projektet Ring I Stensbölevägen har ersatts Stensbölevägens plananslutning med en planskild anslutning. Den nya anslutningen sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken och gör trafiken smidigare. Över Ring I har byggts en parkbro, längs vilken man kan korsa Ring I utan att just alls märka trafiken.

Bakgrund

Ring I är en livligt trafikerad väg med långa dagliga köer i rusningstrafiken. Trafikstockningarna beror oftast på de trafikljusstyrda plananslutningarna.

Mål

Den nya planskilda anslutningen minskar trafikstockningarna och öppnar en ny förbindelse mellan Vik, Kvarnbäcken och Stensböle.  Ladugårdsbågen har förlängts ända till Kvarnbäcksvägens anslutning.  Stadsstrukturen har blivit enhetligare och trafiken smidigare samtidigt som Stensböle industriområde och motionsområdena blir lättare att nå.

Kollektivtrafikförbindelserna har förbättrats tack vare den nya busstamlinjen och de nya hållplatserna. Också fotgängarna och cyklisterna har fått nya rutter.

I närheten av den planskilda anslutningen har byggts en unik parkbro som förenar friluftsområdena i Vik och Stensböle. Motionärer kan korsa Ring I längs bron utan att just alls märka trafiken.

Bullerolägenheterna för invånarna minskar med hjälp av nya och effektivare bullerskydd.

 

Hur projektet framskrider

Trafikverket och Helsingfors stad startade sitt gemensamma projekt hösten 2013 med att bygga bullerskydd. Den planskilda anslutningen började byggas i oktober 2014, och nya vägar öppnar upp för trafik i Stensböle i juli 2016. 

Projektet Stensbölevägen är en del av en mera omfattande förbättring av Ring I som genomförs 2016–2018. Mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen byggs nya körfält och Tavastehusledens planskilda anslutning får en ny ramp. Körfältsregleringarna och bullerskydden förbättras. Det sker förändringar också i kollektivtrafiken.

Kostnaderna för projektet

De totala kostnaderna för projektet är cirka 20 miljoner euro.