Hoppa till innehåll

Trafikanternas nöjdhet med landsvägarnas skick under sommaren var oförändrad - en liten svacka i nöjdheten med vinterunderhållet

Publicerad 8.12.2022

Trafikledsverket utreder trafikanternas nöjdhet två gånger om året. Den ena undersökningen gäller vinterunderhållet, den andra gäller landsvägarnas tillstånd och skick under sommaren. Resultaten från båda undersökningarna är nu klara.

Aura-auto talvella.

Den senaste av dessa två undersökningar gällde landsvägarnas skick under sommarsäsongen 2022. Enligt undersökningen har den allmänna nöjdheten med landsvägarnas tillstånd och skick hållits på ungefär samma nivå som 2021. I fråga om den tunga trafiken sjönk nöjdheten dock något efter att ha varit på uppgång i några år.

"Hål och ojämnheter som uppstod i beläggningarna under vintern och våren syns i resultaten. En minskning av beläggningsmängden syns också vanligtvis med ett års fördröjning i nöjdheten. År 2020 lades beläggning på cirka 4 000 kilometer, år 2021 endast på cirka 2 700 kilometer. Höjningen av kostnadsnivån medför överlag utmaningar och förutsätter att reparationsåtgärder prioriteras, men de tillgängliga resurserna används så effektivt som möjligt", berättar Jarkko Pirinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Eftersom det finns mindre pengar än vad som skulle behövas måste vi prioritera underhållet av de livligaste vägarna. Detta syns också i nöjdhetsundersökningarnas resultat. Trafikanterna och yrkestrafiken är ganska nöjda med huvudledernas skick, men de övriga vägarnas skick väcker oro.

En liten minskning i nöjdheten med vinterunderhållet

I vinterunderhållets nöjdhetsresultat syns samma fenomen som på sommaren: nöjdheten med huvudvägarnas vinterunderhåll är på en högre nivå än nöjdheten med underhållet av andra vägar. Gemensamt för både sommarens och vinterns resultat är också att den tunga trafikens åsikter är mer kritiska än privatpersoners.

”Med tanke på vädret var vintern 2021–2022 lång och särskilt i södra Finland avvikande från de senaste åren. Den snörika vintern förklarar dock inte ensam den minskade nöjdheten. Även om den totala nöjdheten minskade lyckades vissa underhållsentreprenader också förbättra sitt resultat jämfört med året innan”, konstaterar Pirinen

Varför undersöks trafikanternas nöjdhet?

Målet med undersökningen av trafikanters nöjdhet är att ge in- formation om erfarenheter och åsikter av privatpersoners och representanter för tung trafik om vinterunderhållet på landsvägar. Resultaten av undersökningen används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-centralernas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten.

Datainsamlingen för sommarsäsongens nöjdhetsundersökning genomfördes 18.8.–30.9.2022 via en onlinepanel och en brevenkät. 4895 privatpersoner och 1087 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

Datainsamlingen för nöjdhetsundersökningen gällande vinterunderhållet av landsvägarna genomfördes 28.1.–18.3.2022 med en postenkät där det fanns möjlighet att svara på internet. 8060 privatpersoner och 1250 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

Läs mer om Trafikledsverkets kundundersökningar
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv